Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка способу підвищення вибухобезпеки на сполученнях лав з вентиляційними виробками при стовповій системі відпрацювання
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка способу підвищення вибухобезпеки на сполученнях лав з вентиляційними виробками при стовповій системі відпрацювання

Анотації 

Грядущий В.Б. Розробка способу підвищення вибухобезпеки на сполученнях лав з вентиляційними виробками при стовповій системі відпрацювання. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.26.01. – “Охорона праці”. - Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості, Макіївка, 2008.

   Дисертацію присвячено вирішенню важливої наукової проблеми керування газовим режимом на сполученнях очисних вибоїв з вентиляційними виробками при стовповій системі розробки.
   Виконано аналіз існуючих способів і засобів запобігання загазуванню, спалахам і вибухам метану в тупиковій частині вентиляційної виробки, що погашається, і на її сполученні з лавою, визначено їх ефективність. Показано, що формування місцевих і шарових скупчень метану в тупику погашення вентиляційної виробки і на її сполученні з лавою визначається швидкостями руху повітря, величиною витоків повітря через вироблений простір і газовиділенням у ньому.
   Показано, що формування місцевих і шарових скупчень метану в тупику погашення вентиляційної виробки і на її сполученні з лавою визначається швидкостями руху повітря в тупику і його довжиною, величиною витоків повітря через вироблений простір і газовиділенням у ньому.
   Розроблена дискретна імітаційна модель для дослідження закономірностей формування вибухонебезпечних об’ємів газового середовища, розподілу концентрації метану по перерізу та довжині тупикової частини вентиляційної виробки і на її сполученні з очисним вибоєм.
   Установлено, що витоки повітря з виробленого простору біля межі з бічною поверхнею тупикової частини виробки, що погашається, розшаровуються за рівнем концентрації метану і зосереджено надходять у тупик, що погашається, у вигляді струминного витікання з параболічною траєкторією. Вперше розроблено програму “Газовий режим тупика” і керівництво користувача.
   Обґрунтовано спосіб дегазації тупикової частини вентиляційної виробки за рахунок низьконапірної ежекції, розроблено і випробувано експериментальний зразок вентилятор-ежекторної установки (ВЕУ), визначено його раціональні аеродинамічні параметри та сфера застосування.
   Розроблено математичну модель включення вентилятор-ежекторної установки у вентиляційну мережу шахти для розрахунків на ПЕОМ повітророзподілу по виробках без втрати точності.
   Установлено вплив роботи та продуктивності вентилятор-ежекторної установки, витоків повітря крізь нещільності в трубопроводі і коефіцієнта ежекції на аеродинамічні параметри виїмкових дільниць і очисних вибоїв.
   Виведено залежність для визначення мінімальної кількості повітря, яку слід подавати на виїмкову дільницю з урахуванням газовідсмоктування з тупика погашення.
   Ключові слова: газовиділення, тупик погашення, прогноз газової обстановки, вентилятор-ежекторна установка, безпека робіт.

Грядущий В.Б. Разработка способа повышения взрывобезопасности на сопряжениях лав с вентиляционными выработками при столбовой системе отработки. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01. – “Охрана труда”. - Государственный Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности, Макеевка, 2008.

