Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка методики експрес-оцінки напружено-деформованого стану породного масиву навколо геотехнічних об'єктів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка методики експрес-оцінки напружено-деформованого стану породного масиву навколо геотехнічних об'єктів

Анотації 

Слащова О.А. “Розробка методики експрес-оцінки напружено-деформованого стану породного масиву навколо геотехнічних об'єктів”. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.11 – Фізичні процеси гірничого виробництва. – Інститут геотехнічної механіки НАН України, Дніпропетровськ, 2006.

   Робота присвячена розробці методики експрес-оцінки напружено-деформованого стану породного масиву навколо геотехнічних об'єктів на основі обґрунтування методів, створення алгоритмів і програмно-технічних засобів математичного моделювання з врахуванням зміни електропровідних властивостей реального масиву під дією геомеханічних факторів та водонасичення. Встановлені домінуючі зв’язки між міцнісними, деформаційними, гідрогеологічними та електрометричними властивостями геоматеріалів, узагальнені бази даних для осадочних порід, обґрунтовані способи врахування тріщинуватості і водонасиченості в наближених розрахункових схемах, отримані аналітичні залежності розрахунку накопичення чи вивільнення об’ємів води у зонах руйнування.
   Створені уніфіковані розрахункові схеми, нові програми підготовки і обробки інформації в автоматизованих системах математичного моделювання за методом скінченних елементів і засоби введення та обробки геофізичної та геотехнічної інформації в режимі реального часу на основі персональної ЕОМ.
   Результати роботи дозволяють підвищити загальний рівень безпеки при видобутку корисних копалин підземним способом та стійкості геотехнічних об’єктів.
   Ключові слова: породний масив, напружено-деформований стан, електрометричний контроль, водонасичення, геотехнічні об'єкти.

Слащева Е. А. “Разработка методики экспресс-оценки напряженно-деформированного состояния породного массива вокруг геотехнических объектов”. Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11 – Физические процессы горного производства. – Институт геотехнической механики НАН Украины, Днепропетровск, 2006.

   В диссертации на основе установления доминирующих связей между прочностными, деформационными, гидрогеологическими и электрометрическими свойствами геоматериалов, обобщения баз данных физико-механических свойств, создания системы автоматизированного ввода и обработки информации, универсальных расчётных схем решена актуальная задача экспресс-оценки напряженно-деформированного состояния породного массива вокруг геотехнических объектов.
   Получены корреляционные зависимости снижения прочности осадочных пород при водонасыщении, изменения влажности и плотности грунта от глубины при влагонасыщении. Определён характер влияния влажности и трещиноватости горных пород на их электропроводимость.
   В работе обосновано использование для экспресс-оценки напряженно-деформированного состояния породного массива средних показателей собранного банка физико-механических свойств горных пород с учетом горно-геологических условий и коэффициентов вариации. Коэффициенты вариации учитываются методикой, которая предусматривает расчет геомеханической модели для заведомо худших условий.
   Обоснованы способы учета трещиноватости в приближенных расчетных методах путем нагружения математической модели вплоть до разрушения элементов или заложения в модель параметров остаточной прочности, определённой в режиме запредельного деформирования.
   Разработаны универсальные расчетные схемы слоистой структуры, которые позволяют оперативно исследовать геомеханические модели путем частичного нагружения и фиксации разрушения при переходе от предшествующей к следующей стадии деформационного процесса с уточнением характера последствий на основе оперативного геофизического контроля. Разработан комплекс автоматизированного ввода и обработки информации при расчетах методом конечных элементов, позволяющий сравнить многовариантные результаты принятых решений в режиме реального времени. Разработаны алгоритмы дополнительной статистической обработки информации по ходу решения задачи о распределении напряжений в массиве.
   Получены аналитические зависимости расчета накопления или высвобождения возможных объемов воды в зонах разрушения, учитывающие особенности ее фильтрации в плотных осадочных горных породах и позволяющие определить объем накопления воды в зоне водонасыщения с учетом коэффициента, который характеризует величину открытой пористости и трещиноватости.
   Апробация методики экспресс-оценки напряженно-деформированного состояния породного массива проведена для подготовительных и очистных выработок угольных шахт, камерно-столбовой системы разработки гипсовых пластов, сходимость расчетных и экспериментальных результатов достаточная для инженерных расчетов.
   Разработано с участием автора “Руководство по геофизической диагностике состояния системы “крепь – породный массив” вертикальных стволов (дополнение к “Пособию по восстановлению крепи и армировки вертикальных стволов, РД.12.18.073-88”)” и “Методическое пособие по комплексной геофизической диагностике породного массива и подземных геотехнических систем”.
   Ключевые слова: породный массив, напряженно-деформированное состояние, электрометрический контроль, водонасыщение, геотехнические объекты.

Slaschova Е.А. The elaboration of the methodic for the express-estimation the stress-strained state of rock mass around the geotechnical installation. - Manuscript.

The thesis for technical specialty 05.15.11 - Physical processes of mining. – The N.S. Polyakov’s Institute of Geotechnical Mechanics of a National Academy of Sciences of Ukraine, Dnеpropetrovsk, 2006.

   The work is devoted the elaboration of the methodic for express-estimation the stress-strained state of rock mass around the geotechnical installation on the basis the substantiated methods for creation algorithms and program-technical means for mathematical modeling with accounting the changing of the real massif’s electrical conductivity under the influence of the geomechanical factors and water saturation. The predominant connections between strength, straining, hydro-geological and properties of geostuffs are established, the data bases for sedimentary stratas were generalized, the ways of the accounting of fracturing and water saturation in the approximated design schemes were justified, the analytical relations calculation of accumulation or liberation volume of water in zones of destruction are received.
   The unitized design schemes, new programs of opening-up and data processing in the automated systems of mathematical modeling on a finite-element method, means of input and processing of the geophysical and geotechnical information in a real time mode are built on the basis of a personal computer.
   The results of operation allow to increase a general level of safety at a mining of mineral resources by a underground way and stability of geotechnical objects.
   Keywords: a rock mass, stress-strained state, electrometric control, water saturation, geotechnical installation.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка методики експрес-оцінки напружено-деформованого стану породного масиву навколо геотехнічних об'єктів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net