Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування параметрів вібраційної дії на мікросорбційний простір вугілля для ефективної десорбції газу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування параметрів вібраційної дії на мікросорбційний простір вугілля для ефективної десорбції газу

Анотації 

Корнілов М. Г. Обґрунтування параметрів вібраційної дії на мікросорбційний простір вугілля для ефективної десорбції газу. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Спеціальність 05.15.09 – “Геотехнічна та гірнича механіка”. Інститут геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України, Дніпропетровськ, 2008.

   Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової задачі обґрунтування параметрів вібраційної дії на мікросорбційний простір вугілля для ефективної десорбції газу.
   На основі аналізу експериментальних даних попередніх досліджень щодо взаємозв’язку метану та вугілля, молекулярної структури вугілля побудовано модель мікроструктури вугільної речовини, визначено кінематичні та енергетичні параметри метану в мікропорах вугілля, обґрунтовано конформаційний механізм деформування вугільної речовини, встановлено вплив конформаційних переходів на параметри дифузії метану у міжпоровому просторі. Встановлено параметри вібродії на мікросорбційний простір вугілля для ефективної десорбції газу. Розроблену методику виконання гірничо-експериментальних робіт з газодинамічного розвантаження мікросорбційного простору вугільного пласта вібраційною дією при проведенні підготовчих виробок було ухвалено Центральною комісією з питань вентиляції, дегазації та боротьби з газодинамічними явищами в шахтах вугільної промисловості України та передано до МакНДІ. Запропоновані параметри вібродії включені як уточнення параметрів вібраційного способу в галузевий нормативний документ “Правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічної активності”.
   Ключові слова: мікросорбційний простір, газонасичений вугільний пласт, вібродія, молекулярна структура вугілля, молекулярне моделювання, конформаційні переходи.

Корнилов М. Г. Обоснование параметров вибрационного воздействия на микросорбционное пространство угля для эффективной десорбции газа. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.09 – “Геотехническая и горная механика”. Институт геотехнической механики им. Н. С. Полякова НАН Украины, Днепропетровск, 2006.

   В диссертации на основе установления закономерностей нарушения сорбционного равновесия в микросорбционном пространстве угольного вещества при вибрационном воздействии решена актуальная научно-техническая задача интенсификации десорбции микросорбционного пространства угля посредством вибровоздействия.
   На основе анализа экспериментальных данных предыдущих исследований и применении методов молекулярного моделирования построены модели микропоры и межпорового пространства угольного вещества. Проведена проверка адекватности описания поведения построенных моделей, показавшая, что отклонение полученных результатов от экспериментальных не превышает 4,6%.
   Методами молекулярного моделирования установлены основные закономерности поведения молекул метана в микропорах угольного вещества, в частности установлены собственные частоты колебаний молекул метана в микропоре.
   Установлен механизм деформирования молекулярной структуры угля, состоящий в конформационных перестройках молекулярной структуры угольного вещества, и при помощи метода молекулярной механики определен диапазон энергий активации конформационных перестроек в угольном веществе, а также сопровождающее эти переходы изменение межслоевого расстояния.
   Применением модели Пейса-Дейтинера определены параметры твердотельной диффузии молекул метана через межпоровое пространство угольного вещества, а также их зависимость от межслоевого расстояния.
   На основе расчета времен релаксации молекулярной структуры, экспоненциально связанных с энергиями активации конформацоинных переходов, рассчитаны зависимости логарифмического декремента поглощения волны вибровоздействия от ее частоты, что по пикам поглощения позволило определить эффективные частоты вибровоздействия. Необходимая продолжительность вибровоздействия определялась по решенному уравнению диффузии.
   По результатам, полученным в диссертационной работе, была разработана методика газодинамической разгрузки микросорбционного пространства угля посредством вибрационного воздействия, переданная в МакНИИ, а также рекомендации по оценке эффективности мероприятий по снижению выбросоопасности и улучшению условий дегазации, переданных в ОАО “Автоматгормаш им. В. А. Антипова”.
   Ключевые слова: микросорбционное пространство, газонасыщенный угольный пласт, вибровоздействие, молекулярная структура угля, молекулярное моделирование, конформационные переходы.

Kornilov M. G. Substantiation of parameters of vibroinfluence on microsorption space of coal for effective gas desorption. – Manuscript.

Dissertation for seeking degree candidate of engineering science on specialty 05.15.09 – “Geotechnical and rock mechanics”. Institute of geotechnical mechanics of name N. A. Polyakova of NAS of Ukraine. Dniepropetrovsk, 2007.

   The dissertation is dedicated to the solution of an actual scientific problem of substantiation of parameters of vibroinfluence on microsorption space of coal for effective gas desorption.
   On the basis of analysis of experimental data of previous investigation of intercommunication of methane and coal, molecular structure of coal the model of microstructure of coal matter is built, kinematics and energetic parameters of methane in coal micropores are determined, the conformational mechanism of coal matter is substantiated, the effect of conformational transitions on the diffusion parameters of methane in interporous space is established. The parameters of vibroinfluence on a microporous space of coal for effective gas desorption are established. The developed methodic of mining-experimental job for gas dynamics unloading of microsorption space of coal seam by vibroinfluence during the driving of preparation working was approved by the Central commission by questions of ventilation, degasation and fight with gas dynamics phenomenon in mines of coal industry of Ukraine and was passed into MakSII. The offered parameters of vibroinfluence was included as a clarification of parameters of vibrational method into an of particular a branch normative document “The rules of driving of mining works on seams, witch are inclined to gas dynamic activity”.
   Keywords: microsorptional space, gas-saturated coal seam, vibroinfluence, molecular structure of coal, molecular modeling, conformational transitions.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування параметрів вібраційної дії на мікросорбційний простір вугілля для ефективної десорбції газу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net