Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка методичних основ оцінки та обліку втрат декоративного каменю при його видобуванні
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка методичних основ оцінки та обліку втрат декоративного каменю при його видобуванні

Анотації 

Кісєль О.О. Розробка методичних основ оцінки та обліку втрат декоративного каменю при його видобуванні. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.01 – “Маркшейдерія”. – Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет”, Донецьк, 2007 р.

   Дисертаційна робота присвячена питанням розробки методичних основ оцінки, обліку та зменшення кількісних і якісних втрат високоміцного декоративного каменю при його видобуванні з застосуванням механічних, фізико-технічних і вибухових способів підготовки каменю до виймання. В роботі проаналізовано стан та виконана оцінка мінеральної сировинної бази декоративного каменю України, його обсяги видобування та експорту. Виконана оцінка повноти вилучення каменю з надр, кількісних і якісних втрат сировини, їх підрахунку та факторів блочності. Розроблена класифікація втрат і розубожіння для кар’єрів з видобування блоків декоративного каменю, в основу якої покладено формування кількісних і якісних втрат каменю на кожному процесі його видобування.
   В роботі досліджені закономірності утворення і формування кількісних втрат і розубожіння декоративного каменю при його видобуванні з застосуванням існуючих способів підготовки блоків до виймання, розроблені наукові основи їх зменшення, дано аналітичний опис закономірностей формування кількісно-якісних втрат каменю. Розроблена методика дефектоскопії мікротріщинуватості каменю від вибухових навантажень, як головного фактору розубожіння каменю тріщіноутворенням з застосуванням інформаційно-комп’ютерних технологій.
   Ключові слова: декоративний камінь, способи видобування, кількісні втрати, розубожіння, закономірності формування.

Кисель Е.А. Разработка методических основ оценки и учёта потерь декоративного камня при его добыче. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.01 – “Маркшейдерия”. – Государственное высшее учебное заведение “Донецкий национальный технический университет”, Донецьк, 2007 р.

   Диссертационная работа посвящена вопросам разработки методических основ оценки, учёта и уменьшения количественных и качественных потерь высокопрочного декоративного камня при его добыче с применением механических, физико-технических и взрывных способов подготовки камня к выемке. Рассмотрены закономерности формирования потерь камня при добыче блоков следующими механическими способами: буроклиновой, бурогидроклиновой, сплошного бурения щели, выпиливания монолитов алмазно-канатными установками. Из физико-технических способов подготовки камня к выемке и его качественно-количественных потерь детально исследован термогазоструйный способ. Детально рассмотрены технологии и качественно-количественные потери камня при его добыче с помощью термогазоструйных, термодинамических и плазменных резаков отечественного и зарубежного производства прямоточного и пульсирующего типов. Установлено, что производительность резания и количественные потери камня зависят от зернистости породы, общего показателя её твёрдости, содержания в породе многоцветных минералов и кварца. Количественные потери камня можно уменьшить за счёт резания щелей термогазоструйными камнерезальными машинами и применения технологических схем резания щелей с учётом развития главных систем природных трещин отдельности. Добыча блоков декоративного камня с применением взрывных способов подготовки блоков к выемке сопровождается увеличением количественных потерь за счёт развития в камне микротрещиноватости, которую автор предлагает оценивать путём формирования цифровых видеоизображений и их компьютерной обработки. С целью формирования направленного раскола камня и обеспечения эффективного деления монолитов на блоки в работе предложен новый способ определения анизотропной делимости камня. Изучены закономерности формирования потерь камня и его розубожения при подготовке блоков к выемке единичными скважинными и групповыми шпуровыми зарядами, зарядами детонирующего шнура и комбинированными зарядами. В работе выполнена оценка полноты извлечения камня из недр, количественных и качественных потерь сырья, их подсчёта и факторов блочности. Разработана классификация потерь и разубоживания для карьеров по добыче блочного камня, в основу которой положено формирование количественных и качественных потерь камня при каждом технологическом процессе его добычи.
   В работе разработаны методические основы уменьшения потерь, приведено аналитическое описание закономерностей формирования количественно-качественных потерь камня. Разработана методика дефектоскопии микротрещиноватости камня от взрывов, как основного фактора разубоживания камня трещинообразованием с обработкой информации информационно-компьютерными технологиями. 
   Ключевые слова: декоративный камень, способы добычи, количественные потери, разубоживание, закономерности формирования.

Kisel О.О. Methodical background of losses of ornamental stone evaluation and calculation in the process of extraction. Manuscript.

Dissertation on getting scientific degree of candidate of engineering sciences, specialty 05.15.01 is “Surveying”, Donetsk national technical university, Donetsk, 2007.

   Dissertation is devoted to the questions of working out methodical bases of estimation, calculation and the decrease of quantitative and qualitative losses of solid decorative stone at the extraction with the use of mechanical, technical and explosive methods of preparation of stone taking out. The state and the estimation of mineral source of raw materials of ornamental stone of Ukraine, the volumes of its extraction and its export are analyzed in the work. The estimation of full stone extraction from the bowels, quantitative and qualitative losses of raw material, their calculation and their block factors is made. Classification of losses and depletion for quarries with the extraction of ornamental stone blocks is worked out. The forming of quantitative and qualitative losses of stone in the very process of its extraction is put on the basis of the classification.
   The mechanism of qualitative losses forming and the depletion of ornamental stone in the extraction by preparing blocks for taking out are investigated. Scientific background for lessening depletion and losses is worked out. Analytical description of mechanism of qualitative and quantitative losses of stone is given. The technology of crack detection of stone microfissuring from explosion load as the main factor of stone depletion by forming of fissuring is worked out with the use of information-computer technologies.
   Keywords: ornamental stone, methods of extraction, quantitative losses, depletion, mechanism of forming.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка методичних основ оцінки та обліку втрат декоративного каменю при його видобуванні

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net