Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обгрунтування параметрів свердловинної гідротехнології видобутку цеоліт-смектитових туфів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування параметрів свердловинної гідротехнології видобутку цеоліт-смектитових туфів

Анотації 

Стець С.Є. Обгрунтування параметрів свердловинної гідротехнології видобутку цеоліт-смектитових туфів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спецільністю 05.15. 02 – „Підземна розробка родовищ корисних копалин” Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2007 р.

   Дисертація присвячена обґрунтуванню параметрів свердловинної гідротехнології видобутку цеоліт-смектитових туфів та розробці рекомендацій по використанню свердловинного гідровидобутку.
   Для обґрунтування параметрів свердловинної гідротехнології видобутку цеоліт-смектитових туфів проведені експериментальні та теоретичні дослідження процесів гідророзмиву породи, переміщення гірської маси та підйому гідросуміші на поверхню з використанням ерліфта.
   За результатами стендових досліджень процесу переміщення породи в потоці, що утворюється на дні виймальної камери, встановлені залежності і закономірності, які зв’язують параметри потоку з характеристиками зруйнованої породи, а також властивостями і формою дна виймальної камери.
   Розроблені рекомендації до розрахунку основних технологічних параметрів СГВ, які враховують потреби раціонального використання мінеральних ресурсів, охорони природи та навколишнього середовища.
   Ключові слова: цеоліт-смектитовий туф, свердловинна гідротехнологія, ерліфт, гідродинамічні процеси розмиву, гідравлічна крупність, гідротранспорт.

Стец С. Е. Обоснование параметров скважинной гидротехнологии добычи цеолит-смектитовых туфов. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук за специальностью 05.15.02 – “Подземная разработка месторождений полезных ископаемых”. Национальный горный университет, Днепропетровск, 2007 г.

   В диссертационной работе был осуществлен анализ состояния вопроса разработки месторождений цеолит-смектитовых туфов в Ривненско-Волынском регионе, которым установлено наличие значительных запасов этих полезных ископаемые с широким спектром хозяйственного применения, и в то же время отсутствие исследований, как по обустройству добычных работ, так и по разработке технологий добычи.
   В результате комплексных исследований по определению свойств туфов и гидрогеологических условий залегания месторождения появился вопрос применения для добычи нетрадиционных геотехнологических методов, а именно метода скважинной гидродобычи. Поэтому последующие исследования были направлены на разработку методики проведения добычных работ с использованием скважинной гидротехнологии.
   Проведенный анализ выполненных работ свидетельствует о том, что изучением вопросов, связанных с разработкой технологий гидродобычи полезных ископаемых занималось большое количество исследователей. Однако расхождение условий залегания и состава полезного ископаемого не позволило при исследованиях сделать универсальные количественные выводы. В связи с этим обобщающие количественные зависимости, которые определяют параметры технологии добычи полезного ископаемого, ограничиваются широким интервалом возможных решений.
   Для обоснования параметров скважинной гидротехнологии добычи цеолит-смектитовых туфов проведены экспериментальные и теоретические исследования процессов гидроразмыва породы, доставки горной массы к всасывающему патрубку пульпоподъемного механизма и подъема гидросмеси на поверхность с использованием эрлифта.
   Исследованные в натурных условиях процессы размыва туфа струей гидромонитора, свойства которой рассчитывались по известной методике для незатопленной струи, дали возможность установить зависимости между параметрами, которые характеризуют размыв породы и производительностью самого размыва.
   По результатам стендовых исследований процесса перемещения породы в потоке, который образовывается на дне выемочной камеры, установлены зависимости и закономерности, которые связывают параметры потока с характеристиками разрушенной породы, а также свойствами и формой дна выемочной камеры.
   Для подтверждения достоверности экспериментальных и натурных исследований проведены теоретические исследования процесса размыва и перемещения пульпы по дну выемочной камеры к всасывающему патрубку эрлифта. Для исследований использовалась модель протекания однородной жидкости в тонком слое, с предположением, что скорость по толщине слоя одинакова.
   Для разработки методики применения скважинной гидродобычи цеолит-смектитовых туфов определение показателей полноты и качества добычи проводилось для круглых выемочных камер и глубин разработки свыше 50 м, что определено условиями залегания месторождения и технологией добычи для систем с круглыми камерами.
   По результатам исследований метода скважинной гидродобычи туфов разработаны рекомендации по оптимизации отдельных элементов процесса добычи и внедрения скважинной гидротехнологии в разработку месторождения.
   Разработаны рекомендации по расчету основных технологических параметров скважинной гидродобычи, которые учитывают потребности рационального использования энергетических и минеральных ресурсов, охраны природы и окружающей среды.
   Отличительными чертами предложенных технических и технологических решений является: отсутствие рабочих в очистительных пространствах выемочных камер; сохранение ландшафта территории с соблюдением комплекса эколого-экономических требований, которые предъявляются к конкретному месторождению, внедрение которых в программу освоения минерально-сырьевых ресурсов Ривненской области даст значительный экономический эффект.
   Ключевые слова: цеолит-смектитовый туф, метод гидродобычи, скважинная гидротехнология, эрлифт, гидродинамические процессы размыва, гидравлическая крупность, гидротранспорт.

Stets S. E. The Motivation of parameters of downhole hydrotechnology for zeolit-smektites tuffs booty. – The Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of candidate of technical sciences on a speciality 05.15.02 - “The Underground development of minerals deposits”. National mountain university , Dnipropetrovsk, 2007.

   The dissertation is devoted to the motivation of parameters of downhole hydrotechnology for zeolit-smektites tuffs booty and development of recommendations on downhole hydrotechnology use.
   The analysis of the executed works testifies that plenty of researchers were related to development of technologies hydrotechnology for zeolit-smektites tuffs booty.
   However, theworks of scientists specify that complex researches, which include opening of methods of hydraulic test, systematization, classification of the systems of hydraulic test and developments, mechanism of losses formation and development of technological methods and facilities of radical increase of plenitude of coulisse on the basis of scientific methods were not executed in a necessary volume.
   For the motivation of parameters of downhole hydrotechnology for zeolit-smektites tuffs booty have been conducted experimental studies and theoretical researches of hydrodynamical prosses of washing out, delivery and hydraulic hoisting.
   The recommendations are developed on the calculation of basic technological parameters of downhole hydrotechnology which take into account the necessities of the rational use of mineral resources, guard of nature and environment.
   The Distinctive features of the offered technical and technological solutions are: absence of attendants in working excavations of extraction; preservation of a surface with observance of a complex of ecological and economic requirements showed to a concrete deposit, which are introduced in the program of mastering of raw mineral-material resources of the Rivne area will give a considerable economic effect.
   The Keywords: downhole hydrotechnology, airlift, hydrodynamical prosses of washing out, hydraulic size, hydraulic transport.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування параметрів свердловинної гідротехнології видобутку цеоліт-смектитових туфів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net