Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Вдосконалення технології розробки потужних пластів кам’яної солі в умовах ДВО «Артемсіль»
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вдосконалення технології розробки потужних пластів кам’яної солі в умовах ДВО «Артемсіль»

Анотації 

Пирін С.М. Вдосконалення технології розробки потужних пластів кам’яної солі в умовах ДВО “Артемсіль”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02. – Підземна розробка родовищ корисних копалин. – Донецький національний технічний університет, Донецьк, 2007.

   Дисертація присвячена обґрунтуванню необхідності вдосконалення технології і камерної системи розробки потужних пластів кам’яної солі Артемівського родовища.
   Приведена геологічна і гідрогеологічна характеристика родовища. Обґрунтовані основні принципи вдосконалення системи розробки і технології видобутку в умовах різкого зменшення об’ємів видобутку солі.
   Обґрунтовані два напрямки вдосконалення технології і системи розробки потужних пластів солі з метою зниження впливу геомеханічних факторів на стійкість конструктивних параметрів системи розробки, підвищення продуктивності праці і зниження втрат корисних копалин у надрах: застосування потокової технології і вдосконаленої камерної системи розробки з ярусним відпрацюванням пластів солі.
   Теоретично і експериментально обґрунтована ефективність застосування поточної технології, яка забезпечує за рахунок безперервного транспорту солі від комбайна до ствола підвищення концентрації гірничих робіт, ріст продуктивності праці не менше як у два рази, підвищує надійність технології.
   Виконані геомеханічні дослідження, розрахунок конструктивних параметрів (міжярусних та міжкамерних ціликів, розмірів камер) і перевірка у дослідно-промислових умовах вдосконаленої камерної системи розробки з ярусним відпрацюванням пласта солі, яке забезпечує підвищення безпеки праці і зниження втрат солі у надрах в 1,6 рази.
   Основний зміст роботи відображено у десяти статтях і доповідях на міжнародних науково-технічних конференціях.
   Ключові слова: система розробки, технологія, поточність, ярусне відпрацювання, параметри.

Пырин С.Н. Усовершенствование технологии разработки мощных пластов каменной соли в условиях ГПО “Артемсоль”. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02. – Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. – Донецкий национальный технический университет, Донецк, 2007.

