Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Технологічне забезпечення виробничої потужності марганцевих кар’єрів при змінному попиті на рудну сировину
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Технологічне забезпечення виробничої потужності марганцевих кар’єрів при змінному попиті на рудну сировину

Анотації 

Череп А.Ю. Технологічне забезпечення виробничої потужності марганцевих кар’єрів при змінному попиті на рудну сировину. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.03 “Відкрита розробка родовищ корисних копалин”. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2008.

   Розроблені технологічні схеми гірничих робіт, які забезпечують їх виробничу потужність при змінному попиті на рудну сировину. Встановлені раціональні параметри робочої зони та їх вплив на обсяги прямого переміщення розкриву у відвал. Удосконалена методика розрахунку виробничої потужності кар’єру, виходячи з коефіцієнту жорсткості технологічної схеми.
   Запропонована технологічна схема, в якій розкривні уступи перерозподіляються по висоті у межах певної потужності розкриву при заданій продуктивності кар’єру, а верхній та нижче розташований уступи об’єднані та відробляються транспортно-відвальним способом, для чого у внутрішньому відвалі створюється додаткова приймальна ємність.
   Удосконалено метод вибору комплексів технологічного устаткування для слабкостійких обводнених порід, де враховується коефіцієнт запасу стійкості укосів внутрішнього відвалу, який обумовлений сумісним поєднанням коефіцієнту переекскавації порід, темпу осушення порід у вибої, порядку їх складування у відвалі та організації роботи комплексів розкривного та відвального устаткування.
   Ключові слова: технологічний комплекс гірничих робіт, виробнича потужність кар’єру, робоча зона, внутрішній відвал, комплекс устаткування.

Череп А.Ю. Технологическое обеспечение производственной мощности марганцевых карьеров при переменном спросе на рудное сырье. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.03 “Открытая разработка месторождений полезных ископаемых”. Национальный горный университет, Днепропетровск, 2008.

   Систематизированы факторы, которые влияют на объемы добычи на марганцевых карьерах. По содержанию способов обеспечения мощности горнодобывающего предприятия, факторы поделены на три группы: технологические, организационные и экономические. Установлено влияние технологических схем горных работ на марганцевых карьерах на их производственную мощность, причем обеспечение спроса на рудное сырье определено при помощи коэффициентов совпадения концентрата заскладированного и отгруженного потребителям.
   Разработаны технологические схемы горных работ на марганцевых карьерах, которые обеспечивают их производственную мощность в условиях переменного спроса на рудное сырье. Относительно разделения рабочей зоны карьера определены параметры бестранспортной и комбинированной систем разработки горизонтального месторождения, а также установлено их влияние на производственную мощность карьера.
   Реконструкция действующих или разработка новых технологических схем связаны с выбором рационального технологического комплекса горных работ, который включает комплекс оборудования, технологические схемы, по которым они работают и, непосредственно, производственные процессы горных работ. Производственная мощность карьера обусловлена именно технологическим комплексом. Поэтому на карьере необходимо создавать технологические комплексы горных работ, которые будут обеспечивать его заданную мощность с наименьшими затратами. Усовершенствована методика расчета производственной мощности карьера с горизонтальным залеганием рудного пласта, которая определяется производительностью технологического комплекса, исходя из коэффициента жесткости технологической схемы. Этот коэффициент отображает взаимосвязь между смежными уступами на основе сроков отработки каждого из них.
   Предложена технологическая схема разработки марганцевого карьера, в которой вскрышные уступы перераспределяются по высоте в пределах определенной мощности вскрыши, а также при условии обеспечения заданной производительности карьера с максимально возможным объемом прямого перемещения вскрышных пород в отвал. Согласно этому условию разработана технологическая схема отработки вскрышных уступов, где выемка вскрышных пород объединенных верхнего и ниже расположенного уступов осуществляется транспортно-отвальным способом. В предлагаемой схеме путем прямой перевалки весь вскрышной массив размещают во внутреннем отвале, где формируется дополнительная приемная емкость, которая позволяет размещать увеличенный объем вскрышных пород за счет верхнего подуступа и обеспечить необходимую устойчивость откосов отвальных уступов. Установлено, что увеличение высоты верхнего подуступа ограничено переэкскавацией вскрышных пород драглайном, который расположен на отвале.
   Определено, что для каждой системы разработки вскрышных уступов возникает необходимость в переэкскавации части объема вскрышных пород, что приводит к увеличению среднеэксплуатационного коэффициента вскрыши. Для определения целесообразности реконструкции действующих карьеров путем изменения технологической схемы, при использовании имеющегося горного оборудования, предложены аналитические зависимости технологического и экономического коэффициентов вскрыши, которые учитывают количество вскрышных уступов, коэффициенты переэкскавации на каждом из них, соответственно, а также удельные затраты на их разработку для экономического коэффициента.
   Разработана технология эффективного осушения вскрышных пород путем их поблочной выемки. Для этого в каждом блоке создается система дренажных траншей, которые погашаются в забое во время отработки уступа. Торцевые борты карьера укрепляют упорными призмами, а вскрышные породы размещают по площади отвальной заходки. Предложенная технологическая схема предусматривает формирование забоя с наклонной дренажной траншеей, которая перекрывает приток воды в добычную зону.
   Усовершенствован метод выбора комплексов технологического оборудования для слабоустойчивых сильнообводненных пород, в котором учитывается коэффициент запаса устойчивости откосов внутреннего отвала. Этот коэффициент обусловлен совместным влиянием коэффициента переэкскавации пород, скорости осушения пород в забое, порядка их складирования в отвале и организации работы комплексов вскрышного и отвального оборудования. Эти факторы позволяют выбирать комплекс технологического оборудования соответственно заданному подвиганию фронта добычных работ карьера, а также при условии обеспечения необходимого запаса устойчивости внутреннего отвала.
   Ключевые слова: технологический комплекс горных работ, производственная мощность карьера, рабочая зона, внутренний отвал, комплекс оборудования.

Cherep A.Y. Technological providing of production capacity of manganese quarries at variable demand for ore raw material. – The manuscript.

The thesis on getting scientific degree of Candidate of engineering sciences on specialty 05.15.03 "Open pit mining of mineral deposits”. National mining university, Dnipropetrovs’k, 2008.

   Technological schemes of open-casts, which provide their capacity at variable demand for ore raw materials, are developed. Rational parameters of a working zone and their influence on volumes of direct moving of stripping in a dump are determined. The design procedure of capacity of an open-cast mine on the assumption of the technological scheme’s rigidity factor is improved.
   The technological scheme, in which stripping ledges are redistributed on height within certain stripping capacity at the set productivity of an open-cast mine, is offered. The additional receiving capacity is created in an internal dump to unite and work through top and lower located ledges in the transport-and-dump way.
   The method of a choice of complexes of the process equipment for weak-stable and watered rocks is improved. The factor of a stableness stock of internal dump slopes, which is caused by a compatible combination of a factor of rocks’ re-excavation, a rate of rocks’ drainage in a face, an order of their warehousing in dump and a work organization of complexes stripping and dump equipment, is considered.
   Keywords: a technological complex of open-casts, a production capacity of quarry, a working zone, an internal dump, an equipment complex.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Технологічне забезпечення виробничої потужності марганцевих кар’єрів при змінному попиті на рудну сировину

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net