Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Геомеханічне обґрунтування параметрів анкерних систем для забезпечення стійкості гірничих виробок
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геомеханічне обґрунтування параметрів анкерних систем для забезпечення стійкості гірничих виробок

Анотації 

Сахно І.Г. “Геомеханічне обґрунтування параметрів анкерних систем для забезпечення стійкості гірничих виробок”. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02. – Підземна розробка родовищ корисних копалин. – Донецький національний технічний університет, Донецьк, 2007.

   Дисертація присвячена проблемі забезпечення стійкості гірничих виробок, закріплених анкерним кріпленням. Встановлено нові особливості розвитку зони зруйнованих порід навколо виробки, що закріплена анкерним кріпленням.
   Встановлено вплив схеми розташування анкерів у шаруватому породному масиві на його навантажувально-деформаційну характеристику. Визначено кращу схему анкерування, застосування якої дозволяє досягати до 10 % відносних зсувів породно-анкерної конструкції зі збереженням несучої здатності останньої.
   Встановлено закономірності зміни несучої здатності і відносних деформацій породно-анкерної конструкції залежно від міцності і потужності шарів, що її складають, їхнього взаємного розташування, загальної товщини конструкції, щільності анкерування і ширини виробки.
   Розроблено методику розрахунку параметрів анкерних систем, яка відрізняється тим, що створювана порідно-анкерна конструкція розглядається як кріплення виробки при цьому враховується схема розташування анкерів.
   Впровадження результатів досліджень у конвеєрному штреку північної корінної лави пл. K8n гор. 450 м на ділянці довжиною 270 м и в 5 південному конвеєрному штреку похилу пл. m51в гор. 450 м ОП „Шахта” Добропільська” на ділянці довжиною 740 м дозволило одержати економічний ефект у розмірі 475 і 400 грн/п.м. відповідно.
   Ключові слова: гірничі виробки, зона зруйнованих порід, зсув порід, анкерне кріплення, породно-анкерна конструкція, несуча здатність, стійкість виробок.

Сахно И.Г. “Геомеханическое обоснование параметров анкерных систем для обеспечения устойчивости горных выработок”. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02. – Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. – Донецкий национальный технический университет, Донецк, 2007.

   Диссертация посвящена проблеме обеспечения устойчивости горных выработок, закрепленных анкерной крепью. На основании проведенных шахтных инструментальных наблюдений за смещением глубинных реперов установлены новые особенности развития зоны разрушенных пород вокруг выработки, закрепленной анкерной крепью, которые заключаются в том, что зона разрушенных пород начинает формироваться с внешней границы заанкерованной толщи вглубь массива. При этом создаваемая породно-анкерная конструкция выполняет роль крепи и смещается без значительных расслоений.
   На основании проведенных лабораторных исследований на физических моделях установлено влияние схемы расположения анкеров в слоистом породном массиве на его нагрузочно-деформационную характеристику. Определена лучшая схема анкерования, применение которой позволяет достигать до 10 % относительных смещений породно-анкерной конструкции с сохранением последней несущей способности. Доказано, что повышение плотности анкерования выше определенного критического значения, приводит к снижению несущей способности создаваемой породно-анкерной конструкции.
   В лабораторных условиях установлено, что к росту несущей способности породно-анкерной конструкции приводит увеличение прочности слагающих ее слоев, увеличение их мощности, увеличение общей мощности конструкции. Так, увеличение прочности слоев в 2 раза приводит к росту несущей способности конструкции при радиальном расположении анкеров в 1,58-1,83 раз, при расположении анкеров, по смещенным диагоналям куба – в 1,34-2,2 раза, в зависимости от количества анкеров. Кроме этого, чем выше прочность материала, тем большие относительные деформации допускает конструкция при схеме установки анкеров по смещенным диагоналям куба. Так, увеличение прочности материала в 2 раза, при плотности анкерования 0,7 анк./м2, приводит к увеличению относительных деформаций, с сохранением несущей способности конструкции, более чем в 5 раз от 1,8 % до 10 %.
   Уменьшение мощности слоев в 1,3 раза, при прочности пород 60 МПа приводит к снижению несущей способности конструкции при радиальном расположении анкеров в 1,5-2 раза, при расположении анкеров по смещенным диагоналям куба в 1-2 раза. Для породно-анкерной конструкции с расположением анкеров по смещенным диагоналям куба указанное уменьшение мощности слоев приводит к снижению относительных деформаций: так, при плотности анкерования 1,6 анк./м2 последние снизились на 60 %.
   В результате проведенных аналитических исследований установлены закономерности изменения несущей способности и относительных деформаций породно-анкерной конструкции в зависимости от прочности и мощности слагающих ее слоев, их взаимного расположения, общей мощности конструкции, плотности анкерования и ширины выработки. Определена область эффективного применения схемы с расположением анкеров по смещенным диагоналям куба.
   Предложена методика расчета параметров анкерных систем, отличающаяся тем, что создаваемая породно-анкерная конструкция рассматривается как крепь выработки, учитывается схема установки анкеров.
   Проведены шахтные наблюдения за смещением контурных реперов на замерных станциях оборудованных в выработках, закрепленных анкерной крепью, с учетом предлагаемых рекомендаций.
   Внедрение результатов исследований в конвейерном штреке северной коренной лавы пл. Kn8 горизонта 450 м на участке длиной 270 м и в 5 южном конвейерном штреке пл. m51в гор. 450 м ОП „Шахта” Добропольская” на участке длиной 740 м позволило получить экономический эффект в размере 475 и 400 грн/п.м. соответственно.
   Ключевые слова: горные выработки, зона разрушенных пород, смещение пород, анкерная крепь, породно-анкерная конструкция, несущая способность, устойчивость выработок.

Saсhno I.G. " A Geomechanical justification of parameters road bolting systems for maintaining roadway stability ". - Manuscript.

The thesis submitted for a candidate of technical science degree in the field 05.15.02. - Underground Mining. - Donetsk national technical university Ministry of education and science of Ukraine, Donetsk, 2007.

   Dissertation has been devoted to a problem of maintaining roadway stability fixed road bolting fastening. The new features of development of a zone of the destroyed rocks around of roadway fixed road bolting fastening are established.
   The influence of the circuit of an arrangement bolts in layered rock massif on it load- displacement the characteristic is established. The best circuit establish of bolts determined, which application allows to achieve up to 10 % of relative displacement rock - road bolting of a constraction with preservation of last bearing ability.
   The technique of account of parameters road bolting of systems distinguished of themes is developed, that created rock- road bolting the design is considered as fastening of roadway.
   Implementation of results of researches on "Mine" Dobropolskaya" has allowed to receive economic profit at a rate of 475 – 400 grn/m.
   Key words: roadways, zone of the destroyed rocks, displacement of rocks, road bolting fastening, rock- road bolting of a constraction, bearing ability, stability of roadways.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Геомеханічне обґрунтування параметрів анкерних систем для забезпечення стійкості гірничих виробок

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net