Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування експлуатаційних параметрів і способів адаптації шахтних скребкових конвеєрів нового покоління
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування експлуатаційних параметрів і способів адаптації шахтних скребкових конвеєрів нового покоління

Анотації 

Корнєєв С.В. Обґрунтування експлуатаційних параметрів і способів адаптації шахтних скребкових конвеєрів нового покоління. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.06 “Гірничі машини”. Національний гірничий університет. Дніпропетровськ. 2007.

   Робота присвячена встановленню закономірностей формування навантажень у силовій системі, розробці методів комплексного дослідження, науковому обґрунтуванню способів і технічних пристроїв адаптації вибійних скребкових конвеєрів для підвищення їхньої ефективності шляхом приведення експлуатаційних параметрів конвеєра у відповідність до реальних умов експлуатації.
   Розроблена концепція й основні положення теорії адаптації конвеєрів; розроблено нелінійні моделі адаптації конвеєрів і системи “конвеєр-негабарит-комбайн” до типових умов експлуатації; встановлені закономірності формування навантажень у силовій системі конвеєрів у робочому режимі і в екстремальних умовах при важких пусках і заклинюваннях тягового органу; обґрунтована область ефективної роботи конвеєра із засобами адаптації в робочому режимі; встановлено закономірності поводження і ефективність системи адаптації конвеєрів у перехідних режимах; розроблені й впроваджені технічні вимоги до системи адаптації конвеєра, програмне забезпечення інформаційно-інтелектуальних структур системи і рекомендації щодо удосконалення засобів адаптації, що в сукупності дозволило вирішити значну наукову й прикладну проблему в області створення й експлуатації вибійних скребкових конвеєрів.
   Ключові слова: вибійний скребковий конвеєр, моделювання, навантаження, засоби адаптації, параметри адаптації, ефективність.

Корнеев С.В. Обоснование эксплуатационных параметров и способов адаптации шахтных скребковых конвейеров нового поколения. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.05.06 “Горные машины”. Национальный горный университет. Днепропетровск. 2007.

