Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка способу підвищення стійкості виробок шляхом формування армованих породобетонних конструкцій розчинами, що розширюються
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка способу підвищення стійкості виробок шляхом формування армованих породобетонних конструкцій розчинами, що розширюються

Анотації 

Левченко Г.В. „Розробка способу підвищення стійкості виробок шляхом формування армованих породобетонних конструкцій розчинами, що розширюються”. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.11 – Фізичні процеси гірничого виробництва. Інститут геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України, Дніпропетровськ, 2007.

   Дисертація присвячена обґрунтуванню параметрів способу та розробці на його основі технології підвищення стійкості виробок шляхом утворення армованих породобетонних конструкцій в умовах слабометаморфізованих вміщуючих порід.
   Вирішення поставленої задачі досягається шляхом вирішення наступних задач: 
   - Розробка ефективних самонапружуючих будівельних сумішей на основі портландцементу з розширюючими добавками фосфогіпсо-вапнистих спіків для тампонажу приконтурних порід і дослідження фізико-механічних властивостей тампонажного каменю.
   - Обґрунтування методики та дослідження в умовах шахт Західного Донбасу процесів взаємодії армованих породобетонних конструкцій і базового кріплення.
   - Розробка математичної моделі та творення узагальненого методу розрахунку параметрів напружено-деформованого стану породобетонних конструкцій.
   - Обґрунтування параметрів і розробка технології утворення армованих породобетонних конструкцій, суттєво покращуючи роботу базового кріплення в процесі експлуатації підземних гірничих виробок.
   У результаті проведеного комплексу теоретичних і експериментальних досліджень установлено:
   - Використання будівельних сумішей на основі портландцементу з розширюючими добавками фосфогіпсо-вапнистих спіків суттєво покращує якість омонолічування порушених порід контуру виробки, заповнюючи за рахунок розширення суміші всі розломи та тріщини.
   - Використання запропонованих розширюючих і самонапружуючих ін’єкційних розчинів в середньому на 30 % підвищує коефіцієнт зчеплення між породами та розчином, в результаті чого переміщення крівлі-підошви та боків виробки в 1,2-1,5 рази менше переміщень контуру, затампонованого розчином на основі бездобавочного портландцементу.
   Показано, що в умовах слабометаморфізованих вуглепородних порід західного Донбасу зміцнення приконтурної зони виробки необхідно проводити безпосередньо вслід за посуванням забою з тим, щоб створювати умови для самозаклинювання порушених приконтурних порід.
   Результати проведених експериментальних досліджень в умовах шахт Західного Донбасу свідчать про те, що анкерне кріплення та тампонаж контуру виробки будівельною сумішшю на основі портландцементу з розширюючими добавками фосфогіпсо-вапнистих спіків в середньому на 58 % зменшує переміщення крівлі та боків виробки.
   Доведено, що використання самонапружуючих тампонажних розчинів, застосування анкерного кріплення та нагнітання тампонажного розчину в вертикальні свердловини під тиском до 6 МПа забезпечує перехід приконтурного масиву в режим узагальненого стискання, що суттєво підвищує стійкість виробок.
   Результати розробок впроваджено на шахті „Ювілейна” ВАТ „Павлоградвугілля” та Дніпропетровському метрополітені при проведенні гірничих виробок і перегонних тунелів з економічним ефектом відповідно 245,3 та 345,2 грн. на 1 пог. м. підземної виробки.
   Ключові слова: розширюючи добавки фосфогіпсо-вапнистих спіків, самонапружуючий тампонажний розчин, підготовчі виробки, зміцнення породного контуру.

Левченко Г.В. "Разработка способа повышения устойчивости выработок путем формирования армированных породобетонних конструкций". Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11 - Физические процессы горного производства. Институт геотехнической механики им. Н.С.Полякова НАН Украины, Днепропетровск, 2007.

   Диссертация посвящена вопросам обоснования параметров и разработке способа повышения устойчивости подземных выработок путем образования армированных породобетонных конструкций в условиях слабометаморфизированных вмещающих пород.
   В результате проведенного комплекса теоретических, лабораторных и экспериментальных исследований установлены закономерности геомеханических процессов в окрестности подготовительных выработок при использовании самонапрягающихся тампонажных растворов и применения анкерного крепления. На основе учета факторов, влияющих на устойчивость выработок, предложен способ образования армированных породобетонных оболочек, приоритет которого защищен патентом Украины.
   Разработана и внедрена на шахте "Юбилейная" ОАО "Павлоградвуголь" и Днепропетровском метрополитене методика образования армопородобетонных грузонесущих конструкций при проведении горных выработок и перегонных туннелей, что позволило получить экономический эффект соответственно 245,3 и 345,2 грн. на 1 пог. м. подземной выработки.
   Ключевые слова: расширяющиеся добавки фосфогипсо-известковых спеков, самонапрягающийся тампонажный раствор, подготовительные выработки, упрочнение породного контура.

Levchenko G.B. “Method for Improving Stability of Workings Through Creation of Rock-And-Concrete Structures Reinforced by Expandable Mortar”.

Thesis for degree of Candidate of Technical Sciences, specialty 05.15.11 – Physical processes in mining. The N.S.Polyakov’s Institute of Geotechnical Mechanics of National Academy of Science of Ukraine. Dnipropetrovs’k. 2007.

   The thesis presents parameters and methods of improving stability of underground workings by way of creation of reinforced rock-and-concrete structures in the wall rocks with poor metamorphization.
   In results of theoretical, laboratory and experimental tests regularity of physical processes were defined in areas close to pre-mining workings when self-stressing grouting mortars and anchors are used. Taking into account factors influencing stability of the workings, method of building of reinforced rock-and-concrete shells is suggested. Priority of the method is protected by patent of Ukraine.
   Method for creation of reinforced rock-and-concrete load-carrying structures was designed for mining roadways and open-line tunnels and introduced in Yubileinaya mine of corporation “Pavlogradugol” and in Dnipropetrovs’k underground with economic effect UAH 245.3 and UAH 345.2 per running meter of the underground mining, respectively.
   Key words: expandable additions of phosphogypsum cakes, self-stressing grouting mortar, pre-mining workings, strengthening of rock contour.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка способу підвищення стійкості виробок шляхом формування армованих породобетонних конструкцій розчинами, що розширюються

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net