Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Математичне моделювання та оптимізація комплексу ремонтно-консерваційних операцій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Математичне моделювання та оптимізація комплексу ремонтно-консерваційних операцій

Анотації 

Лужни Д.Т. Математичне моделювання та оптимізація комплексу ремонтно-консерваційних операцій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури, Львів, 2007.

   Дисертаційна робота присвячена розробленню математичних моделей та оптимізаційних процедур для комплексу ремонтних і консерваційних операцій, створенню на цій основі програмних засобів підтримки прийняття ефективних диспетчерських рішень. Розроблено математичні моделі комплексів ремонтно-консерваційних операцій бригади в шахті з часовими, логічними і просторовими обмеженнями, а також з врахуванням заданих пріоритетів виконання завдань. Моделі базуються на ітераційних процедурах генерування почергових станів системи і формуванні на цій основі оптимальних траєкторій для реалізації заданих завдань. Запропоновано процедури аналізу альтернативних станів та вилучення неперспективних станів, які не ведуть до оптимального розв’язку. Обгрунтовано структуру інформаційної системи підтримки і супроводу ремотно-консерваційних операцій та реалізовано програмні модулі, які враховують організаційну структуру фірми та наявність відповідного ресурсу, а також часові, логічні та просторові обмеження.
   Ключові слова: математичне моделювання, оптимізація, ремонтно-консерваційні операції, графік роботи, часове обмеження, просторове обмеження.

Лужны Д.Т. Математическое моделирование и оптимизация комплекса ремонтно-консервационных операций. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 01.05.02 – математическое моделирование и вычислительные методы, Государственный научно-исследовательский институт информационной инфраструктуры, Львов, 2007.

   Диссертационная работа посвящена решению актуальной научной задачи разработки математических моделей и оптимизационных процедур для комплекса ремонтных и консервационных операций, которая имеет важное значение для создания программных средств поддержки принятия эффективных диспетчерских решений.
   На основании анализа научной литературы представлены основные подходы к построению современных информационных систем для поддержки и сопровождения разнообразных производственных процессов и показано, что актуальными являются вопросы разработки математических моделей и оптимизационных процедур для комплекса ремонтных и консервационных операций.
   Разработана математическая модель для управления бригадой поддержки движения, в которой учтено структурное разделение специалистов по отделам. Для решения проблемы построения оптимального графика работы использован алгоритм многоэтапного программирования, введены понятия состояния системы, его значения, траектории процесса принятия решения и правила доминирования состояний, которое позволяет удалять состояния, не ведущие к оптимальному решению.
   Созданы математические модели комплекса ремонтных и консервационных операций для одного специалиста и для бригады специалистов с разными правами на ресурсы и разными квалификациями. Предложены процедуры генерирования состояний, анализа альтернативных состояний и удаления неперспективных состояний.
   Разработаны математические модели и процедуры построения графиков ремонтно-консервационных операций с временными ограничениями (ограничения сроков начала этих операций или сроков их завершения, а также индивидуальные для каждого специалиста интервалы выполнения при разных квалификациях). Предложен многоэтапный алгоритм нахождения решения задачи, который включает процедуры генерирования последующих состояний на основании предыдущих, процедуры удаления неперспективных состояний и процедуры выбора оптимальных траекторий.
   Разработаны математические модели комплекса операций бригады в шахте с логическими и пространственными ограничениями, а также с учетом заданных приоритетов выполнения заданий, которые основаны на итерационных процедурах генерирования последующих состояний системы и формировании на этой базе оптимальных траекторий для решения поставленных задач.
   Обоснованы математические модели и процедуры формирования графиков работы ремонтной бригады при условии ограничения средств. Модели учитывают разные права и квалификации работников и дают возможность находить оптимальные траектории реализации технологического процесса, которые обеспечивают выполнение работ при минимальном финансировании.
   Предложена и обоснована структура информационной системы поддержки и сопровождения комплекса ремонтно-консервационных операций. Реализованы программные модули, которые учитывают организационную структуру фирмы и наличие определенного ресурса, а также временные, логические и пространственные ограничения, в том числе: права и квалификации специалистов, времена начала и окончания работ, индивидуальные промежутки времени для работы специалистов, приоритеты выполнения заданий, минимальное финансирование работ в сверхурочное время, индивидуальное размещение специалистов.
   Ключевые слова: математическое моделирование, оптимизация, ремонтно-консервационные операции, график работы, ограничение во времени, пространственное ограничение.

Јuїny D.T. Mathematical modeling and optimization of a set of repair-protective operations.- Manuscript.

Thesis for a candidate’s degree by specialty 01.05.02 – mathematical modelling and numerical methods, State Scientific and Research Institute of Informational Infrastructure, Lviv, 2007.

   Dissertation has been devoted for developing of mathematical models and optimization procedures for a set of repair-protective operations, and creating on this bases software for effective support of dispatcher decisions. Mathematical models of a set of repair-protective operations for group of workers at coal mine, which take into account time limitations, logistic and space restrictions, and task priorities, have been proposed. The models are based on iterative procedures of generation of following system states, and formation of optimal trajectories for given tasks’ realization. Procedures for analysis of alternative states, and elimination of unpromising states, which do not lead to an optimal trajectory, have been created. The structure of information system for support of repair-protective operations has been proposed, and programme modules, which take proper account of a firm structure, an availability of resources, and time limitations, logistic and space restrictions, have been carried out.
   Key words: mathematical modelling, optimization, repair-protective operations, operating schedule, time limitation, space restriction.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Математичне моделювання та оптимізація комплексу ремонтно-консерваційних операцій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net