Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Метрологічне забезпечення та оптимізація вузлів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Метрологічне забезпечення та оптимізація вузлів

Анотації 

Кепещук Т.В. Метрологічне забезпечення та оптимізація вузлів обліку сирої нафти. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.15 – Метрологія та метрологічне забезпечення. – Національний науковий центр “Інститут метрології”, Харків, 2007.

   Дисертаційна робота присвячена вирішенню питань підвищення точності, забезпечення єдності та достовірності вимірювань, що здійснюються при обліку сирої нафти, розробленню наукових основ створення оптимальних для умов України ВОСН, методологічних підходів до їх МЗ.
   При проведенні досліджень встановлено, що облік сирої нафти на установках збору, попередньої підготовки нафти нафтогазового комплексу України ведеться з великими похибками (до ±10% і вище). Розроблена наукова основа критеріїв та алгоритму вибору ЗВТ при оптимізації ВОСН, принципів їх побудови, а також проведені дослідження, присвячені удосконаленню алгоритмів визначення маси нафти на ВОСН та похибок її вимірювань. На основі проведеного порівняльного аналізу методів та засобів вимірювань, що застосовуються на ВОСН, побудована матриця характеристик МЗ ВОСН. Здійснено аналіз похибок вимірювань маси нафти на типових для України ВОСН та визначено складові, що вносять вирішальний вплив в сумарну похибку вимірювань маси нафти. Розроблено структуру, конфігурацію оптимальних стосовно умов України ВОСН. Розроблено методику підведення балансу, проведення розподілу між постачальниками сирої нафти, визначення частки цехів і інших структурних підрозділів у виробництві нафти, а також рекомендації по забезпеченню єдності та достовірності вимірювань при обліку сирої нафти. Розроблено і впроваджено в метрологічну практику підприємств нафтогазової галузі України систему МДМ, які необхідні при створенні, впровадженні та експлуатації ВОСН.
   Ключові слова: вузол обліку сирої нафти, метрологічне забезпечення, оптимізація, сира нафта, кількість, похибка вимірювань, точність, єдність та достовірність вимірювань.

Кепещук Т.В. Метрологическое обеспечение и оптимизация узлов учета сырой нефти. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.15 - Метрология и метрологическое обеспечение. - Национальный научный центр “Институт метрологии”, Харьков, 2007.

   Диссертационная работа посвящена решению вопросов повышения точности, обеспечения единства и достоверности измерений, которые осуществляются при учете сырой нефти, разработке научных основ создания оптимальных для условий Украины УУСН, методологических подходов к их МО.
   При проведении исследований установлено, что учет сырой нефти на установках сбора и предварительной подготовки нефти нефтегазового комплекса Украины ведется с большими погрешностями (до ±10% и выше). Показано, что результаты измерений массы нефти определяются не только МХ применяемых средств и методов измерений, но и составом измеряемой среды (содержанием воды, растворенного и свободного газа, механических примесей, хлористых солей), свойствами сырой нефти (вязкостью, плотностью), температурой, давлением, диапазоном расхода и режимом работы УУСН. Разработана научная основа критериев и алгоритма выбора СИТ при оптимизации УУСН, принципов их построения, а также проведены исследования, посвященные усовершенствованию алгоритмов определения массы нефти на УУСН и погрешностей ее измерений. На основе проведенного анализа методов и средств измерений, которые применяются на УУСН, построена соответствующая матрица характеристик МО УУСН. Результаты анализа методов и средств измерений количества сырой нефти показали, что наиболее совершенным и точным при учете сырой нефти является массовый метод измерений с помощью массовых расходомеров, который характеризуется практически полным отсутствием влияния на результаты измерений свойств сырой нефти и наименьшим влиянием содержания в ней свободного газа. Осуществлен анализ погрешностей измерений массы нефти на типичных для Украины УУСН и определены составляющие, вносящие основной вклад в суммарную погрешность измерений массы нефти. Установлено, что максимальное влияние на точность определения массы нефти на УУСН вносит погрешность измерений содержания воды. Для уменьшения этого влияния рекомендуется проводить предварительный сброс пластовой воды, причем при малом содержании воды точнее работают не только влагомеры, а и другие применяемые на УУСН СИТ. Разработана структура, конфигурация оптимальных относительно условий Украины УУСН, обеспечивающие измерение количества и показателей качества сырой нефти и определение учетных параметров с необходимой точностью при минимальной их стоимости. Разработана методика определения массы нефти, выработанной бригадами (цехами) и подведения баланса, определения вклада цехов и других структурных подразделений в производство товарной нефти, а также проведения распределения между поставщиками сырой нефти. Предложено для корректного распределения и подведения баланса массу товарной нефти, полученной на УПН, распределять пропорционально массе нефти, полученной при учете нефти в цехах и бригадах с учетом погрешностей измерений. Разработаны рекомендации по обеспечению единства и достоверности измерений при учете сырой нефти. Приведены мероприятия для исключения или приведения к допустимому минимуму влияния на точность учета сырой нефти следующих факторов: структура потока, содержание воды, растворенного и свободного газа в сырой нефти, диапазон расходов через УУСН, вязкость сырой нефти, режим перекачивания сырой нефти через УУСН. Разработана и внедрена в метрологическую практику предприятий нефтегазовой отрасли Украины система нормативно-технических документов, которые необходимы при создании, внедрении и эксплуатации УУСН.
   Ключевые слова: узел учета сырой нефти, метрологическое обеспечение, оптимизация, сырая нефть, количество, погрешность измерений, точность, единство и достоверность измерений.

Kepeshchuk T.V. Metrological assurance and optimization of knots account of crude oil. Manuscript.

The dissertation is aimed at obtained the scientific degree of the candidate of technical sciences in a specialty 05.11.15 - Metrology and Metrological assurance. - National scientific center “Institute of metrology”, Kharkov, 2007.

   The dissertation work is devoted to the decision of the questions to increase of accuracy, providing the uniformity and authenticity of measurements carried out into the account of crude oil, development of scientific bases development of scientific bases the creation of knots account of crude oil (ВОСН) optimum for Ukraine, elaboration of methodological approaches in their metrological assurance (МЗ).
   It is set during the researches, that account of crude oil at the collectors, preliminary preparation in the oil-gas complex of Ukraine is conducted with large errors (to ±10% and higher). The scientific basis criteria and algorithms of optimization ВОСН are developed, the principles and approaches of their constructions, structure, composition, and also algorithms and errors of measurements mass of oil on ВОСН are determined. On the basis of the made analysis of methods and measuring instruments, which are used on ВОСН, the matrix of the descriptions МЗ on ВОСН was built. The analysis of errors determination mass of oil was carried out on the typical ВОСН and the forms brought in principal contribution in the total error of measurements mass were determined. The structure and configuration of optimum knots account of crude oil for Ukraine were elaborated. The method and algorithms of determination mass of oil mined-out by brigades (by workshops) and the striking of balance, the determinations of the investment of the workshops and other structural subdivisions in commodity oil production and also distributing of crude oil between the suppliers were made. The recommendations on providing for the uniformity and authenticity of measurements on the account of crude oil are developed. The complex of normatively-technical standards was developed and inculcated in the metrological practice oil and gas enterprises of Ukraine.
   Keywords: knot account of crude oil, metrological assurance, optimization, crude oil, amount, error of measurements, accuracy, uniformity and authenticity of measurements.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Метрологічне забезпечення та оптимізація вузлів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net