   Работа посвящена установлению закономерностей формирования нагрузок в силовой системе, разработке методов комплексного исследования и научного обоснования способов и технических средств адаптации забойных скребковых конвейеров для повышения их эффективности путем приведения эксплуатационных параметров конвейера в соответствие реальным условиям эксплуатации.
   В диссертации комплексно решаются вопросы разработки математических моделей конвейеров, оснащенных средствами адаптации, и системы “конвейер-негабарит-комбайн”, исследования с применением моделей закономерностей формирования нагрузок в силовой системе конвейера, экстренных перемещений очистного комбайна, увлекаемого тяговым органом конвейера при заклинивании негабарита под корпусом комбайна, эффективности конвейера при его адаптации и обоснования оптимальных параметров адаптации.
   Разработана концепция и основные положения теории адаптации конвейеров. Перспективным направлением повышения эффективности при случайном характере грузопотоков, напряжения питания электродвигателей, прочностных свойств элементов конструкции и препятствий движению тягового органа является применение системы адаптации, включающей средства адаптации, систему управления ими и внешнюю систему управления. В качестве средств адаптации могут применяться управляемые приводы, автоматические натяжные устройства и средства защиты от перегрузок. Оптимальные (рациональные) параметры адаптации определяются на основе проводимых в соответствии с разработанными алгоритмами адаптации расчетов и оценки критериев адаптации.
   Разработаны статические и динамические нелинейные модели конвейеров. Установлены динамические нагрузки в силовой системе конвейеров, оборудованных средствами адаптации, в режимах тяжелого пуска и экстренного заклинивания тягового органа. Установлены путем моделирования реальных случайных грузопотоков закономерности формирования статических нагрузок в силовой системе конвейеров. Получены законы распределения количества груза на конвейере и статических нагрузок в приводе, которые выравниваются кривыми Пирсона I типа. Для многодвигательных конвейеров получены коэффициенты перегрузки приводных блоков в рабочем режиме. Подтверждена адекватность результатов теоретических и экспериментальных исследований.
   Доказана эффективность адаптации конвейера в рабочих режимах в результате управления скоростью конвейера, выравнивания в комплексе с ним нагрузок между приводными блоками и регулирования натяжения тягового органа. Переменная часть критерия адаптации при управлении скоростью, в качестве которого принято отношение математического ожидания мощности, потребляемой при работе конвейера с базовой постоянной скоростью, к математическому ожиданию мощности при управлении скоростью в следящем режиме, обратно пропорциональна математическому ожиданию грузопотока. Для наиболее распространенных конвейеров, применяемых на пластах угля мощностью 0,7…2 м, благодаря управлению скоростью потребление энергии снижается в среднем в 1,73 раз, а их долговечность увеличивается в 1,24 раза. На примере конвейера СПМ87Д показана целесообразность выравнивания нагрузок между приводными блоками, позволяющего повысить вероятность безотказной работы зубчатых передач редуктора в 1,34 раза. Для выравнивания нагрузок в гидродинамическом приводе может быть рекомендован усовершенствованный компенсационный способ.
   Принятые в качестве критерия адаптации при экстренных перегрузках конвейера средние потери описываются дробно-рациональной функцией. Экстремум (минимум) функции в типичных условиях эксплуатации приходится на область нагрузок, превышающих критический момент двигателя. Разработан метод определения оптимальных (рациональных) значений параметров адаптации средств защиты от экстренных перегрузок. Применение в приводе электромагнитных фрикционных муфт позволяет снизить средние потери в 1,25 раз.
   Определены рациональные параметры превентивной защиты, предназначенной для предотвращения попадания под комбайн негабаритов и взаимного заклинивания конвейера и комбайна. Применение настраиваемого датчика контактного типа позволяет уменьшить частоту срабатываний защиты.
   Разработаны технические требования к системе адаптации конвейера, программное обеспечение информационно-интеллектуальных структур системы адаптации и рекомендации по совершенствованию средств адаптации. 
   Результаты работы использованы Донгипроуглемашем при разработке конвейеров нового технического уровня. Ожидаемый экономический эффект в расчете на срок службы конвейера, при котором исчерпывается его ресурс по углю, составляет 2,96 млн. грн.
   Ключевые слова: забойный скребковый конвейер, моделирование, нагрузки, средства адаптации, параметры адаптации, эффективность.

Korneyev S.V. Substantiation of operational parameters and ways of adaptation of mine scraper conveyors of new generation. – The manuscript.

Thesis on competition of a scientific degree of Dr.Sci.Tech. on a speciality 05.05.06 “Mine machines”. National mine university. Dniepropetrovsk. 2007.

   The work is devoted to the preparing of methods of integrated study of ways and technical facilities of adaptation, an ascertainment of laws of loadings formation in a power system of coalface scraper conveyors for increase of their efficiency by matching of operational parameters of the conveyor to real conditions of operation.
   The concept and main provisions of the theory of conveyors adaptation to the real conditions of operation is evolved; the nonlinear models of adaptation of scraper conveyors and system “conveyor-oversize-coalplough machine” to the typical conditions of operation are developed; the laws of formation of loadings in a power system of coalface scraper conveyors in operating mode and extreme conditions of operation at heavy launches of conveyors and jammings of hauling apparatus are determined; the ways of adaptation of conveyors to the real conditions of exploitation in the operating mode are proved; the regularities of behavior and efficiency of the system of conveyor adaptation in transient modes are determined. Technical requirements to the system of conveyor adaptation, the software for information-intellectual structures of the system, recommendations about perfection of facilities of adaptation are developed and applied. All aforementioned in aggregate allow to solve a significant scientific and applied problem in the field of creation and exploitation of the coalface scraper conveyors.
   Keywords: coalface scraper conveyor, modelling, loadings, facilities of adaptation, parameters of adaptation, efficiency.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування експлуатаційних параметрів і способів адаптації шахтних скребкових конвеєрів нового покоління

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net