Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Технологія та комплекс переробки відвалів уранодобувних шахт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Технологія та комплекс переробки відвалів уранодобувних шахт

Анотації 

Кравченко В.В. Технологія та комплекс переробки відвалів уранодобувних шахт. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології. Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості, Севастополь, 2008.

   Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню нової технології переробки відходів радіометричних збагачувальних фабрик уранодобувних шахт, яка могла б забезпечити повну утилізацію цих відходів шляхом розділення на дві частини – бідний концентрат, придатний для подальшої переробки методом купчастого вилуговування, та малоактивний матеріал, придатний до промислового використання.
   Вивчені фізико-хімічні, механічні, гідродинамічні і радіаційні властивості існуючих відвалів для визначення параметрів, необхідних при розробці та оптимізації технології їх переробки. Розроблені наукові основи нової технології як взаємозв'язаної системи технологічних процесів і устаткування, яка була б здатною забезпечити переробку відвалів з їх повною утилізацією.
   Теоретично обгрунтовані схеми пристроїв, принципи роботи та основні характеристики технологічного устаткування та вимірювальної техніки, необхідних для реалізації нової технології.
   Розроблена дискретна математична модель кінетики массообменных процесів, які протікають при купчастому вилуговуванні урану з бідного концентрату, отриманного при радіометричному розділенні гірської маси відвалу.
   Показано, що при визначенні технологічних параметрів купчастого вилуговування бідного концентрату при проведенні промислового експерименту на досвідному полігоні практичні результати близькі до теоретичних. Отримані теоретичні та практичні результати покладені в основу проекту купчастого вилуговування.
   Обґрунтована та запропонована принципово нова схема пристрою сепаратора для багатостадійного розділення і збагачення уранових руд, її принцип роботи та основні конструктивні параметри, які забезпечують високий ступінь автоматизації, продуктивності та точності розділення потоку шматків уранової руди машинного класу.
   На підставі результатів досліджень спроектовані, виготовлені та впроваджені багатостадійні прецизійні пошматкові радіометричні роздільні комплекси. Результати випробувань та експлуатації в промислових умовах позитивні.
   Обґрунтован новий принцип роботи спеціалізованих аналізаторів урану у розчинах купчастого вилуговування та на іонообмінній смолі та на основі гамма-абсорбційного методу з використанням L-стрибка енергетичної кривої поглинання гамма-квантів та гамма-спектрометричного методу з використанням випромінювання урану-235.
   Розроблені аналізатори урану у розчинах та на іонообмінній смолі. Дослідні зразки пройшли випробування з позитивними результатами. Вказано, що аналізатори урану, а також спеціальні рівнеміри, витратоміри розчинів, витратоміри смоли можуть бути застосовані в системі АСУТП купчастого вилуговування.
   Ключові слова: радіометричний сепаратор, купчасте вилуговування, гамма-спектрометричний метод, гамма-абсорбційний метод.

Кравченко В.В. Технология и комплекс переработки отвалов уранодобывающих шахт. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по специальности 05.17.08 – Процессы и оборудование химической технологии. Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности, Севастополь, 2008.