   Диссертация посвящена решению важной научно-технической проблемы управления газовым режимом на сопряжениях очистных забоев с вентиляционными выработками и в тупиках их погашения при столбовой системе разработки и возвратноточной схеме проветривания с выдачей исходящей вентиляционной струи на массив угля при помощи вентилятор-эжекторной установки.
   Выполнен анализ существующих способов и применяемых средств предотвращения загазирования, вспышек и взрывов метана в тупиковой части погашаемой вентиляционной выработки и на ее сопряжении с лавой, определена их эффективность.
   Показано, что формирование местных и слоевых скоплений метана в тупике погашения вентиляционной выработки и на ее сопряжении с лавой определяется скоростями движения воздуха в тупике и его длиной, величиной утечек воздуха через выработанное пространство и газовыделением в нем.
   Действующие нормативные документы и существующие способы отвода метана из тупика погашения вентиляционной выработки не обеспечивают достаточно надежный прогноз аэрогазовых условий и безопасность ведения горных работ.
   На основании теоретических исследований аэрогазодинамики тупиковой части вентиляционной выработки численными методами решения систем уравнений математической физики и конвективно-диффузионного переноса газовой среды впервые разработана дискретная имитационная модель для исследования закономерностей формирования взрывоопасных объемов газовой среды, распределения концентрации метана по сечению и длине тупиковой части вентиляционной выработки и на ее сопряжении с очистным забоем.
   Установлено, что утечки воздуха из выработанного пространства у границы с боковой поверхностью тупиковой части погашаемой выработки расслаиваются по уровню концентрации метана и сосредоточенно поступают в погашаемый тупик в виде струйного истечения с параболической траекторией. Впервые разработана программа “Газовый режим тупика” и руководство пользователя.
   Программа позволяет определить газовую обстановку в тупике погашения в зависимости от дебита метана и величины утечек воздуха через выработанное пространство, геометрических размеров тупика, места установки перемычки ограждения и расположения газоотводящего трубопровода в сечении тупика, производительности вентилятор-эжекторной установки.
   Обоснован способ дегазации тупиковой части вентиляционной выработки за счет низконапорной эжекции, разработан и испытан экспериментальный образец вентилятор-эжекторной установки (ВЭУ), определены рациональные его аэродинамические параметры и область применения. Приведены его достоинства, заключающиеся в подаче дополнительного количества воздуха на выемочный участок, в разбавлении метана до нормальных концентраций внутри смесительной камеры эжектора, в проветривании тупика в процессе сокращения трубопровода, в применении легких гибких гофрированных труб и т.п.
   Разработана математическая модель включения вентилятор-эжекторной установки в вентиляционную сеть шахты для расчетов на ЭВМ воздухораспределения по выработкам без потери их точности.
   Установлено влияние работы и производительности вентилятор-эжекторной установки, утечек воздуха через неплотности в трубопроводе и коэффициента эжекции на аэродинамические параметры выемочных участков и очистных забоев.
   Выведена зависимость для определения минимального количества воздуха, которое необходимо подавать на выемочный участок с учетом газоотсоса из тупика погашения.
   Основные практические результаты диссертации реализованы в программе "Газовый режим тупика", экспериментальном образце вентилятор-эжекторной установки и предложениях для разрабатываемого нормативного документа - СОУ "Проектирование вентиляции угольных шахт".
   Ключевые слова: газовыделение, тупик погашения, прогноз газовой обстановки, вентилятор-эжекторная установка, безопасность работ.

Griadushchyi V.B. Development of the methods of explosion safety rising at the coupling of lavas with ventilating excavations in conditions of column working system. - The Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of “Candidate of technical sciences” on a specialty 05.26.01. - "Labour Protection". – State Makeyevka Safety in Mines Research Institute, Makeyevka, 2008.

   The dissertation is devoted to the methods of explosion safety rising at the coupling of clearing faces with ventilating developments in conditions of column working system and proceeding of ventilating stream delivery to the coal solid by using of fan-ejection installation (FEI).
   The analysis of existing ways and means of high gas concentration, flashes and methane explosions prevention in the deadlock part of ventilating excavation and at the point of its coupling with clearing face is made, their efficiency is defined. It is shown, that normative documents and existing ways of methane tap from canceling deadlock of ventilating excavation do not provide reliable forecast of air-gas conditions and safety of mountain works conducting.
   On the basis of theoretical air-gas dynamic researches of deadlock by numerical methods of mathematical physics and convective-diffusion transfer of the gas fluid the discrete imitating model for researching of laws of formation of explosive volumes of the gas fluid is developed.
   It is established, that leaks of air from the developed space at border with a lateral deadlock surface are stratified on methane concentration level and arrive to the deadlock in jet expiration form with a parabolic trajectory.
   Experimental fan-ejection installation (FEI) sample is developed and tested, its rational aerodynamic parameters and application area are defined. The influence of local ventilation fan, air leaks in the pipeline, ejection factor to aerodynamic parameters of excavation sites is established.
   The dissertation results are realized in the program "Deadlock gas-mode", the experimental FEI and offers for Standard "Designing of coal mine ventilation".
   Keywords: gas extraction, canceling deadlock, forecast of gas-conditions, fan-ejection installation, works safety.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка способу підвищення вибухобезпеки на сполученнях лав з вентиляційними виробками при стовповій системі відпрацювання

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net