Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розвиток наукових основ технологій комплексного збагачення титан-фосфорних руд корінних родовищ України
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розвиток наукових основ технологій комплексного збагачення титан-фосфорних руд корінних родовищ України

Анотації 

Олійник Т. А. Розвиток наукових основ технологій комплексного збагачення титан-фосфорних руд корінних родовищ України. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.08 – збагачення корисних копалин. Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2007.

   Дисертація присвячена розвитку наукових основ технологій комплексного збагачення титан-фосфорних руд корінних родовищ України, вивченню закономірностей специфічної адсорбції органічних сполук з водних розчинів на поверхні мінералів, теоретичному й експериментальному обґрунтуванню кореляцій між адсорбційними та електронними властивостями речовини.
   Доведено, що ефективність збагачення руди з агрегатною вкрапленістю мінералів визначається селективністю та ступенем розкриття кожного мінералу, що зумовлює можливість концентрації окремих мінералів у відповідних фракціях крупності на стадії підготовки руди до збагачення та підвищення ефективності сепарації кожної фракції для отримання відповідних концентратів. Ідею селективного розділення полімінеральних руд корінних родовищ реалізовано в конструкції багатопродуктового магнітного сепаратора з магнітною системою, яка складається з декількох секцій з індукцією поля, що збільшується за ходом руху продукту, котрий збагачується.
   Установлено, що селективність флотації визначається адсорбцією полярних органічних сполук та зумовлена проявом слабких хімічних взаємодій з адсорбентом і молекулами води. Уперше запропоновано та експериментально обґрунтовано розглядати специфічну адсорбцію в наближенні моделі адсорбції, що контролюється величинами ефективних зарядів атомів адсорбату, води та поверхні адсорбенту.
   Ключові слова: титан-фосфорні руди, подрібнення, розкриття мінералів, магнітна сепарація, флотаційне збагачення, селективність, адсорбція, ефективний заряд атома, технологічна схема.

Олейник Т. А. Развитие научных основ технологий комплексного обогащения титан-фосфорных руд коренных месторождений Украины. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.18.08 – обогащение полезных ископаемых. Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2007.

