Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Визначення режиму гірничих робіт при змінних параметрах і інтенсивності відпрацювання ділянок залізорудного кар’єру
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Визначення режиму гірничих робіт при змінних параметрах і інтенсивності відпрацювання ділянок залізорудного кар’єру

Анотації 

Луценко С.О. Визначення режиму гірничих робіт при змінних параметрах і інтенсивності відпрацювання ділянок залізорудного кар’єру. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.03 – Відкрита розробка родовищ корисних копалин – Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 2008.

   Дисертація присвячена удосконаленню критеріїв та методів визначення раціонального варіанта режиму гірничих робіт глибоких залізорудних кар’єрів.
   Основна ідея роботи полягає у визначенні режиму гірничих робіт кар’єру шляхом зміни інтенсивності відпрацювання виділених за глибиною шарів товщі порід, постановки їх у тимчасово неробоче положення (ТНП) і розконсервації та здійснення процесу внутрішнього відвалоутворення розкривних порід.
   Встановлено вплив розробленого способу розконсервації тимчасово непрацюючих бортів на параметри елементів системи розробки і внутрішнього відвалоутворення.
   Розроблено критерій оцінки і вибору раціонального варіанта режиму гірничих робіт, який враховує його взаємозв’язок з продуктивністю кар’єру.
   Розроблено методику визначення раціонального режиму гірничих робіт при змінних параметрах та інтенсивності відпрацювання ділянок залізорудного кар’єру.
   Ключові слова: режим гірничих робіт, розконсервація тимчасово неробочих бортів, внутрішнє відвалоутворення, глибокий кар’єр.

Луценко С.А. Определение режима горных работ при изменяемых параметрах и интенсивности отработки участков железорудного карьера. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.03 – Открытая разработка месторождений полезных ископаемых - Криворожский технический университет, Кривой Рог, 2008.

   Диссертация посвящена усовершенствованию критериев и методов определения рационального варианта режима горных работ глубоких железорудных карьеров.
   Изучение существующих методов и критериев выбора режима горных работ показало, что они не в полной мере учитывают взаимосвязь технологических параметров элементов системы разработки, способа расконсервации временно нерабочих бортов карьера и параметров внутреннего отвалообразования, а также режима горных работ и проектной производительности карьера. На их основе определена идея и задачи исследований.
   Усовершенствован критерий оценки и выбора рационального варианта режима горных работ карьера, который учитывает его взаимосвязь с производительностью карьера. Установлено, что при разработке железорудных месторождений глубокими карьерами рациональным является режим горных работ, который обеспечивает минимальное отклонение годовых объемов выемки разных технологических сортов руды от их оптимальных соотношений, которые определяются процессом обогащения. В связи с этим обоснован оптимальный план горных работ, относительно которого осуществляется оценка вариантов режима.
   Разработан способ постановки бортов карьера во временно нерабочее положение и их расконсервации, который позволяет: сократить время расконсервации, увеличить производительность экскаваторов при отработке временно нерабочего борта карьера, сократить объем транспортных работ. Сущность способа состоит в том, что временно нерабочий борт разделяют по высоте на два участка: верхний и нижний. Отработка верхнего участка осуществляется экскаватором-драглайном ЭШ 10/70 по бестранспортной схеме с укладкой горной массы во временный отвал, который отрабатывается экскаваторами ЭКГ – 8И по транспортной схеме; отработка нижнего участка осуществляется экскаватором-драглайном ЭШ 10/70 по бестранспортной схеме с укладкой горной массы во внутренний отвал (опережающую выемку). Высота верхнего и нижнего участков временно нерабочего борта определяется рабочими параметрами выемочно-погрузочного оборудования (в данном случае параметрами экскаваторов ЭШ 10/70 и ЭКГ - 8И), физико-технологическими свойствами пород и параметрами системы разработки.
   Установлено влияние разработанного способа расконсервации временно нерабочих бортов на параметры элементов системы разработки и внутреннего отвалообразования.
   Разработана технология внутреннего отвалообразования глубоких карьеров при поэтапной отработке месторождений. Сущность технологии заключается в последовательном перемещении объема нижнего участка временно нерабочего борта на проектный контур дна карьера.
   Предложено планирование режима горных работ осуществлять горизонтальными слоями толщи горных пород, высота которых определяется технологическими параметрами способа постановки бортов карьера во временно нерабочее положение и их расконсервации.
   Разработана методика определения рационального режима горных работ при изменяемых параметрах и интенсивности отработки участков железорудного карьера.
   Результаты исследований предусмотрено использовать институтом “Кривбасспроект” при проектировании режима горных работ карьеров ОАО “Миттал Стил Кривой Рог”.

Luzenko S.О. Definition of mountain works’ mode at the replaceable parameters and intensity of the sites base service of the iron-ore quarry. – Manuscript.

The dissertation on the reception of the scientific degree of the technical scince candidate on the speciality 05.15.03 - Open-cast mine of the mineral deposits. - Kryvyi Rih Technical University, Kryvyi Rih 2008.

   The dissertation is devoted to the improvement of the criteria and methods of rational variant definition of the montain works’ mode of the deep iron-quarries.
   The basic idea of work consists in planning of the quarry’s mountain works’ mode by the change of the intensity of looping courses of the layers of rocks’ thickness allocated on depth, placing them in the temporarily non-working position and depreservation, and also the realization of the process of the internal piling of the overburden rocks.
   The influence of the developed way of the temporarily non-working boards’ depreservation on the parameters of the development system’s elements and internal piling is established.
   The criterion of an estimation and choice of a rational variant of mountain works’ mode which takes into consideration its interrelation with productivity of the quarry is developed.
   The technique of definition of the mountain works’ rational mode at changeable parameters and the intensity of the sites’ looping courses of the iron-ore quarry is developed.
   Keywords: the mountain works’ mode, the temporarily non-working boards’ depreservation, internal piling, deep quarry.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Визначення режиму гірничих робіт при змінних параметрах і інтенсивності відпрацювання ділянок залізорудного кар’єру

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net