Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів виїмкових полів вугільних пластів у складних гідрогеологічних умовах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів виїмкових полів вугільних пластів у складних гідрогеологічних умовах

Анотації 

Демченко Ю.І. “Обґрунтування параметрів виїмкових полів вугільних пластів у складних гідрогеологічних умовах”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – “Підземна розробка родовищ корисних копалин”. Національний гірничий університет України Міністерства освіти і науки України, Дніпропетровськ 2008.

   У дисертації на основі встановлених закономірностей динаміки фільтраційних потоків у масиві і на поверхні шахтного поля обґрунтовані параметри виїмкових полів при підземній розробці вугільних пластів, що обумовлюють гідробезпеку гірничих робіт і знижують екологічне навантаження на підземну гідросферу в складних гідрогеологічних умовах.
   Встановлені кількісні співвідношення в зміні режиму ґрунтових вод на шахтному полі, що визначаються положенням границь області фільтрації і природної (чи штучної) дрен. Ці зміни супроводжуються уповільненням руслових потоків із суміжних площ, а також одночасним збільшенням випару за рахунок підйому рівнів. Домінуючим фактором у цьому процесі є цілеспрямована зміна границь відробки вугільних пластів. Доведено, що формування інтенсивних шахтних притоків підземних вод обумовлене гідродинамічним взаємовпливом сучасних русел і палеорусел вуглевміщуючої товщі, що є основою для мінімізації водопритоків гідрозахисними цілинами, а їхні контури визначаються апробованою чисельною моделлю.
   Досліджено додатковий резерв водозахисних властивостей вуглевміщуючої товщі, за рахунок внутрішнього тертя на контакті “пливун – вугленосна порода”, що розширює виїмкове поле.
   Встановлена нестаціонарність перетоків через цілини по тріщинах вертикального гідророзриву та через водоперепускні свердловини з дією фільтраційного опору затопленого масиву. Обґрунтовані етапи водорегулювання на шахтному полі, що визначаються часом підготовки і відпрацювання кожного із пластів.
   Розроблені і реалізовані методичні підходи до програм гірничих робіт, що враховують гідрозахист гірничих виробок. Застосування цих розробок на шахтах “Тернівська” і “Самарська” підтверджені економічним ефектом близько 500 тис. грн.
   Ключові слова: підземні води, виїмкові поля, гідрозахист, ефективність і безпека гірничих робіт.

Демченко Ю.И. “Обоснование параметров выемочных полей угольных пластов в сложных гидрогеологических условиях”. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02 – “Подземная разработка месторождений полезных ископаемых”. Национальный горный университет Украины Министерства образования и науки Украины, Днепропетровск 2008.

   В диссертации на основе установленных закономерностей динамики фильтрационных потоков в массиве и на поверхности шахтного поля обоснованы параметры выемочных полей при подземной разработке угольных пластов, которые обеспечивают эффективность и гидробезопасность горных работ, а также снижают экологическую нагрузку на подземную гидросферу в сложных гидрогеологических условиях залегания угольных пластов.
   Установлены количественные соотношения в изменении режима грунтовых вод на подработанном шахтном поле, которые определяются положением границ области фильтрации и природной (или искусственной) дрен. Особенности режима характеризуются затуханием русловых потоков из смежных площадей, а также одновременным увеличением испарения за счет подъема уровней. Управляющим фактором в этом процессе является целенаправленное изменение границ подработки.
   На примере наиболее водообильной в Украине шахты им. Н.И. Сташкова в Западном Донбассе доказано, что формирование интенсивных шахтных притоков и сработка ресурсов подземных вод обусловлены гидродинамическим взаимовлиянием современных русел и палеорусел углевмещающей толщи. Это является основой для минимизации водопритоков гидрозащитными целиками, а их контуры определяются апробированной конечно-разностной численной моделью. Модель отражает баланс притоков и оттоков в многослойной толще горного массива, где ведется отработка угольных пластов.
   На основе анализа фактических данных и моделирования с применением конечно-элементной геомеханической модели слоистого массива установлен дополнительный резерв водозащитных свойств углевмещающей толщи. Доказано, что контуры выемочных полей по фактору безопасного ведения горных работ под плывуном расширяются на 16 % за счет учета внутреннего трения по контакту “плывун – угленосная порода”.
   Установлена нестационарность перетоков через целики по формирующимся трещинам вертикального гидроразрыва на основе модифицированного критерия. Перетоки из затопленных горизонтов через водоперепускные скважины с влиянием фильтрационного сопротивления затопленного массива не приводят к снижению уровней менее 10 % от начального, что дает основания для надежного проектирования водоотливов.
   Обоснованы этапы водорегулирования на шахтном поле, которые определяются временем подготовки и отработки каждого из пластов. При этом найдено рациональное сочетание гидрологических и гидродинамических факторов водорегулирования между поверхностью шахтного поля и углевмещающим массивом.
   Разработаны и реализованы методические подходы к программам горных работ, которые учитывают гидрозащиту горных выработок и охрану природных ресурсов. Применение этих разработок на шахтах “Терновская” и “Самарская” подтверждены суммарным экономическим эффектом около 500 тыс. грн.
   Ключевые слова: подземные воды, выемочные поля, гидрозащита, эффективность и безопасность горных работ.

Demchenko Y.I. “Substantiation of parameters of mine section of coal seams in the difficult gidro-and-geological conditions”. – Manuscript.

Dissertation on competition of a scientific degree of candidate of technical sciences on a speciality 05.15.02 – “Underground development of mineral deposits”. National mining university of Ukraine of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnepropetrovsk 2008.

   In the dissertation on the basis of the established laws of dynamics of filtrational streams in a massif and on a surface of a mine field parameters of mine sections are proved at a underground extraction of coal seams which provide a mine safety and reduce an ecological load on underground hydrosphere in difficult hydro-geological conditions.
   Quantitative parities in change of a mode of ground-waters on under-working a mine field which are defined by position of boundaries of area of a filtration and natural (or artificial) drains that is expressed by damping channeling streams from the adjacent areas, and also are established by simultaneous increase in evaporation due to hoisting levels. Managing factor in this process is purposeful change of boundaries of a under-working. It is proven that the generation of intensive mine inflow of underwaters is conditioned by hydrodynamic interference of modern channel and old channel of coalcontained thickness which is a base for minimization inflow of water by gidroprotectional pillars, and their contour is defined by tested numeral model.
   The additional reserve of waterproof characteristics of coalcontained thickness are investigated, due to internal friction on contact “quicksand coalcontained rock” which expand the mine section.
   The unstationarity of crossflow through the pillars on the vertical cracks of fluid fracturing is established, and through drainage wells with the effect of filtrational resistance of the overflowed massive. The stages water-regulation on the mine field are established, which are defined by times of preparation and working each of seams.
   Methodical approaches to programs of mining operations are developed and realized which take into account hydroprotection of mine workings and protection of mining resources. Application of these designs on mines “Ternovskay” and “Samarskay” are confirmed with total economic benefit about 500 thousand griven.
   Keywords: underground waters, mine sections, hydroprotection, efficiency and a mine safety.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів виїмкових полів вугільних пластів  у складних гідрогеологічних умовах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net