Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Система ситуаційного управління з експертною базою знань процесом відсадження вугілля
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Система ситуаційного управління з експертною базою знань процесом відсадження вугілля

Анотації 

Лехціер О.Л. Система ситуаційного управління з експертною базою знань процесом відсадження вугілля. –Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – „Автоматизація технологічних процесів”, ДВНЗ "Донецький національний технічний університет" Міністерства освіти і науки України, м. Донецьк, 2007.

   Дисертація присвячена розробці теоретичних і практичних питань щодо удосконалення адаптивної системи управління технологічним процесом відсадження вугілля у відсаджувальній машині. Застосування запропонованого критерію управління процесом відсадження, розробленого алгоритму адаптивного управління з нечітким виводом, нового методу параметричної корекції зольності вугільного концентрату, удосконаленого алгоритму керування коливальним циклом у ВМ забезпечує підвищення виходу кондиційного концентрату, поліпшення якості процесу регулювання, збільшення продуктивності відсаджувальної машини.
   Розроблена система керує процесом збагачення вугілля через пошук вектора керування, який забезпечує максимальне значення виходу кондиційної пальної маси вугільного концентрату. Наявність системи параметричної корекції зольності концентрату знижує відхилення зольності від заданого значення за різких змін фракційного складу збагачуваного вугілля.
   Запропоновані шляхи модернізації діючих відсаджувальних машин.
   Ключові слова: відсаджувальна машина, математична модель, критерій керування, адаптація, нечіткий вивід, зольність, продуктивність.

Лехциер О.Л. Система ситуационного управления с экспертной базой знаний процессом отсадки угля. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.07 – “Автоматизация технологических процессов”, Донецкий национальный технический университет Министерства образования и науки Украины, г.Донецк, 2007.

   Диссертация посвящена разработке теоретических и практических вопросов, затрагивающих усовершенствование адаптивной системы управления технологическим процессом отсадки угля в отсадочной машине. Применение предложенного критерия управления процессом отсадки, разработанного алгоритма адаптивного управления с нечетким выводом, нового метода параметрической коррекции зольности угольного концентрата, усовершенствованного алгоритма управления колебательным циклом в отсадочной машине обеспечивает повышение выхода кондиционного концентрата, улучшение качества процесса регулирования, увеличение производительности отсадочной машины.
   Разработанная система осуществляет управление процессом обогащения угля путем поиска вектора управления, который обеспечивает максимальное значение выхода кондиционной горючей массы угольного концентрата. Наличие системы параметрической коррекции зольности концентрата снижает отклонение зольности от заданного значения при резких изменениях фракционного состава обогащаемого угля.
   Предложены пути модернизации действующих отсадочных машин.
   Ключевые слова: отсадочная машина, математическая модель, критерий управления, адаптация, нечеткий вывод, зольность, производительность.

Lehtsier O.L. System of situated control by coal dressing with expert data bank. –Manuscript.

Thesis for application of scientific degree of candidate of technical sciences - specialty 05.13.07 – “Automation of technological processes”. – Donetsk National Technical University, Donetsk, 2007.

   The developed system carries out process control of enriching coal by the search of control vector which provides the highest possible value of output of standard combustible mass of coal concentrate. The presence of the system of parametric correction of ash of concentrate reduces deviation of ash from the set value during the considerable changes of fractional structure of the enriched coal.
   The ways of modernization of washing machine’s control systems are offered.
   Keywords: washing machine, mathematical model, criterion for control, adaptation, fuzzy output, ash, productivity.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Система ситуаційного управління  з експертною базою знань процесом відсадження вугілля

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net