Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Управління якістю блоків декоративного каменю за допомогою кваліметричних та інформаційно-комп'ютерних технологій
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Управління якістю блоків декоративного каменю за допомогою кваліметричних та інформаційно-комп'ютерних технологій

Анотації 

Коробійчук В.В. Управління якістю блоків декоративного каменю за допомогою кваліметричних та інформаційно-комп'ютерних технологій. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.03 – “Відкрита розробка родовищ корисних копалин”. – Національний технічний університет України “КПІ”, Київ, 2008 р.

   Дисертація присвячена питанням дослідження і визначення кількісних і якісних показників якості декоративно-облицювального каменю з метою визначення та керування якістю блочної сировини У результаті виконаних досліджень на основі застосування сучасних кваліметричних та інформаційно-комп’ютерних технологій встановлено зв'язок між поширеними в практиці технологіями видобування і якістю кінцевої товарної продукції, розроблені методики визначення дефектів блоків та виробів з декоративного каменю, розроблено методику оцінки якісних показників для блочної сировини з застосуванням сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій.
   На основі теоретичних і експериментальних досліджень вперше доведена можливість одержання кількісних параметрів якісних характеристик для блоків декоративного природного каменю на основі комп’ютерних технологій обробки відеозображень поверхні каменю та досліджено вплив лінійних розмірів і форми блоків декоративного каменю на якісні показники товарних блоків в кар'єрах. Отримані результати можуть бути використані для формування заданих якісних показників товарних блоків з декоративного природного каменю в процесі видобування.
   Ключові слова: управління якістю, товарні блоки декоративного природного каменю, технології видобування, методи оцінки якості товарних блоків, форма та розміри товарних блоків, дефектність товарних блоків.

Коробийчук В.В. Управление качеством блоков декоративного камня с помощью квалиметрических и информационно-компьютерных технологий. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.15.03 – "Открытая разработка месторождений полезных ископаемых". – Национальный технический университет Украины “КПИ”, Киев, 2008 г.

   Диссертация посвящена вопросам исследования и определения количественных и качественных показателей качества декоративного облицовочного камня с целью определения и управления качеством блочного сырья. В итоге выполненных исследований на основе применения современных квалиметрических и информационно-компьютерных технологий установлено связь между распространенными в практике технологиями добычи природного декоративного камня и качеством конечной товарной продукции, разработаны методики определения дефектов блоков и изделий из декоративного камня, разработана методика оценки качественных показателей для блочного сырья с применением современных информационно-компьютерных технологий.
   На основе теоретических и экспериментальных исследований впервые доказана возможность получения количественных параметров качественных характеристик для блоков декоративного природного камня на основе компьютерных технологий обработки видеоизображений поверхности камня и исследовано влияние линейных размеров и формы блоков декоративного камня на качественные показатели товарных блоков в карьерах.
   Установлено, что основой применения информационно-компьютерных технологий является измерения цветометрических и геометрических характеристик поверхности образцов горных пород и промышленных изделий из естественного камня. Такие измерения выполняются путем формирования и цифровой обработки видеоизображений поверхности забоев, ориентированных образцов и изделий. Результаты цветометрических и геометрических измерений на видеоизображениях используются для определения влияния термогазоструйной технологии добычи блоков на качество блоков естественного декоративного камня.
   Также установлено: связь между количественными нарушениями граней блоков декоративного природного камня и расстоянием между шпурами при буроклиновом способе добычи камня; линейную зависимость между отклонениями боковой поверхности блока от плоскости и её длиной при алмазно-канатном способе добычи блоков.
   На основе производственных и потребительских свойств блочной товарной продукции проведено исследование влияние качественных признаков блочного камня на эффективность основных технологий распиловки и определенны оптимальные формы и размеры товарных блоков.
   Исследованы основные методы управления качеством товарной продукции, обоснованы методы определения коммерческого объема блока естественного камня, предложенная методика паспортизации конечной товарной продукции блочного карьера.
   Полученные результаты могут быть использованы для формирования заданных качественных показателей товарных блоков из декоративного природного камня в процессе добычи.
   Ключевые слова: управление качеством, товарные блоки декоративного природного камня, технологии добычи, методы оценки качества товарных блоков, форма и размеры товарных блоков, дефектность товарных блоков.

Korobiychyk V.V. Management of the quality of decorative stone blocks by kvalimetry and using information-computer technologies. – It is manuscript.

Dissertation on obtaining the scientific degree of candidate of engineering sciences after specialty 05.15.03 "Opened development of minerals deposits ". National technological university Ukraine “КPI”, Kyiv, 2008

   Dissertation is devoted to the research questions and determination of quantitative and qualitative indexes of the quality of decorative-facing stone with a purpose of determination and quality management of sectional raw material. The connection between widespread in practice mining technologies and the quality of final commercial output are worked out after the fulfilled researches on the basis of application of modern kvalimetry and information-computer technologies. The methods of determination of block and decorative stone product defects, the method of estimation of high-quality indexes for sectional raw material with the application of modern information-computer technologies are developed.
   The possibility to obtain quantitative parameters of high-quality characteristics of decorative natural stone blocks by means of computer technologies of processing of stone surface image is first proved on the basis of theoretical and experimental researches. The influence of linear sizes and the form of decorative stone blocks on the high-quality indexes of commodity blocks in careers is investigated. The obtained results can be used to form specified high-quality indexes of commodity blocks from decorative natural stone in the process of extraction.
   Keywords: quality management, commodity blocks of decorative natural stone, technologies of extraction, methods of estimation of quality of commodity blocks, form and sizes of commodity blocks, imperfection of commodity blocks.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Управління якістю блоків декоративного каменю за допомогою кваліметричних та інформаційно-комп'ютерних технологій

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net