   Диссертация посвящена развитию научных основ технологий комплексного обогащения титан-фосфорных руд коренных месторождений Украины, исследованию процессов специфической адсорбции органических соединений из водных растворов на поверхности минералов. Актуальность исследований обусловлена необходимостью создания новых технологий обогащения коренных руд, а также развитию научных основ целенаправленного подбора реагентов при флотации апатита и ильменита.
   Целью исследований явились обоснование и развитие научных основ технологий комплексного обогащения титан-фосфорных руд коренных месторождений Украины. В работе исследованы параметры раскрытия минералов в процессе подготовки руды к обогащению; изучены технологические возможности разных сепарационных процессов относительно обогащения руд коренных месторождений Украины, которые обусловили топологию технологических схем; определен характер взаимодействий в процессах адсорбции органических соединений на поверхностях ильменита и апатита и установлен состав “адсорбционных комплексов” и природа “реакционных центров” поверхностей твердых тел и адсорбируемых молекул и ионов для характеристики селективности флотации.
   В диссертации доказано, что эффективность обогащения полиминеральной руды с агрегатной вкрапленностью минералов, определяется селективностью и степенью раскрытия каждого минерала, обосновывает возможность концентрации отдельных минералов в соответствующих фракциях крупности на стадии подготовки руды к обогащению и повышение эффективности сепарации каждой фракции для получения товарных концентратов. Селективность раскрытия минеральных зерен в комплексной руде обосновывается разной скоростью кинетики измельчения, которая определяется текстурно-структурными особенностями руды, физико-механическими свойствами минералов, взаимодействием зерен и их агрегатов внутри механической смеси и имеет особенности для рудных и нерудных минералов. Идея селективного разделения полиминеральных руд коренных месторождений реализована в конструкции многопродуктового магнитного сепаратора с магнитной системой из нескольких частей, с индукцией поля, увеличивающейся по ходу движения обогащаемого материала.
   Определены параметры количественных корреляций между электронными и адсорбционными свойствами органических соединений и адсорбентов, и на этой основе разработана теоретическая модель специфической адсорбции реагентов. Разработана методика исследования материальных балансов адсорбции, основанная на сопоставлении количества выделяющихся при адсорбции ионов H+ и ОН- и адсорбированного органического соединения.
   Показано, что при специфической адсорбции на адсорбентах, с относительно низко расположенными высшими занятыми электронными уровнями, таких как апатит и ильменит, их поверхностные свойства определяются не только стеричной доступностью атомов, которые принимают участие в образовании водородных или координационных связей, но и величинами их эффективных зарядов. В отличие от общепринятых представлений о специфической адсорбции, установлено, что прочность образованных на поверхности минералов водородных связей у кислородсодержащих соединений определяется не общим зарядом атома кислорода, а только его частью, которая приходится на одну не связанную O2p-орбиталь. Это позволило разделить флотационные реагенты, по соотношению эффективных зарядов их атомов и атомов молекул воды, на три класса: соединения, которые не адсорбируются из водных растворов; соединения, которые адсорбируются с участием атомов азота; и соединения, которые адсорбируются с помощью атомов водорода.
   Установлено, что для апатита и ильменита возможность адсорбции органических соединений определяется стерической доступностью атомов, участвующих в образовании поверхностных водородных или координационных связей, и величинами их эффективных зарядов. Установлено, что адсорбционные константы монотонно коррелируют с величинами наибольших эффективных зарядов адсорбируемых молекул.
   Управление флотацией тонкоизмельченного ильменита возможно при рН = 3-4 за счет создания агрегатов, состоящих из ильменитовых “носителей” и тонких частиц, что вероятно при условии противоположно заряженных поверхностей ильменита и породных минералов. Факторами регулирования процесса являются: расход коллектора (~600 г/т), процент грубозернистых частиц-носителей (10 %) и время контактирования (10 минут).
   Разработаны флотационная и комплексные технологии обогащения сырья с раздельной переработкой титаномагнетитовой, ильменитовой (магнитно-гравитационно-электростатической сепарацией) и апатитовой (флотацией) частей руд коренных месторождений Украины.
   Разработанные технологии положены в основу при составлении технико-экономического обоснования постоянных кондиций на руды Федоровского и Носачевского месторождений, проектировании полупромышленного комплекса на Кропивенском месторождении, корректировке ТЭО Стремигородского месторождения. По результатам ТЭО защищены запасы руд Федоровского и Носачевского месторождений.
   Ключевые слова: титан-фосфорные руды, измельчение, раскрытие минералов, магнитная сепарация, флотационное обогащение, селективность, адсорбция, эффективный заряд атома, технологическая схема.

Oliynyk T. A. The development of sciences bases of complex technology dressing of titanium-phosphorous ores of native deposits of Ukraine. – Manuscript.

Thesis for degree of technical science doctor by speciality 05.15.08 – Ore Mineral Resources Beneficiation. Kryvyj Rih Technical University, Kryvyj Rih, 2007.

   The dissertation is devoted to of science bases of complex technology dressing titanium-phosphorous ores beneficiation of native deposits of Ukraine, organic compounds from aqueous solutions on mineral surface specific adsorption regularities investigation, theoretical and experimental grounding of correlations between adsorption and electron substance properties.
   It is proved that efficiency of enriching of ore with aggregate dissemination of minerals is determined selectivity and degree of opening of every mineral which predetermines possibility of concentration of separate minerals in the proper factions on the stage of preparation ores of fine wheat flours to enriching and increase of efficiency of separation of every faction for the receipt of the proper concentrates. The idea of selective division of polyminerals ores of native deposits is realized in the construction of multifood magnetic a separator with the magnetic system, which consists of a few sections with induction of the field which is multiplied, after motion of motion of product which is enriched.
   It is determined that floatation selectivity is defined by polar organic compounds adsorption caused by manifistation of weak chemical interactions with an adsorbent and water molecules. It is suggested for the first time and grounded experimentally to consider the specific adsorption in approximate adsorption models controlled by adsorbate atom effective charge values, by water and adsorbent surface.
   Key words: titanium-phosphorous ores, milling, mineral opening, magnetic separation, floatation beneficiation, selectivity, adsorption, atom effective charge, technological scheme.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розвиток наукових основ технологій комплексного збагачення титан-фосфорних руд корінних родовищ України

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net