Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів управління шаруватим масивом навколо виїмкових виробок
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів управління шаруватим масивом навколо виїмкових виробок

Анотації 

Фомичов В.В. Обґрунтування параметрів управління шаруватим масивом навколо виїмкових виробок. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2008.

   Захищаються встановлені закономірності: впливи механічних характеристик у домежовому та позамежовому станах кожного із прилеглих породних шарів вуглевміщуючої товщі на зміну НДС системи “шаруватий масив-кріплення виїмкової виробки”; розвиток переміщень будь-якої точки контура кріплення виробки в сполученні з комплексом нових умов оцінки її стійкості й експлуатаційної придатності. Обґрунтована просторова геомеханічна модель зсувів навколо пластової виробки тонкошаруватого масиву слабких порід з урахуванням кінцево-елементної побудови реальних геометричних параметрів рамного кріплення, підп'ятників, затяжки і закріпного простору з відповідними умовами їхнього контакту та реальних механічних характеристик. Модель реалізована за допомогою методу кінцевих елементів на базі сучасних комп'ютерних програм і їх додатків. Створена методика прогнозу переміщень контура кріплення виїмкової виробки, що враховує структуру порушеної тонкошаруватої вуглевміщуючої товщі, механічні характеристики її породних шарів і основні конструктивно-технологічні норми безпечної експлуатації.
   Основний зміст роботи відображений у 3 монографіях, 1 брошурі, 5 статтях і 6 доповідях на міжнародних конференціях.
   Ключові слова: виїмкова виробка, шаруватий масив, слабкі породи, кріплення, переміщення, напруження, деформації, комп'ютерне моделювання, обчислювальний експеримент, стійкість, експлуатаційний стан.

Фомичев В.В. Обоснование параметров управления слоистым массивом вокруг выемочных выработок. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02 – Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. Национальный горный университет, Днепропетровск, 2008.

   Защищаются установленные закономерности влияния механических характеристик в допредельном и запредельном состояниях каждого из близлежащих породных слоев углевмещающей толщи на изменение НДС системы “слоистый массив-крепь выемочной выработки”; развития перемещений любой точки контура крепи выработки в сочетании с комплексом условий оценки ее устойчивости и эксплуатационной пригодности. Обоснована пространственная геомеханическая модель сдвижения вокруг пластовой выработки тонкослоистого массива слабых пород с учетом конечно-элементного построения реальных геометрических параметров рамной крепи, подпятников, затяжки и закрепного пространства с соответствующими условиями их контакта и реальными механическими характеристиками. Модель реализована с помощью метода конечных элементов на базе современных компьютерных программ и их приложений. Создана методика прогноза перемещений контура крепи выемочной выработки, учитывающая структуру расслаиваемой тонкослоистой углевмещающей толщи, механические характеристики ее породных слоев и основные конструктивно-технологические нормы безопасной эксплуатации.
   Основное содержание работы отражено в 3 монографиях, 1 брошюре, 5 статьях и 6 докладах на международных конференциях.
   Ключевые слова: выемочная выработка, слоистый массив, слабые породы, крепь, перемещения, напряжения, деформации, компьютерное моделирование, вычислительный эксперимент, устойчивость, эксплуатационное состояние.

Fomichov V.V. Ground of a parameters of management of a layered file around entry working. – Manuscript.

Dissertation on competition of graduate degree of candidate of engineering sciences on speciality 05.15.02 – Underground development of deposits of minerals. National mining university, Dnepropetrovsk, 2008.

   The established laws of influence of mechanical characteristics in underbordering and abovbordering conditions of each nearby rocky layers rockmass on change of the SDC of system “layered massiv-support of preparatory workings” are protected; geomechanical interrelation with movings any point of a contour workings in a combination with complex of new criteria of estimation its stability and operational suitability. The spatial geomechanical model moving around workings thinklayered massiv of weak breeds is proved in view of certainly-element construction of real geometrical parameters arch support, inhalings and fasterning spaces by corresponding conditions of their contact and real mechanical characteristics. The model is realized with the help of a method of final elements on the basis of modern computer programs and their appendices. The method of the forecast epura movings of a contour working, taking into account also structure thinklayered rockmass of massiv, and also geometry of typical sections of working of different standard sizes and kinds used support is created. The technique of a choice of typical section workings of mines taking into account the basic constructive-technological norms and rules of their safe operation is created.
   The basic content of work is reflected in 3 monographies, 1 brochure, 5 articles and 6 reports at the international conferences.
   Keywords: working, a layered massiv, weak breeds, support, displacement, pressure, deformations, computer modelling, computing experiment, stability, operational condition.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів управління шаруватим масивом навколо виїмкових виробок

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net