Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування раціональних параметрів доробки запасів антрацитових шахт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування раціональних параметрів доробки запасів антрацитових шахт

Анотації 

Саллі С.В. Обґрунтування раціональних параметрів доробки запасів антрацитових шахт. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин. –Національний гірничий університет. Дніпропетровськ, 2007.

   Дисертація присвячена актуальним проблемам управління параметрами, що визначають ефективність функціонування технологічних схем відпрацювання запасів на шахтах зі значними термінами служби.
   У дисертаційній роботі визначено, що для отримання комплексної оцінки стану й потенціалу технологічних схем вуглевидобування окремої шахти необхідно враховувати “питому вагу” параметрів відпрацювання в процесі адресного інвестування з метою побудови комплексної моделі оптимізації приросту потужності. Дослідження показали, що використання спеціального матричного поля дає змогу кількісно оцінити потенціал технологічних схем. Для цього вибрано 4 групи резервів і на основі вимірювання відхилень від заданого рівня можна прогнозувати і коректувати цілі шахти. Важливою особливістю формування технічної політики вуглевидобування є оцінка за допомогою сімейства спеціальних кривих ступеню порівняльного інвестиційного ризику щодо збереженню групи старих шахт, де видобуваються цінні сорти вугілля. З метою визначення надійності системи “очисний вибій” досліджений граничний режим, при якому визначаються значення показника використання машинного часу та вплив елементу “пласт” на надійність очисної виїмки при визначенні продуктивності лави.
   Встановлені закономірності зміни приросту видобутку залежно від стану технології відпрацювання запасів. При цьому додаткові інвестиції в шахти з більшою пріоритетністю дозволили б наблизити їх до порогу беззбитковості і, відповідно, підвищити їх інвестиційну привабливість. Ці положення підтверджені результатами моделювання параметрів, що визначають ефективність технологічних схем.
   Ключові слова: вугільна шахта, технологічна схема, резерви, інвестиційний ризик, технічна надійність, параметри вуглевидобування.

Салли С.В. Обоснование рациональных параметров доработки запасов антрацитовых шахт. Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02 – Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. – Национальный горный университет. Днепропетровск, 2007.

   Диссертация посвящена актуальным проблемам управления параметрами, определяющими эффективность технологических схем доработки оставшихся запасов шахт со значительными сроками службы.
   В диссертационной работе установлено, что для получения комплексной оценки состояния и потенциала технологической схемы шахты необходимо учитывать наряду со сложностью подземного хозяйства, возрастом шахты и ее мощностью, также технологическую надежность основных производственных звеньев как основных потребителей инвестиционных средств. Доказано, что для получения комплексной оценки состояния и потенциала технологических схем угледобычи отдельной шахты необходимо учитывать “цену” параметров отработки в процессе адресного инвестирования с целью построения комплексной модели оптимизации прироста мощности. Доказано, что использование специального матричного поля дает возможность количественно оценить потенциал технологических схем. Для этого отобрано 4 группы резервов и на основе измерения отклонений от заданного уровня можно прогнозировать и корректировать цели шахты. Важной особенностью формирования технической политики угледобычи является оценка с помощью семейства специальных кривых степени сравнительного инвестиционного риска по сохранению группы старых шахт, где добываются ценные сорта угля.
   С целью определения надежности системы “очистной забой” исследован предельный режим, при котором устанавливаются значения показателя использования машинного времени и влияние элемента “пласт” на надежность очистной выемки при планировании производительность лавы.
   Показано, что работоспособность шахты основана на уровне надежности составных элементов c учетом ценности и объема оставшихся запасов. Причем, чем меньше запасов, тем более жесткой должна быть политика в части сохранения достигнутых объемов добычи за счет деконцентрации производства. Критерий оптимальности в данной постановке представлен показателем, экстремальное значение которого отражает предельно допустимую при заданных ограничениях вероятность отработки запасов с минимизацией затрат до границы безубыточности. Теоретически и экспериментально доказано, что наибольшие резервы роста объемов добычи заложены в сокращении потерь из-за отказов комбайна и конвейера и, в том числе, по компоненту “пласт”. При этом нет необходимости в значительном увеличении скорости подачи комбайна, что может увеличить интенсивность отказов. Более разумный путь – сокращение продолжительности восстановления отказов. Анализ варьирования коэффициента машинного времени от величины присечек показал существенную зависимость между этими величинами, независимо от типа применяемого очистного оборудования. Причем наиболее продолжительные потери времени происходят при восстановлении отказов органов перемещения и режущей части.
   Установлены закономерности изменения прироста добычи в зависимости от состояния технологии отработки запасов. При этом дополнительные инвестиции в шахты с большей приоритетностью позволили бы приблизить их к порогу безубыточности и, соответственно, повысить их инвестиционную привлекательность. Эти положения подтверждены результатами моделирования параметров, которые определяют эффективность технологических схем.
   Предложена математическая модель оптимизации параметров, характеризующих целесообразность доработки оставшихся запасов старых шахт с параллельным определением объективно обусловленных оценок (“цены”) 1 м/мес. подвигания лав, 1 т/мес. производительности труда рабочего на очистных работах, и 1 м/км длины очистной линии. Доказано, что двойственные оценки необходимы для установления узкого звена и его устранения либо на основе градиентного сокращения лимита ресурсов, либо за счет дополнительных капитальных вложений.
   Ключевые слова: угольная шахта, технологическая схема, резервы, инвестиционный риск, техническая надежность, параметры угледобычи.

Salli S.V. Ground of parameters determining expedience of revision of supplies of anthracitic mines. – Manuscript.

Dissertation for scientific degree of the candidate technique science on a speciality 05.15.02- Underground mining of mineral deposits – National Mining University, Dnipropetrovsk, 2007.

   Dissertation is devoted to the issue of the day of management by parameters determining efficiency of technological charts of revision of remaining supplies of mines with the considerable terms of service.
   It is set in dissertation work, that for the receipt of complex estimation of the state and potential of technological chart of mine it is necessary to take into account along with complication of underground economy, by age of mine and its power also technological reliability of basic production links as basic users of investment facilities. It is proved, that for the receipt of complex estimation of the state and potential of technological charts of the coal mining of separate mine it is necessary to take into account the “cost” of parameters of working off in the process of the address investing with the purpose of construction of complex model of optimization of increase of power. It is proved, that the use of the special matrix field enables in number to estimate potential of technological charts. For this purpose 4 groups of backlogs are selected and on the basis of measuring of deviations from the set level it is possible to forecast and correct the aims of mine. Estimation by family of the special curves of degree of comparative investment risk on saving of group of old mines is the important feature of forming of technical policy of the coal mining, where the valuable sorts of coal are obtained. With the purpose of determination of reliability of the “cleansing longwall system” the explored maximum mode, at which the value of index of the use of machine time and influencing of the element “layer” on reliability of cleansing coulisse at planning is determined productivity of longwall.
   Key words: coal mine, technological chart, backlogs, investment risk, technical reliability, parameters of the coal mining.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування раціональних параметрів доробки запасів антрацитових шахт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net