Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Наукове обґрунтування показників якості стрічкових конвеєрів для адаптації їх до різних умов експлуатації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Наукове обґрунтування показників якості стрічкових конвеєрів для адаптації їх до різних умов експлуатації

Анотації 

Монастирський С.В. Наукове обґрунтування показників якості стрічкових конвеєрів для адаптації їх до різних умов експлуатації. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.06 – “Гірничі машини”. – Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, м. Дніпропетровськ, 2007.

   Дисертація присвячена визначенню одиничних та комплексних показників якості стрічкових конвеєрів на основі закономірностей, отриманих для різних умов експлуатації, з метою обґрунтованого вибору раціональних параметрів стрічкового конвеєра та адаптації його конструкції до заданих умов з урахуванням динаміки взаємодії з насипним вантажем, характеристик вібрації, ресурсу стрічки і типу завантажувальних пристроїв. Методами статистичного аналізу розроблено ймовірнісні моделі надійності, визначено закономірності зміни показників надійності, а також віброхарактеристик приводу залежно від коефіцієнта трудності експлуатації, на підставі яких визначено значення технічних, надійностних та ергономічних показників якості конвеєрів. Розроблено моделі мінімізації енергоспоживання, зношення стрічки та завантажувальних пристроїв, що враховують параметри конвеєра і навантаження від насипного вантажу різного гранулометричного складу та дозволяють аргументовано вибрати економічні показники якості. Для моделювання можливих відмов вузлів конвеєра на стадії проектування обґрунтовано математичні моделі “зовнішньої” дії насипних вантажів і критеріїв відмов, динамічні моделі вузлів. При цьому основні компоненти моделей “зовнішньої” дії визначено за даними експериментальних досліджень характеристик вантажопотоків. На підставі моделювання можливих відмов вузлів та з урахуванням причинно-логічних зв'язків між ними встановлювалася інтенсивність можливих відмов проектованих конвеєрів. Виконано порівняльний аналіз споживчої якості досліджуваних конвеєрів за одиничними й комплексними показниками залежно від коефіцієнта трудності експлуатації, що дозволяє намітити шляхи вдосконалення конвеєрів. Розроблено “Методику визначення якості стрічкових конвеєрів за узагальненими показниками”, апробацію якої виконано на конвеєрах Кривбасу, Балаклавського Р/У, Удачнінського ГЗКа. Економічний ефект від упровадження результатів роботи склав 70 000 у.о.
   Ключові слова: конвеєр, насипний вантаж, коефіцієнт трудності експлуатації, показники якості, динамічні моделі, зовнішня дія, інтенсивність можливих відмов.

Монастырский С.В. Научное обоснование показателей качества ленточных конвейеров для адаптации их к различным условиям эксплуатации.– Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 – “Горные машины”. – Институт геотехнической механики им. Н.С.Полякова НАН Украины, г. Днепропетровск, 2007.

   Диссертация посвящена определению единичных и комплексных показателей качества ленточных конвейеров на основе закономерностей, полученных для различных условий эксплуатации, с целью обоснованного выбора рациональных параметров ленточного конвейера и адаптации его конструкции к заданным условиям с учетом динамики взаимодействия с насыпным грузом, характеристик вибрации, ресурса ленты и типа загрузочных устройств. Методами статистического анализа разработаны вероятностные модели надежности, определены закономерности изменения показателей надежности, а также виброхарактеристик привода в зависимости от коэффициента трудности эксплуатации, на основании которых определены значения технических, надежностных и эргономических показателей качества конвейеров. Разработаны модели минимизации энергопотребления, износа лента и загрузочных устройств, учитывающие параметры конвейера и нагрузки от насыпного груза различного грансостава и позволяющие обоснованно выбрать экономические показатели качества. Для моделирования возможных отказов узлов конвейера на стадии проектирования обоснованы математические модели “внешнего” воздействия насыпных грузов и критериев отказов, динамические модели узлов. При этом основные компоненты моделей “внешнего” воздействия определены по данным экспериментальных исследований характеристик грузопотоков. На основании моделирования возможных отказов узлов и с учетом причинно-логических связей между ними устанавливалась интенсивность возможных отказов проектируемых конвейеров. Выполнен сравнительный анализ потребительского качества исследуемых конвейеров по единичным и комплексным показателям в зависимости от коэффициентов трудности эксплуатации, позволяющий наметить пути совершенствования конвейеров. Разработана “Методика определения качества ленточных конвейеров по обобщенным показателям”, апробирование которой выполнено на конвейерах Кривбасса, Балаклавского Р/У, Удачнинского ГОКа. Экономический эффект от внедрения результатов работы составил 70 000 у.е.
   Ключевые слова: конвейер, насыпной груз, коэффициент трудности эксплуатации, показатели качества, динамические модели, внешнее воздействие, интенсивность возможных отказов.

Monastyrskij S.V. The Scientific Substantiation of indexes of Tape Conveyors Quality for Adaptation to Various Conditions of Operation. – Manuscript.

The Dissertation on competition of a scientific degree of Cand.Tech.Sci. on a speciality 05.05.06 – “Mountain machines”. Institute of Geotechnical Mechanics named after N.S.Poljakov NAS Ukraine, Dnepropetrovsk, 2007.

   The dissertation is devoted to definition of individual and complex parameters of quality of tape conveyors, on the basis of the laws received for various conditions of operation with the purpose of the proved choice of rational parameters of the tape conveyor and adaptation of its design to set conditions, in view of dynamics of interaction with a bulk cargo, characteristics of vibration, a resource of a tape and type of loading devices. Methods of the statistical analysis develop likelihood models of reliability, laws of reliability parameters change, and also characteristics of a drive vibration depending on factor of difficulty of operation on the basis of which technical values are determined, reliability and ergonomic parameters of quality of conveyors are determined. Models of power consumption minimization, tape deterioration and the loading devices are developed, considering parameters of the conveyor and loading the from a bulk cargo of various fractional structure and allowing to choose economic parameters of quality. For modeling possible refusals of units of the conveyor on a design stage mathematical models of "external" influence of bulk cargoes and criteria of refusals, dynamic models of units are proved. Thus the basic components of models of "external" influence are certain according to experimental researches of characteristics of freight traffics. On the basis of modeling possible refusals of units and in view of causal relationships-logic between them intensity of possible refusals of projected conveyors was established. The comparative analysis of consumer quality of the investigated conveyors on individual and complex parameters depending on factors of difficulty of the operation is executed, allowing to plan ways of conveyors perfection. “The Technique of Definition of Quality of Tape Conveyors on the Generalized Parameters” which approbation is executed on conveyors of Krivbass, Balaklava M/M, Udachninskiy MEC is developed. Economic benefit of introduction of the work results has made 70000 $.
   Keywords: the conveyor, a bulk cargo, factor of difficulty of operation, parameters of quality, dynamic models, external influence, intensity of possible refusals.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Наукове обґрунтування показників якості стрічкових конвеєрів для адаптації їх до різних умов експлуатації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net