Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Удосконалювання прогнозу газовиділення на виїмкових дільницях антрацитових шахт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалювання прогнозу газовиділення на виїмкових дільницях антрацитових шахт

Анотації 

Сятковський С.Л. Удосконалювання прогнозу газовиділення на виїмкових дільницях антрацитових шахт. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01 - “Охорона праці”.- Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості, Макіївка, 2006.

   Дисертацію присвячено розкриттю особливостей і характеристиці процесу газовиділення, викликаних розвитком очисних робіт у межах виїмкової дільниці і в межах усього шахтного поля, які можуть бути використано для удосконалювання прогнозу метановиділення у вугільних шахтах.
   Виконано аналіз стану сучасного прогнозу газовиділення на виїмкових дільницях вугільних шахт і встановлено фактори, що не враховуються.
   Розроблено модель зміни газовиділення при видаленні очисного вибою від розрізної печі, що дозволила погодити зміни газовиділення із процесами зрушування гірничих порід і розраховувати окремі параметри, які необхідні для прогнозу газовиділення.
   Встановлено, що більшим абсолютним значенням газовиділення відповідають більш високі коефіцієнти нерівномірності, що обумовлено зміною інтенсивності зрушування порід, що підпрацьовані, з ростом темпу видобутку вугілля.
   Виявлено, що зі збільшенням ширини виробленого простору зупинених лав досягнення максимального газовиділення в дегазаційні свердловини відбувається на меншій відстані очисного вибою від розрізної печі, що обумовлено ступенем відпрацьованості порід.
   Встановлено залежність максимального газовиділення в дегазаційні свердловини від загальної ширини виробленого простору відпрацьованих і експлуатованих лав.
   Розроблено загальні принципи прогнозу газовиділення на виїмкових дільницях антрацитових шахт.
   Ключові слова: газова динаміка, газовиділення, виїмкова дільниця, вироблений простір, зрушування порід, прогноз, безпека.

Сятковский С.Л. Совершенствование прогноза газовыделения на выемочных участках антрацитовых шахт.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 – “Охрана труда”.- Государственный Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности, Макеевка, 2006.

   Диссертация посвящена раскрытию особенностей и характеристике процесса газовыделения из выработанных пространств эксплуатируемых и отработанных лав, вызванные развитием очистных работ в пределах выемочного участка и всего шахтного поля, которые могут быть использованы для совершенствования прогноза метановыделения в угольных шахтах.
   Выполнен анализ современных представлений о формах нахождения метана в угле и породах. Рассмотрены источники и условия, обуславливающие газопроявления в угольных шахтах.
   На основании теоретических положений о зависимости газовыделения в горные выработки и дегазационные скважины от параметров сдвижения подработанных пород, а также результатов шахтных экспериментов разработана модель изменения газовыделения от его начального до максимального значений при удалении очистного забоя от разрезной печи. Она позволяет увязывать изменения газовыделения с процессами сдвижения горных пород и рассчитывать отдельные параметры, необходимые для прогноза газовыделения.
   Экспериментально установлено, что при отработке антрацитовых пластов на глубинах до 300 м длина лав в диапазоне 190-460 м не оказывает влияния на газовыделение. Главным влияющим фактором в этом случае является интенсивность добычи угля. Установлены зависимости между параметрами временных рядов распределения уровня газовыделения и добычи угля.
   Установлено, что большим абсолютным значениям газовыделения соответствуют более высокие коэффициенты неравномерности, что обусловлено изменением интенсивности сдвижения подрабатываемых пород с ростом темпа добычи угля.
   Выявлено, что с увеличением ширины выработанного пространства остановленных лав достижение максимального газовыделения в дегазационные скважины происходит на меньшем расстоянии очистного забоя от разрезной печи. Причем в условиях полной подработанности пород над соседними выработанными пространствами для конкретных горно-геологических условий это расстояние является постоянной величиной.
   Установлена тесная зависимость максимального газовыделения в дегазационные скважины от общей ширины выработанного пространства отработанных и эксплуатируемых лав.
   На основании полученных научных результатов разработаны общие принципы прогноза газовыделения на выемочных участках антрацитовых шахт. Предлагаемый порядок прогноза газовыделения при отработке угольных пластов принципиально отличается от известных методов. В первую очередь эти отличия связаны с учетом изменения напряженного состояния породно-угольного массива при ведении очистных работ и увязке процессов сдвижения пород и газовыделения из подрабатываемых угольных пластов. Это позволило учесть влияние развития очистных работ на изменение газовыделения в пределах всего шахтного поля.
   Испытания и апробация предлагаемых элементов прогноза в шахтных условиях подтвердили правильность и эффективность предложенных решений. Они реализованы в нормативном документе.
   Ключевые слова: газовая динамика, газовыделение, выемочный участок, выработанное пространство, прогноз, сдвижение пород, безопасность.

Syatkovskiy S.L. Gassing prognosis perfection in the anthracite mines faces.-
A manuscript.

Thesis for degree of Candidate of Sciences (Engineering) in speciality 05.26.01 – “Labour protection”. – State Mаkeyevka Safety in Mines Research Institute, Mаkeyevka, 2006.

   Thesis deals with analysis of peculiarities and characteristic of the gassing process, caused by the mining working development that can be used for the methane apportionment perfection in coalmines.
   There was made the analysis of the condition of the modern gassing prognosis in coal mines faces and there were established factors, whish were leaved out of account before.
   There worked out the model of gassing changing under the moving off the face from the crosscut. This model coordinate gassing changing with processes of the rocks moving and to calculate parameters, which are necessary for the gassing prognosis.
   There was determined the greater part of the absolute gassing significance correspond to higher coefficient irregularity, which is depend on intensity changing of rock moving under the mining working.
   The wider excavated spaces exhaust faces the less distance of the maximal gassing in degassing wells from the face to the set – up entry.
   There worked out the dependence of the maximal gassing in degassing wells from common width excavated spaces exhaust and active faces.
   There worked out common principles of gassing prognosis on the anthracite mines faces.
   Key words: gassing prognosis, the gas dynamics, gassing, gate, excavated space, displacement of the rocks, safety.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалювання прогнозу газовиділення на виїмкових дільницях антрацитових шахт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net