Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Вдосконалення методів обґрунтування раціональних технологічних рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вдосконалення методів обґрунтування раціональних технологічних рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд

Анотації 

Попов С.О. Вдосконалення методів обґрунтування раціональних технологічних рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин, Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2007.

   Дисертація присвячена вирішенню проблеми вдосконалення методів обґрунтування раціональних технологічних рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд при проектуванні виробничих об’єктів підземного видобутку залізних руд.
   У дисертації розроблено теоретичні основи системного підходу до проектування і побудови моделей гірничотехнологічних об’єктів, розроблено системну модель підземного гірничо-видобувного виробництва, обрано й удосконалено метод автоматизованого вибору проектних рішень.
   На цій основі розроблено систему моделювання основних гірничотехнологічних об’єктів підземного видобутку залізних руд. Наведено дані щодо ефективності використання даної системи у практиці проектування виробничих об’єктів підземного видобутку залізної руди.
   Ключові слова: вдосконалення, методи, обґрунтування, технологія, розрахунок параметрів, підземний видобуток, залізна руда.

Попов С.О. Совершенствование методов обоснования рациональных технологических решений и расчета параметров подземной добычи железных руд. – Рукопись.

Диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.02 – подземная разработка месторождений полезных ископаемых, Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2007.

   Диссертация посвящена решению актуальной научно-технической проблемы совершенствования методов выбора и обоснования рациональных технологических и технических решений основных горно-технологических объектов подземной добычи железных руд на основе системного подхода к проектированию, что обеспечивает повышение эффективности производственной деятельности горнодобывающих предприятий.
   В диссертации разработаны основы системного проектирования горно-технологических объектов, принципы такого проектирования и системного моделирования этих объектов.
   Системный подход к горно-технологическому проектированию позволяет принимать и обосновывать эффективность проектных решений производственных объектов на уровне функционирования всей производственно-технологической системы подземного горнодобывающего предприятия. При этом наиболее точно отображаются технические и технологические процессы, протекающие на всем жизненном цикле проектируемого объекта, определяются его оптимальные характеристики и параметры, а также обеспечивается высокая достоверность принимаемых технологических, технических и параметрических решений.
   В результате выполненных исследований процесса формирования технических и технологических параметров товарной продукции железорудных шахт установлены зависимости, которые описывают функциональные связи показателей технической эффективности функционирования подземных горно-технологических объектов с экономическими результатами их производственной деятельности.
   На основе этих зависимостей разработана системная модель горнодобывающего производства при подземной разработке железорудных месторождений. Системная модель включает: технико-экономическую модель ппроцесса производства товарной железной руды на подземном горнодобывающем предприятии и математическую модель процесса добычи рудной массы.
   Системная модель позволяет определять и оценивать эффективность функционирования производственных объектов различного уровня и назначения, которые должны функционировать для реализации в полном объёме технологической схемы разработки месторождения, отдельных рудных залежей и их участков. На основании этой модели можно выбирать оптимальные варианты технологических и технических решений производственных объектов, рассчитывать их оптимальные параметры, обеспечивающие достижение наивысших технико-экономических результатов производства товарной руды, нормировать показатели эффективности функционирования указанных объектов.
   В диссертации обосновано применение и усовершенствован метод выбора проектных решений горно-технологических объектов интегральным хешированием. Использования данного метода поиска обеспечивает основу интеллектуализации автоматизированных систем моделирования подземных производственных объектов. В результате исследования особенностей горнотехнических параметров, используемых в качестве критериев и ключей выбора в поисковых задачах проектирования, разработана система формализации этих параметров в тип аргументов интегральной хеш-функции. Это обеспечивает возможность адаптации метода интегрального хеширования к решению любых проектных задач поискового характера в автоматизированном режиме.
   На основе разработанных принципов системного проектирования, методологии построения системных моделей и автоматизации решения проектных поисковых задач разработан ряд информационно–аналитических систем для проектирования основных горно-технологических объектов.
   Внедрение этих систем в проектных отделах подземных железорудных горнодобывающих предприятий позволило автоматизировать решение сложных проектных задач выбора технологических схем разработки, технических решений производственных объектов, расчета оптимальных параметров этих объектов.
   В процессе внедрения был решен ряд проектных задач, которые являются актуальными для дальнейшего развития горных работ на шахтах и их текущей производственной деятельности. В частности были решены задачи выбора схемы вскрытия и подготовки крупного участка месторождения железной руды на ш.им.Ленина ОАО “Кривбассруда”, задача выбора технологической схемы отработки крупного добычного блока на. ш.“Юбилейная” ОАО “Сухая Балка”, задача выбора оптимальных размеров конструктивных элементов ряда выемочных единиц в условиях шахт “Юбилейная” и им.Фрунзе ОАО “Сухая Балка”.
   В результате внедрении разработанных информационно-аналитических систем и решения указанных задач при разработке проектов соответствующих горно-технологических объектов получен реальный экономический эффект в размере 973 тис.грн и ожидаемый эффект в размере 18 млн.грн.
   Ключевые слова: усовершенствование, методы, обоснование, технология, расчет параметров, подземная добыча, железная руда.

Popov S.O. Perfecting of methods of rational technological solutions substantiation and account of underground iron-ore mining parameters. – Manuscript.

The thesis for doctor of technical sciences degree by specialty 05.15.02 – Underground mining of useful minerals, Kriyvyj Rih technical university, Kryvyj Rih, 2007.

   The thesis is devoted to a solution of a problem of improvement of methods of the substantiation of rational technological solutions and account of parameters of iron-ore underground mining.
   In the thesis the principles and methodology of the system of modeling are developed by a fundamentals of system designing of mining-technological objects. Such approach to mining-technological designing allows to receive design solutions most precisely, and also ensures thigh reliability accepted technological, technical and parametrical solution.
   The system of modeling of main mining-technological objects of iron-ore underground mining is developed. The data as for effectiveness of elaborated system usage in practice of objects designing of iron-ore underground mining are given.
   The introduction of these systems has allowed to receive: actual economic effect – 973 thUAH and expected – 18 mlnUAH.
   Key word: improvement, methods, substantiation, technology, account of parameters, underground mining, iron ore.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вдосконалення методів обґрунтування раціональних технологічних рішень і розрахунку параметрів підземного видобутку залізних руд

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net