Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Система комп’ютерної ідентифікації та регулювання розрідження пульпи в млинах першої стадії подрібнення
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Система комп’ютерної ідентифікації та регулювання розрідження пульпи в млинах першої стадії подрібнення

Анотації 

Сербул О.М. Система комп’ютерної ідентифікації та регулювання розрідження пульпи в млинах першої стадії подрібнення. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація технологічних процесів. – Кіровоградський національний технічний університет, Кіровоград, 2007.

   Дисертація присвячена вирішенню науково-практичного завдання щодо теоретичних і методичних основ розробки системи комп’ютерної ідентифікації та регулювання розрідження пульпи в млинах першої стадії подрібнення . Обґрунтовано математичну модель кульового млина по каналу розрідження пульпи та оцінено його як регульований об’єкт із змінними параметрами. Узагальнено підходи щодо поняття вхідних комунікацій кульового млина, удосконалено їх організацію. Обґрунтовано алгоритм ідентифікації співвідношення руда/вода на вході кульового млина по параметрам вхідних комунікацій з забезпеченням неповної інваріантності за похибкою вимірювання витрати пульпи у пісковому жолобі класифікатора. Розроблено систему комп’ютерної ідентифікації та регулювання розрідження пульпи в млинах першої стадії подрібнення, яка здатна підвищувати продуктивність подрібнення руди, забезпечити економію витрати електричної енергії, куль і футерівки. Експериментальні дослідження підтвердили доцільність використання розробленої системи в першій стадії подрібнення вихідної руди на збагачувальних фабриках.
   Ключові слова: система комп’ютерної ідентифікації, регулювання розрідження пульпи, млини першої стадії подрібнення.

Сербул А.Н. Система компьютерной идентификации и регулирования разрежения пульпы в мельницах первой стадии измельчения. – Рукопись.

Диссертация на получение учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.13.07 – Автоматизация технологических процессов. – Кировоградский национальный технический университет, Кировоград, 2007.

   Диссертация посвящена решению научно-практической задачи относительно теоретических и методических основ разработки системы компьютерной идентификации и регулирования разрежения пульпы в мельницах первой стадии измельчения.
   Разработана математическая модель шаровой мельницы с циркулирующей нагрузкой по каналу разрежения пульпы, которая дала возможность установить связь между массой измельчаемого материала и объемным расходом твердого и воды, зависимость постоянной времени и передаточных коэффициентов от объемного расхода входного потока, продолжительности переходных процессов и фильтрующих возможностей агрегата, что позволило установить области изменения колебательных параметров на входе по руде и воде, при которых относительные отклонения массы пульпы не превышают допустимого уровня, и разработать подход качественного управления разрежением пульпы.
   Разработана математическая модель улиткового питателя по каналу объемной загрузки, которая устанавливает связь между уровнем пульпы в приемном устройстве и массовым расходом песков и воды в песковый желоб классификатора, постоянной времени, передаточными коэффициентами и конструктивными параметрами питателя и технологического процесса, что позволило обосновать продолжительность фильтрования сигнала объемного расхода пульпы в песковом желобе классификатора, формирование управляющих действий на входе в шаровую мельницу, оценить фильтрующие возможности улиткового питателя относительно передачи колебательных возмущающих воздействий со стороны классификатора.
   Обобщены подходы относительно понятия входных коммуникаций шаровой мельницы, усовершенствована их организация. Обоснован алгоритм идентификации соотношения руда/вода на входе шаровой мельницы по параметрам входных коммуникаций с обеспечением неполной инвариантности по погрешности измерения расхода пульпы в песковом желобе классификатора.
   Разработан подход автоматической стабилизации разрежения пульпы в мельницах с циркулирующей нагрузкой, который отвечает технологическим требованиям, в соответствии с которым измеряют расход пульпы и воды в песковом желобе классификатора, расход руды и воды в мельницу, по которым находят фактическое значение соотношения руда/вода, а регулирование осуществляют по этим показателям путем сравнения заданного значения, которое устанавливается в зависимости от нужной плотности пульпы в мельнице, с фактическим. В зависимости от разности соотношений с компенсацией постоянных времени в динамических звеньях циклически регулируют расход воды в мельницу, определяя и используя среднее значение расхода пульпы и руды за установленный фиксированный отрезок времени. Точность измерительных средств и средств задания констант определяют в процессе оптимизации погрешности получаемого фактического значения соотношения руда/вода. Это позволяет значительно повысить точность поддержания параметра.
   Разработана система компьютерной идентификации и регулирования разрежения пульпы в мельницах первой стадии измельчения, которая способна повышать производительность измельчения руды, обеспечивать экономию расходования электрической энергии, шаров и футеровки. Экспериментальные исследования подтвердили высокое качество и целесообразность использования разработанной системы при автоматизации первой стадии измельчения руды на обогатительных фабриках.
   Ключевые слова: система компьютерной идентификации, регулирование разрежения пульпы, мельницы первой стадии измельчения.

A.N. Serbul. The system of the computer identification and regulation of rarefaction pulp in mills of the first stage of pulverizing. – Manuscript.

The Thesis for getting the degree of the candidate of technical sciences on the speciality 05.13.07 – Automation of the technological processes. – The Kirovograd national technical university, Kirovograd, 2007.

   The Thesis is dedicated to the decision of scientifically-practical problem concerning the theoretical and methodical bases of the development the system of the computer identification and regulation of rarefaction pulp in the mills of the first stage of pulverizing. The mathematical model of the ball mill is substantiated by a channel of rarefaction pulp and is evaluated its as adjusted object with changing parameters. The approaches of the notions for input communications of the ball mill are generalize and their organization are advanced. The identification of the correlation ore/water in the input ball mill algorithm by input parameter provides incomplete invariance of inaccuracy of the measurement of the consumption of the pulp in sand chute of the qualifier is substantiated. The system of the computer identification and regulation of rarefaction pulp in mills of the first stage of pulverizing is designed. It is capable to raise an efficiency of the pulverizing of ore, to reduce the electric energy expenses, ball and lining. The experimental studies have confirmed the practicability of the using the designed system in the first stage of the pulverizing of source ore on concentrating factories.
   The Keywords: the system of computer identification, the regulation of rarefaction pulp, the mill of the first stage of pulverizing.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Система комп’ютерної ідентифікації та регулювання розрідження пульпи в млинах першої стадії подрібнення

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net