Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Фізико-технічні та організаційні основи інтенсивних технологій спорудження вертикальних стволів у породному масиві з підвищеною водоносністю
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Фізико-технічні та організаційні основи інтенсивних технологій спорудження вертикальних стволів у породному масиві з підвищеною водоносністю

Анотації 

Борщевський С.В. Фізико-технічні та організаційні основи інтенсивних технологій спорудження вертикальних стволів у породному масиві з підвищеною водоносністю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.04 – "Шахтне та підземне будівництво". – Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008.

   Робота присвячена розробці фізико-технічних та організаційних основ інтенсивних технологій спорудження вертикальних стволів шахт в умовах підвищеної водоносності породного масиву, які забезпечують зростання темпів проходки, економічність та надійність їх експлуатації. На основі встановлених закономірностей вивалоутворення в стволах в залежності від водоприпливів, міцності порід і швидкості проходки та формування геоактивних зон в приконтурному масиві з урахуванням вартості будівництва обґрунтовані науково-технічні принципи підвищення стійкості стволів за рахунок смолизації деформованих водонасичених порід та створення високоміцносного водоізолюючого постійного бетонного кріплення шляхом введення в бетон гідроізолюючих домішок та його поверхневої обробки пенетруючими речовинами. Вивчено механізми поведінки системи "бетонне кріплення - водонасичений породний масив" за допомогою комп’ютерного моделювання взаємодії кріплення та приствольного масиву. Обґрунтовані технологічні регламенти поточної технології проходки вертикальних стволів в умовах підвищених водоприпливів та зміцнення водонасиченого масиву.
   На базі одержаних закономірностей і залежностей розроблено комплекс способів і засобів активного управління напружено-деформованим станом приствольного масиву та організації водоприпливів в стволах для забезпечення їх довготривалої стійкості.
   Ключові слова: шахтний ствол, бетонне кріплення, гідростійкість, швидкість проходки, приконтурний водонасичений масив, міцність гірських порід, смолизація, напружено-деформований стан.

Борщевский С.В. Физико-технические и организационные основы интенсивных технологий сооружения вертикальных стволов в породном масиве с повышенной водоносностью. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.04 "Шахтное и подземное строительство". – Национальный горный университет. – Днепропетровск, 2008.

   Работа посвящена разработке физико-технических и организационных основ интенсивных технологий сооружения вертикальных стволов, которые обеспечивают ускорение темпов их проходки, экономичность и надежность эксплуатации. Исследованы организация и тенденции развития технологии шахтопроходческих работ, при которой достигается интенсификация технологии сооружения стволов в условиях повышенной водоносности породного массива.
   На основе обработки большого объема экспериментальных и статистических данных, анализа показателей проходки более 210 глубоких вертикальных шахтных стволов установлено, что вывалообразование в условиях повышенных водопритоков существенно снижает скорость их проходки. Изучены закономерности вывалообразования в стволах в зависимости от водопритоков, скорости их проходки с учетом стоимостных показателей строительства.
   Используя методы шахтной геофизики (электрометрия) выявлено формирование геоактивных зон в водоносных и контактирующих водоупорных породах, установлено, что параметры геоактивных зон распространяются вглубь водоносных слоев на 1,5…1,8 м, а в глубину водоупорных пород – до 1…1,5 м. Показано, что форма образующихся геоактивных зон системы “водонасыщенный - водоупорный слой пород” может быть описана распределением Вейбулла”. Для исследования системы “бетонная крепь ствола - водонасыщенный породный массив” разработана модель оценки напряженного состояния околоствольного массива, которая изучена с учетом изменения прочности пород при увлажнении.
   Определена физико-механическая сущность процессов старения компонентов бетонной смеси в процессе её приготовления и получены количественные показатели формирования высокопрочной гидростойкой бетонной крепи. Разработаны мероприятия, повышающие поверхностную активность компонентов бетонной смеси в процесс их получения, транспортировки и хранения. Определены граничные величины введения в бетонную смесь гидроизолирующих добавок в цемент, при которых достигается повышение прочности бетонной крепи на 9…12% и гидростойкости – на 55…70%.
   Разработан эмпириоаналитический метод определения толщины крепи стволов с учетом ожидаемых водопритоков.
   Обоснованы технологические регламенты поточной технологии проходки вертикальных стволов в условиях повышенных водопритоков, которые обеспечивают долговременную устойчивость вертикальных стволов при минимизации стоимости их строительства. Технологические регламенты базируются на научно-технических принципах, включающих повышение устойчивости стволов путем смолизации деформированных пород и создания высокопрочного постоянного крепления за счет введения в бетон специальных добавок и обработки поверхности пенетрирующими веществами. Обоснованные параметры смолизации массива включают инъектирование, сетку расположения шпуров, давление нагнетания и расход связующих веществ.
   Внедрение разработок на шахтах "Красноармейская-Западная №1", АП "Шахта им. А.Ф. Засядько" и "Трудовская" позволило получить экономический эффект в объеме 2754 тыс. грн. Основные положення и результаты работы использованы в практике проектирования шахт институтом "Донгипрошахт". Научные и технологические разработки положены в основу создания 25 методических указаний для студентов и магистров горного направления подготовки.
   На базе полученных критериев, закономерностей и зависимостей разработан комплекс способов и средств активного управления напряженно-деформированным состоянием приствольного массива и обеспечения его устойчивости.
   Ключевые слова: шахтный ствол, бетонная крепь, гидростойкость, скорость проходки, напряженно-деформированное состояние, приконтурный массив, смолизация.

Borshevskiy S.V. “Physics-technical and organizational bases of the intensive technologies of the vertical shafts building in the increased water content of the rock massif”. – Manuscript

The thesis for scientific degree of the doctor of technical science on spatiality 05.15.04 “Mine and underground construction”. – National mining university of Ukraine, Dnepropetrovsk: – 2008.

   The dissertation is devoted to the working out of physics-technical and organizational bases of the intensive technologies of the vertical shafts building in the increased water content of the rock massif, which supplied with rising of the excavation’s speed, economy and reliability of their exploitation. The exploring of the tendency of the shaft building technology and periodization of their building on the basic of technically-economical index with the taking water content into account. On the bases of inrush fixture against water contents and forming of the geoactive zones in aquifer with building value taking into account, grounded scientific-technical principles of rising of shafts’ steadiness due to smolization of the strained water content rocks and creation of hard water-resist stable concrete support by the way of inserting water-resist additions into the concrete and its surface handling with penetrational matter. The mechanisms of the system behavior “concrete support – water content rock massif” with the help of the computer modeling of the support interaction with the aquifer were researched here. The technological regulations of the vertical shafts building progressive operations in water content and strengthening conditions which supplied the rising of shaft building and its lower class transforming with minimal building value and efficient constructive actions where grounded.
   The package of active control of aquifer deflected mode and inflow organization in shafts for guaranteeing it’s long-lasting stability was developed on the base of received dependences.
   Key words: shaft, concrete support, water resist, speed of excavation, water content aquifer, hardness of rocks, tarring of soil, deflected mode, criteria of aquifer stability.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Фізико-технічні та організаційні основи інтенсивних технологій спорудження вертикальних стволів у  породному масиві з підвищеною водоносністю

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net