Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Наукове обґрунтування технічних рішень по вдосконаленню системи пневмопостачання гірничого обладнання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Наукове обґрунтування технічних рішень по вдосконаленню системи пневмопостачання гірничого обладнання

Анотації 

Замицький О.В. Наукове обґрунтування технічних рішень по вдосконаленню системи пневмопостачання гірничого обладнання. - Рукопис.

Дисертація на здобуття ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.05.06 – Гірничі машини. – Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2007.

   Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності пневмопостачання гірничого обладнання шахт. У роботі дано нове рішення актуальної наукової проблеми встановлення закономірностей тепломасообмінних і газо-гідродинамічних процесів у середовищі “стиснене повітря–циркуляційна вода” за рахунок визначення залежностей інтенсивності тепломасообміну і гідродинамічної стійкості газорідинної системи в апаратах “труба Вентурі - відцентровий сепаратор-краплеуловлювач”, що шляхом застосування розробленої на цій основі принципово нової контактної системи охолодження забезпечує стабільне постачання гірничого обладнання стисненим повітрям.
   Встановлено залежності тепломасообміну і розроблено модель тепломасообмінних процесів в апаратах контактної системи охолодження. Обґрунтовано і вибрано раціональні конструктивні та технологічні параметри апаратів. Розроблено методики розрахунку апаратів контактної системи охолодження шахтного турбокомпресора.
   Ключові слова: ефективність, пневмопостачання, гірниче обладнання, шахтний турбокомпресор, нормалізація, режим, контактна система охолодження.

Замыцкий О.В. Научное обоснование технических решений по совершенствованию системы пневмоснабжения горного оборудования. – Рукопись.

Диссертация на соискание степени доктора технических наук по специальности 05.05.06 – Горные машины.– Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2007.

   Диссертация посвящена вопросам повышения эффективности пневмоснабжения горного оборудования шахт. В работе дано новое решение актуальной научной проблемы установления закономерностей тепломассообменных и газо-гидродинамических процессов в среде “сжатый воздух-циркуляционная вода” за счет определения зависимостей интенсивности тепломассообмена и гидродинамической устойчивости газожидкостной системы в аппаратах типа “труба Вентури - центробежный сепаратор-каплеуловитель”, что путем применения разработанной на этой основе принципиально новой контактной системы охлаждения шахтного турбокомпрессора обеспечивает стабильное снабжение горного оборудования сжатым воздухом и имеет большое значение для горнодобывающей промышленности.
   Стабильность и качество пневмоснабжения горного оборудования в существенной мере определяется эффективностью охлаждения сжатого воздуха в турбокомпрессорах. Применяемые до настоящего времени системы охлаждения шахтных турбокомпрессоров с воздухоохладителями поверхностного типа при эксплуатации в условиях шахт не обеспечивают необходимой эффективности охлаждения сжатого воздуха из-за интенсивного загрязнения внутренней поверхности и оребрения трубного пучка. Это приводит к снижению производительности шахтных турбокомпрессоров и перерасходу электроэнергии.
   Радикально решить проблему загрязнения теплообменных поверхностей можно путем применения контактной системы охлаждения с воздухоохладителями, работающими при непосредственном контакте сжатого воздуха и циркуляционной воды. В результате анализа существующих конструкций контактных аппаратов установлено, что наиболее приемлемым для условий системы охлаждения турбокомпрессора является аппарат “труба Вентури - центробежный сепаратор-каплеуловитель”. Но до настоящего времени отсутствовали методы расчета таких аппаратов для условий контактной системы охлаждения турбокомпрессора.
   Установлены зависимости тепломассообмена и разработана модель тепломассообменных процессов в аппаратах контактной системы охлаждения. Обоснованы и выбраны рациональные конструктивные и технологические параметры аппаратов.
   Разработаны методики расчета конструктивных и технологических параметров аппаратов контактной системы охлаждения шахтного турбокомпрессора. Проведены лабораторные исследования и промышленные испытания, подтвердившие адекватность полученных теоретических зависимостей и методик расчета, а также, работоспособность контактной системы охлаждения в реальных условиях эксплуатации шахтных компрессорных станций.
   Полученные в диссертационной работе, зависимости и методики расчета использованы при разработке и внедрении контактных воздухоохладителей типа ВКС-1,0 и ВКС-1,6 на компрессорных станциях ВАТ “Криворожсталь”, при этом годовой экономический эффект от нормализации температурного режима и экономии воды составляет 400 тыс грн на один турбокомпрессор.
   Ключевые слова: эффективность, пневмоснабжение, горное оборудование, шахтный турбокомпрессор, нормализация, режим, контактная система охлаждения.

Zamytskiy O.V. The scientific basing of the technical decisions for improvement of the pneumosupply system of the mining equipment. – Manuscript.

The thesis for the degree of a doctor of technical science, speciality 05.05.06 – Mining machines. – Kryvyi Rih Technical University, Kryvyi Rih, 2007.

   The thesis is dedicated to the problems of increasing the efficiency of the mining equipment. The work presents a new solution of the urgent scientific problem of establishing the regularities of heat mass exchange and gas -hydrodynamic processes in the medium “compressed air – circulating water” at the expense of determination of the relationship between the intensity of heat mass exchange and hydrodynamic stability of the gas liquid system in the apparatuses of “Venturi tube – centrifugal separator-drip pan” -type which by using a principally new contact cooling system of the mine turbo-compressor developed on this basis ensures a stable supply of the mining equipment with compressed air and has a significant importance for the mining industry.
   Key words: efficiency, pneumosupply, mining equipment, mine turbocompressor, normalization, conditions, contact cooling system.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Наукове обґрунтування технічних рішень по вдосконаленню системи пневмопостачання гірничого обладнання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net