Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Керування якістю вибухової відбійки в кар'єрах при видобуванні флюсових і будівельних матеріалів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Керування якістю вибухової відбійки в кар'єрах при видобуванні флюсових і будівельних матеріалів

Анотації 

Клочко І. І. Керування якістю вибухової відбійки в кар'єрах при видобуванні флюсових і будівельних матеріалів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за фахом 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин. – Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2008.

   Дисертація присвячена вирішенню актуальної проблеми, що полягає в зниженні втрат корисних копалин при буровибуховій відбійці за рахунок переподрібнення при одночасному зниженні собівартості кінцевого продукту. Запропоновано параметр, який міг би характеризувати середовище при динамічному навантаженні, – це границя динамічної міцності порід на стискання (Óдин). На підставі запропонованого механізму дії ПВ у гірській породі встановлено, що робота подрібнення (Адр) визначається енергією вибуху і залежить від параметрів детонації ВР, а величина дисипативних втрат енергії ВР залежить не тільки від характеристик середовища і параметрів вибуху, але й від варіантів співвідношення фізико-механічних властивостей гірських порід й ізоентроп ПВ.
   Здійснено подальший розвиток наукових основ дії кумулятивних зарядів у гірських породах і розроблені їхні ефективні конструкції. На підставі запропонованого механізму дії КС у гірській породі створюється можливість розрахунку реальних параметрів навантаження. 
   Ключові слова: вибух, статична межа міцності, динамічна межа міцності, енергія вибуху, перерозподіл енергії, свердловинний заряд, руйнування, кумуляція.

Клочко И. И. Управление качеством взрывной отбойки в карьерах при добыче флюсовых и строительных материалов. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.03 – открытая разработка месторождений полезных ископаемых. – Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2008.

   Диссертация посвящена решению актуальной проблемы, которая заключается в снижении потерь полезных ископаемых при буровзрывной отбойке за счет переизмельчения при одновременном снижении себестоимости конечного продукта. Анализ выхода переизмельченных фракций по всей технологической цепочке от карьера до ДОФ показывает, что до 80% потерь полезного ископаемого обусловлено комплексом БВР. Снизить затраты на переизмельчение горной породы от первичной отбойки можно, как показывает анализ, за счет переноса акцента с первичной отбойки на вторичное дробление. Проведен анализ физических и математических моделей разрушения среды от действия динамических нагрузок. Предложен параметр, который мог бы характеризовать среду при динамической нагрузке, – это граница динамической прочности (Óдин). На основании предложенного механизма действия ПВ в горной породе установлено, что работа дробления (Адр) для всех скальных пород определяется прежде всего энергией взрыва и зависит от параметров детонации ВВ. Величина диссипативных потерь энергии ВВ зависит не только от характеристик среды и параметров взрыва, но и от того, по какому из вариантов соотношения физико-механических свойств горных пород и изоэнтропы ПВ происходит развитие процесса.
   Доказано, что тип и свойства ВВ, а также плотность его заряжания в скважине должны быть такими, чтобы первоначальное давление продуктов взрыва (ПВ) ВВ в скважине отвечало динамическому пределу прочности горной породы на сжатие. Для достижения этого соотношения в работе предложены разные средства управления начальным давлением ПВ, как с целью увеличения, так и уменьшения параметров этого показателя. Предложены конструкции скважинных зарядов с направленным действием ПВ, что позволяет повысить первоначальное давление ПВ в 2,0 – 2,2 раза и заряды, использующие нестационарные (низкоскоростные) детонационные процессы, что позволяет снизить пиковое давление и уменьшить выход переизмельченных фракций во флюсовых породах. Разработана методика расчета рациональных параметров БВР основанная на том, что первоначально развиваемое в скважине давление ПВ должно соответствовать такому параметру физико-механических свойств горных пород, как динамический предел прочности (Óдин). Разработана и прошла опытную проверку технология ведения буро-взрывных работ по добыче строительного и флюсового сырья, основанная на перераспределении энергии взрыва ВВ скважинных зарядов между частями взрывного блока, имеющими различные параметры физико-механических свойств горных пород.
   Осуществлено дальнейшее развитие научных основ действия кумулятивных зарядов в горных породах и разработаны их эффективные конструкции. На основании предложенного механизма действия КС в горной породе создается возможность расчета реальных параметров нагрузки. Показано, что достичь высокой эффективности действия кумулятивных зарядов можно только при правильном сочетании параметров нагрузки и свойств среды. Для любых горных пород лучшими являются нагрузки КС большей площади при меньших пиковых давлениях в ней.
   Ключевые слова: взрыв, статический предел прочности, динамический предел прочности, энергия взрыва, перераспределение энергии, скважинный заряд, разрушение, кумуляция.

Klochko I.I. “Controlling the quality of blasting at open-pit mines during exploitation of fluxes and construction materials”. Manuscript.

Dissertation for a scientific degree of Doctor of Science in field No. 05.15.03 – Open-mining exploitation of mineral deposits – Kryvyi Rih Technical University, Kryvyi Rih, year 2008.

   This dissertation deals with the important issue of decreasing of mineral deposits wastage during drilling and blasting breaking using regrinding with simultaneous decreasing of the final product’s prime cost. The dynamic boundary of hardness (Ódyn) was suggested as a parameter that characterizes the medium at dynamic load. Based on the proposed description of way of action of explosive products in a rock material, it was established that for the whole range of rocks the crushing work (Acr) is primarily defined by the blast energy and depends on detonative parameters of blasting materials. The amount of dissipative energy losses of blasting material depends not only on characteristics of medium and parameters of the blast, but also on the way of development of relationship between physical and mathematical properties of rock material and isentropes of explosive products during the crushing process.
   Further development in study of action of jet charges in rock material was accomplished and their effective designs were developed. Based on the proposed operational principles of jet charge in a rock material, there is a possibility to calculate the real parameters of the load. It was also shown that high performance operation of jet charges can be achieved only using the correct coupling between the parameters of load and medium. For any raw rock materials the best to use are jet charge loads with bigger coverage area and less peak pressure at it.
   Keywords: blast, static boundary of hardness, dynamic boundary of hardness, blast energy, energy redistribution, mining-hole charge, demolition, directional blast.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Керування якістю вибухової відбійки в кар'єрах при видобуванні флюсових і будівельних матеріалів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net