   Диссертация посвящена обоснованию необходимости усовершенствования технологии и камерной системы разработки мощных пластов каменной соли Артемовского месторождения.
   Соляные рудники ГПО “Артемсоль” представляют собой современные горные предприятия, оснащенные высокопроизводительной техникой.
   Значительный качественный скачок в повышении технического уровня подземной добычи соли достигнут в конце 80-х годов прошлого столетия после внедрения технологии комбайновой добычи соли взамен буровзрывной. Такая технология освоена в промышленных масштабах впервые в отечественной и мировой практике.
   Из пяти промышленных пластов на солерудниках ГПО “Артемсоль” в настоящее время работы ведутся на двух – Брянцевском и Подбрянцевском, что связано с наиболее высоким качеством соли и выдержанностью ее сортности по всем основным компонентам продуктивной мощности.
   Приведена геологическая и гидрогеологическая характеристика месторождения. Обоснованы основные принципы усовершенствования системы разработки и технологии добычи в условиях резкого уменьшения объемов добычи соли и увеличения влияния геомеханических факторов на безопасность разработки месторождения.
   Обоснованы два направления совершенствования технологии и системы разработки мощных пластов соли с целью снижения влияния геомеханических факторов на устойчивость конструктивных параметров системы разработки, увеличения производительности труда и уменьшения потерь полезного ископаемого в недрах: использование поточной технологии и усовершенствованной камерной системы разработки с ярусной отработкой пластов соли.
   Предложена и апробирована схема поточной технологии работы комбайнового комплекса, которая имеет ряд особенностей в сравнении с традиционной схемой: на транспортном горизонте вдоль камеры со смещением относительно ее оси проходится доставочный штрек, в котором монтируется конвейерная линия; из доставочного штрека пробуриваются солеспускные скважины с шагом, равным длине самоходного перегружателя; длина скважин соответствует расстоянию между кровлей доставочного штрека и подошвой верхнего выемочного слоя; на верхнем горизонте по оси камеры на всю ее длину проходится разрезная выработка.
   Каждый слой высотой 3,0-3,2 м отрабатывают тремя ходами комбайна, начиная с центрального хода.
   В процессе очистной выемки отбитую соль доставляют до ближайшей скважины поворотным перегружателем; самоходный вагон используют для перепуска соли с поворотного перегружателя в солеспуск и как накопитель. По скважине соль поступает в доставочный штрек на скребковый конвейер, далее по системе ленточных конвейеров соль транспортируют к скиповому стволу рудника.
   Таким образом, технологическая схема обеспечивает ритмичную работу добычных участков в целом за счет сглаживания неравномерности грузопотоков всей горнотранспортной системы солерудника.
   Поточная технология прошла испытание на руднике № 4 ГПО “Артемсоль”.
   Установлено, что эффективность поточной технологии машинной выемки соли в камерах определяется расстоянием между сближенными солеспускными скважинами (не менее 6 м) и их диаметром (не менее 300 мм). Ее использование позволяет увеличить производительность работы очистных комплексов в 2,4 раза, а коэффициент машинного времени – до 75% от продолжительности смены, по сравнению с применяемой в настоящее время цикличной технологией.
   На основании аналитических расчетов, с учетом физико-механических и реологических свойств каменной соли, определены рациональные параметры камерной системы разработки с ярусной отработкой пласта соли, .которая обеспечивает повышение безопасности труда и снижение потерь соли в недрах в 1,6 раза.
   Областями применения ярусной отработки мощных пластов каменной соли могут быть следующие: участки с недостаточной устойчивостью обнажений выработок, когда требуется доступ рабочих для осмотра потолочины и боков камеры и приведения их в безопасное состояние; аварийные (опасные) участки шахтного поля рудников, требующие повышенной гидроизоляции; создание выработок целевого назначения, которые после извлечения соли будут использоваться для народнохозяйственных целей; работа рудников в условиях резко изменяющихся объемов добычи, так как при ярусной отработке исключается фактор времени планирования горных работ; селективная выемка соли по сортам при изменении качества ее по мощности пласта.
   Приведены результаты экспериментальной проверки основных аналитических исследований по ярусной отработке мощного пласта каменной соли. Опытно-промышленный участок (ОПУ) был организован у северной границы горного отвода рудника №3 ГПО “Артемсоль”. Ширина ОПУ составляет 200-250 м, длина –545-635 м. Площадь ОПУ в плане равна 131360 м2. Средняя мощность Подбрянцевского пласта по подсчетному блоку 4А равна 31,36 м.
   Проведена опытно-промышленная проверка разработанной технологии в 21-й очистной камере рудника №3. На конец 2006 года, на опытном участке добыто 1 млн. 870 тыс.т соли.
   За более чем пятилетний период наблюдений за состоянием конструктивных элементов системы разработки на ОПУ с ярусной отработкой Подбрянцевского пласта накопился большой объем информации об их напряженно-деформированном состоянии. В период оформления опорных целиков (ведение очистных работ) скорости деформирования соляного массива колебались в пределах 14÷16 мкм/сут. По мере отработки камер скорости деформирования снижались и находились в пределах 6÷8 мкм/сут. Рост скоростей деформирования отмечался в период подработки наблюдательных пунктов нижележащими ярусами.
   В настоящее время, после окончания отработки ОПУ, скорости деформирования опорных целиков стабильны и составляют 3÷4 мкм/сут, что на 15 – 20% меньше чем на участках отрабатываемых по “классической” камерной системе разработки и указывает на благоприятную геомеханическую обстановку.
   Горные работы на ОПУ, как и в целом на руднике №3, не представляют угрозы для эксплуатации природных и гражданских объектов, расположенных на земной поверхности.
   Основное содержание работы отображено в десяти статьях и докладах на международных научно-технических конференциях.
   Ключевые слова: система разработки, технология, поточность, ярусная отработка, параметры.

Pirin S.N. Perfection of technology of development of powerful layers of rock-salt in the conditions of SEA “Artyomsol”. - Manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of engineering sciences on speciality 05.15.02. - Underground development of deposits of minerals. - Donetsk National Technical University, Donetsk, 2007.

   Dissertation is devoted basis of perfection of technology and chamber system of development of powerful layers of rock-salt of the Artyomovsk deposit.
   Resulted geological and geohydrology description of deposit. Basic principles of perfection of the system of development and technology of booty in the conditions of the sharp diminishing of volumes of booty of salt are based.
   Two directions of perfection of technology and system of development of powerful layers of salt are proved with the purpose of decline of influencing of geomechanic factors on firmness of structural parameters of the system of development, increase of labour and decline of losses of minerals productivity in the bowels of the earth: application of current technology and improved chamber system of development with the tier of debugging layers of salt.
   In theory and experimentally efficiency of application of current technology are based. It provides due to the continuous transport of salt from a combine to the trunk of increase of concentration of mountain works, growth of labour productivity not less as in two times, promotes reliability of technology.
   Geomechanics’ researches and calculation of structural parameters (intertiers and intervestibule pillars, sizes of chambers) and verification in the experimentally-industrial terms of the improved chamber system of development with a tier debugging layer of salt are executed. It provides the increase of safety of labour and costs cutting of salt in the bowels of the earth on 160 %.
   Basic maintenance of work is represented in ten articles lectures at international scientific and technical conferences.
   Key words: system of development, technology production, a tier debugging, parameters.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вдосконалення технології розробки потужних пластів кам’яної солі в умовах ДВО «Артемсіль»

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net