Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка тампонажних матеріалів, що розширюються при твердінні, для цементування свердловин на площах ДДз
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка тампонажних матеріалів, що розширюються при твердінні, для цементування свердловин на площах ДДз

Анотації 

Орловський В.М. Розробка тампонажних матеріалів, що розширюються при твердінні, для цементування свердловин на площах ДДз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.06 – Розробка нафтових та газових родовищ. – Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, 2008.

   Дисертацію присвячено підвищенню якості розмежування гірських порід і нафтогазоносних горизонтів на площах ДДз за рахунок розробки та впровадження нових термостійких тампонажних матеріалів, що розширюються при твердінні.
   На підставі теоретичного аналізу результатів пошукових експериментальних досліджень розроблено базові рецептури як основу тампонажних матеріалів, що розширюються при твердінні. Обґрунтовано оптимальні співвідношення низькоактивних в’яжучих композицій, досліджено фазовий склад продуктів твердіння і кінетику розширення, вивчено технологічні властивості.
   Розроблено технологію приготування тампонажних сумішей та удосконалено технологію цементування свердловин.
   Промислові впровадження зольних і цементно-доломітових сумішей підтвердили їх ефективність при кріпленні свердловин на площах ДДз.
   Ключові слова: розмежування гірських порід, герметичність цементного кільця, термостійкість цементу, тампонажна суміш, розширення, зольна суміш, цементно-доломітова суміш, комбінована буферна рідина.

Орловский В.Н. Разработка расширяющихся тампонажных материалов для цементирования скважин на площадях ДДв. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой ступени кандидата технических наук по специальности 05.15.06 – Разработка нефтяных и газовых месторождений. – Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, Ивано-Франковск, 2008.

   Диссертация посвящена повышению качества разобщения горных пород и нефтегазоносных горизонтов на площадях Днепровско-Донецкой впадины (ДДв) за счет разработки и внедрения термостойких расширяющихся тампонажных материалов нормальной и облегченной плотности.
   На основе анализа горно-геологических условий и опыта крепления скважин на площадях ДДв сформированы направления совершенствования качества цементирования обсадных колон:
   - повышение термостойкости тампонажных материалов для обеспечения температурной стабильности и долговечности цементного камня;
   - разработка и применение расширяющихся тампонажных материалов для преодоления эффекта усадочной деформации и каналообразования в цементном камне;
   - усовершенствование технологии цементирования путем улучшения качества замещения бурового раствора тампонажным для повышения качества цементировочных работ.
   В качестве объекта для исследований выбраны термостойкие расширяющиеся тампонажные смеси на основе зольных и цементно-доломитовых композиций.
   Обоснованы оптимальные соотношения ингредиентов термостойких расширяющихся зольных и цементно-доломитовых смесей. Проведены экспериментальные исследования фазового состава продуктов твердения новых тампонажных материалов, изучен механизм их расширения.
   Установлено, что при длительных сроках автоклавирования, под действием гидротермальной обработки с высокими температурами и давлениями, в образцах камня зольных смесей среди новообразований присутствуют: гиролит, афвилит, ксонотлит, тоберморит и гидрогранат состава C3ASH4. Среди новообразований в цементно-доломитовых смесях присутствуют низкоосновной гидросиликат кальция CSH(B), тоберморит, трехкальциевый гидроалюминат C3AH6, четырехкальциевый гидроалюминат C4AH13, гидромоносульфоалюминат.
   Из проведенных исследований видно, что на поздних стадиях твердения у новых тампонажных материалов преобладают низкоосновные гидросиликаты кальция и гидрогранаты – новообразования, которые характеризуются термодинамической стабильностью.
   Проведены исследования технологических свойств тампонажных растворов и цементного камня на основе разработаных зольных и цементно-доломитовых тампонажных материалов.
   Установлено, что растворы на основе новых тампонажных материалов имеют широкий диапазон плотностей от облегченного до нормального, их водоотделение практически не отличается от стандартных портландцементов, час загустевания легко регулируется с помощью замедлителей твердения. Процесс расширение таких материалов происходит на ранних стадиях твердения до образования в структуре прочных кристаллизационных контактов, поэтому он не влияет на механические свойства камня в сторону их ухудшения. Камень на основе новых тампонажных материалов обладает высокими технологическими свойствами. Сила его сцепления с металлом у 2 – 7 раз больше, чем у стандартных цементов.
   Разработано технологию приготовления новых тампонажных смесей и усовершенствовано технологию цементирования скважин. Высокая эффективность применения такой технологии достигается за счет повышенных абразивных качеств комбинированной буферной жидкости параллельно с ее низкими реологическими параметрами, которые обеспечивают турбулентный режим восходящего потока в заколонном пространстве и, соответственно, высокую степень замещения бурового раствора тампонажным.
   Разработаны нормативные документы – руководящие нормативные документы отрасли, регламентирующие компонентный состав и технологию применения зольных и цементно-доломитовых расширяющихся смесей.
   Промышленные испытания и внедрение зольных и цементно-доломитовых расширяющихся материалов на скважинах ДП "Черниговнефтегазгеология", ДП "Полтавнефтегазгеология", и ДП "Укрбургаз" подтвердили их высокую экономическую и технологическую эффективность.
   Ключевые слова: разобщение горных пород, герметичность цементного кольца, термостойкость цемента, тампонажная смесь, расширение, зольная смесь, цементно-доломитовая смесь, комбинированная буферная жидкость.

Orlowsky V.N. The development expanding cement of materials for cementation of wells on the areas of the Dnieper-Donetsk Depression. – Manuscript.

Thesis for a candidate's degree in engineering sciences of speciality 05.15.06 - The development of the deposits in oil and gas. – Ivano-Frankivsk national technical university of oil and gas, Ivano-Frankivsk, 2008.

   The dissertation is devoted to increase of quality of dissociation of mountain rocks and oil and gas content of horizons on the areas of the Dnieper-Donetsk Depression at the expense of development and introduction of new heat-resistant expanding cement of materials.
   On the basis of the theoretical analysis of results of search experimental researches the basis expanding cement of materials is developed base compositions as. The optimum proportions low active of cement compositions are justified, the phase composition of yields harden and kinetics of expansion is studied, is investigated technological properties.
   Is developed technology of preparation cement of mixes and is improved technology of cementation of wells.
   Industrial implementation of ash-fly and cement-dolomite mixtures have affirmed their efficiency at cementation wells on the areas of the Dnieper-Donetsk Depression.
   Key words: dissociation of rocks, airtightness cement of a collar, thermostability of cement, cement a mixture, expansion, ash-fly mix, cement-dolomite mix, combined buffer fluid.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка тампонажних матеріалів, що розширюються при твердінні, для цементування свердловин на площах ДДз

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net