Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Вплив “мокрої” консервації шахт на єколого-радиаційний стан навколишнього природного середовища (на прикладі Луганської області)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вплив “мокрої” консервації шахт на єколого-радиаційний стан навколишнього природного середовища (на прикладі Луганської області)

Анотації 

Удалов І.В. Вплив “мокрої” консервації шахт на єколого-радиаційний стан навколишнього природного середовища (на прикладі Луганської області). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. – Український науково-дослідний інститут екологічних проблем, Харків, 2007.

   Дисертація присвячена питанню впливу закриття вугільних шахт шляхом “мокрої” консервації на стан основних компонентів НПС та на якість підземних вод, що використовуються для питного водопостачання в Луганській області (на прикладі закриття шахти “Пролетарська” ГХК “Луганськвугілля”).
   У роботі представлена комплексна оцінка стану НПС в умовах закриття вугільних шахт, розроблені природоохоронні заходи (на прикладі техногенного впливу підприємств вугільної галузі на НПС) по зниженню впливу відходів з підвищеною природньою радіоактивністю на НПС. Запропоновано технічні рішення з метою покращення екологічного стану регіону.
   Детально вивчена міграція природних радіонуклідів у межах шахтного поля в процесі виробничої діяльності шахти та після її ліквідації.
   Проведено комплексне дослідження впливу закриття шахти на НПС, встановлені елементи, які підлягають постійному контролю при проведенні моніторингу на локальному рівні.
   Науково обґрунтовано і частково реалізовані заходи по запобіганню подальшого забруднення НПС і усунення його наслідків.
   Ключові слова: навколишнє природне середовище, вугільна шахта, “мокра” консервація, підземні води, відходи, природна радіоактивність, моніторинг, заходи, захоронення.

Удалов И.В. Влияние “мокрой” консервации шахт на эколого-радиационное состояние окружающей природной среды (на примере Луганской области). - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 21.06.01 – экологическая безопасность. – Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем, Харьков, 2007.

   Диссертационное исследование посвящено вопросу влияния закрытия угольных шахт путем “мокрой” консервации на состояние всех компонентов ОПС и на качество подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения в Луганской области (на примере закрытия шахты “Пролетарская” ГХК “Луганскуголь”).
   В работе представлена комплексная оценка состояния ОПС в условиях закрытия угольных шахт, разработаны природоохранные мероприятия (на примере техногенного влияния предприятий угольной отрасли на ОПС) по снижению влияния отходов с повышенной естественной радиоактивностью на ОПС. Предложены технические решения с целью улучшения экологической обстановки в регионе.
   Детально изучена миграция естественных радионуклидов в пределах шахтного поля в процессе производственной деятельности шахты и после ее ликвидации. В пределах шахтного поля были выделены потенциально опасные участки производственного цикла с повышенной радиоактивностью, а именно: 1) твердые радиоактивные отходы (участок промплощадки); 2) высокоактивные отложения с включением твердых радиоактивных отходов (отстойник шахтных вод); и радиоактивно загрязненные почво-грунты (коллектор шахтных вод). Установлено наличие радона в воздухе подвалов производственных помещений, вентиляционных барабанах шахты, в подземных водах мелового водоносного горизонта и родниках идентичного возраста исследуемой территории.
   Проведено комплексное исследование влияния закрытия шахты на ОПС. Исследованы и систематизированы факторы риска по развитию опасных экзогенных геологических процессов, загрязнения водных ресурсов и изменения гидрогеологических условий при “мокрой” консервации шахт, что позволило усовершенствовать систему управления экологической безопасностью территорий Восточного Донбасса.
   Впервые установлено, что формирование поверхностных вторичных ореолов (аномальных зон) повышенной радиоактивности, в условиях Восточного Донбасса, осуществляется в результате разработки глубоких горизонтов и вынесения на поверхность за счет процессов газо- массо- водообмена радиоактивных элементов.
   Выполнена количественная оценка формирования химического и радиационного загрязнения вод мелового водоносного горизонта, и впервые определены механизмы влияния на степень экологической опасности Светличанского водозабора, который является стратегическим объектом для обеспечения населения прилегающих территорий питьевой водой.
   По предложенному в работе принципу “специальной ориентации”, установлены элементы, подлежащие постоянному контролю при проведении мониторинга на локальном уровне, включая мониторинг объекта укрытия и мониторинг качества подземных вод, по пяти скважинам, пробуренным в 3 поясе ЗСО Светличанского водозабора.
   Разработана и реализована система локального мониторинга объекта укрытия отходов угольной шахты с повышенным содержанием естественных радионуклидов.
   Научно обоснованы и частично реализованы мероприятия по предотвращению дальнейшего загрязнения ОПС и устранению его последствий, позволившие захоронить отходы с техногенно повышенной естественной радиоактивностью. Предложенная схема построения укрытия отходов с техногенно повышенной естественной радиоактивностью, позволила захоронить 22 тыс. м3 этих отходов.
   Основные результаты работы, внедренные на шахте “Пролетарская” Луганской области, позволили стабилизировать ситуацию, сложившуюся с отходами угольной промышленности с техногенно повышенной естественной радиоактивностью и могут быть использованы на предприятиях-аналогах.
   Ключевые слова: окружающая природная среда, угольная шахта, “мокрая” консервация, подземные воды, отходы, естественная радиоактивность, мониторинг, способы, захронение.

Udalov I.V. Influence of the coal mines “wet” conservation on radio-ecological state of environment (on example of Lugansk region). – Manuscript.

Thesis for a Candidate’s degree by the specialty 21.06.01- ecological safety. Ukrainian Scientific and Research Institute for Ecological Problems, Kharkov, 2007.

   The dissertation research is devoted to the problem concerning the effects of closing the coal-mines by the method of “wet” conservation on the state of all the environmental components and on the quality of underground waters used for the drinking water supply in the Lugansk region (by the example of closing the coal mine “Proletarskaya”).
   The dissertation presents the substantiated basic statements for the complex assessment of the ENS under conditions of abandonment of coal mines, the development of the environmental protection measures (by the example of man-caused effects of the collieries on the ENS) for reducing the influence of natural high-level radioactive wastes on the environment state (ENS). The engineering solutions aimed to improving the environmental safety in the region are proposed.
   The complex study of the coal mine abandonment effects on the ENS is carried out, the elements subjected to the constant control during monitoring at a local level are established.
   The measures on the prevention of further ENS pollution and elimination of its consequences are founded and partially realized that has permitted to detect, localize and dispose the high-level radioactive wastes.
   The main research results introduced at the coal mine “Proletarskaya” in the Lugansk region have made it possible to stabilize the existing man-caused situation with natural high-level radioactive waste of the coal-mining industry and can be used at the similar facilities.
   Key words: environment, “wet” conservation, coil mining, underground waters, waste, natural radioactivity, monitoring, method, waste disposal.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вплив “мокрої” консервації шахт на єколого-радиаційний стан навколишнього природного середовища (на прикладі Луганської області)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net