   Диссертация посвящена научному обоснованию новой технологии переработки отходов радиометрических обогатительных фабрик уранодобывающих шахт, которая могла бы обеспечить полную утилизацию этих отходов путем разделения на две части – бедный концентрат, пригодный для последующей переработки методом кучного выщелачивания, и малоактивный материал, пригодный к промышленному использованию.
   Изучены физико-химические, механические, гидродинамические и радиационные свойства существующих отвалов для определения параметров, необходимых при разработке и оптимизации технологии их переработки. Разработаны научные основы новой технологии как взаимосвязанной системы технологических процессов и оборудования, которая была бы способной обеспечить переработку отвалов с их полной утилизацией.
   Теоретически обоснованы схемы устройств, принципы работы и основные характеристики технологического оборудования и измерительной техники, необходимых для реализации новой технологии.
   Разработана дискретная математическая модель кинетики массообменных процессов, протекающих при кучном выщелачивании урана из бедного концентрата, получаемого при радиометрическом разделении горной массы отвала.
   Показано, что при определении технологических параметров кучного выщелачивания бедного концентрата при проведении промышленного эксперимента на опытном полигоне практические результаты близки к теоретическим. Полученные теоретические и практические результаты положены в основу проекта кучного выщелачивания.
   Обоснована и предложена принципиально новая схема устройства сепаратора для многостадийного разделения и обогащения урановых руд, ее принцип работы и основные конструктивные параметры, обеспечивающие высокую степень автоматизации, производительности и точности разделения потока кусков урановой руды машинного класса.
   На основании результатов исследований спроектированы изготовлены и внедрены многостадийные прецизионные покусковые радиометрические разделительные комплексы. Результаты испытаний и эксплуатации в промышленных условиях положительные.
   Обоснован новый принцип работы специализированных анализаторов урана в растворах кучного выщелачивания и на ионообменной смоле на основе гамма-абсорбционного метода с использованием L-скачка энергетической кривой поглощения гамма-квантов и гамма-спектрометрического метода с использованием излучения урана-235.
   Разработаны анализаторы урана в растворах и на ионообменной смоле. Опытные образцы прошли испытания с положительными результатами. Показано, что анализаторы урана, а также специальные уровнемеры, расходомеры растворов, расходомеры смолы могут быть применены в системе АСУТП кучного выщелачивания.
   Ключевые слова: радиометрический сепаратор, кучное выщелачивание, гамма-спектрометрический метод, гамма-абсорбционный метод.

Kravchenko V.V. “Technology and complex of processing dumps in uranium mines”. Manuscript.

Dissertation on competition of graduate degree of candidate engineering sciences on speciality 05.17.08 are Processes and equipment of chemical technology. Sevastopol national university of nuclear energy and industry, Sevastopol, 2008.

   Dissertation is devoted to the scientific ground of new technology of redoing offcuts of radiometric enriching factories of uranium mines, which would provide complete utilization of these offcuts by the division on two parts is a poor concentrate suitable for the subsequent redoing by the method of the grouped lixiviating, and low-level material suitable to the industrial use.
   Physical and chemical, mechanical, hydrodynamic and radiation properties of existent dumps are studied for determination of parameters necessary at development and optimization of technology of their processing. Scientific bases of new technology are developed as the associate system of technological processes and equipment, which would be able to provide redoing of dumps with their complete utilization.
   The charts of devices, principles of work and basic descriptions of technological equipment and measuring technique necessary for realization of new technology, are grounded in theory.
   The discrete mathematical model of kinetics masexchange processes, flowing at the grouped lixiviating of uranium from the poor concentrate got at the radiometric division of mountain mass of dump, is developed.
   It is rotined that at determination of technological parameters of the grouped lixiviating of poor concentrate during the leadthrough of industrial experiment on an experimental ground practical results are near to theoretical. The got theoretical and practical results are fixed in basis of project of the grouped lixiviating.
   Principle new chart of device of separator for the division and ore-dressing uranium’s grounded and offered, its principle of work and basic structural parameters, providing the high degree of automation, productivity and exactness of division of stream of pieces of uranium ore of machine class.
   On the basis of results of researches projected made and inculcated many stages precision piece radiometric dividing complexes. Results of tests and exploitation pilot-scale positive.
   New principle of work of the specialized analyzers of uranium is grounded in solutions of the grouped lixiviating and on ion-exchange resin on the basis of gamma-absorption method with the use of L-jump of power curve of absorption of gamut-quanta and gamma-spectrometric method with the use of radiation of uranium-235.
   The analyzers of uranium are developed in solutions and on ion-exchange resin. Pre-productions models passed the tests with positive results. It is rotined that the analyzers of uranium, and also special level-measure and expense-measure of solutions, level-measure of resin, can be applied in the system of the ASMTP grouped lixiviating.
   Keywords: radiometric separator, grouped lixiviating, gamma-absorption method, gamma-spectrometric method.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Технологія та комплекс переробки відвалів уранодобувних шахт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net