Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обгрунтування ефективних конструкцій і параметрів шпурових зарядів при проходці вертикальних стволів шахт
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування ефективних конструкцій і параметрів шпурових зарядів при проходці вертикальних стволів шахт

Анотації 

Рубльова О.І. “Обгрунтування ефективних конструкцій і параметрів шпурових зарядів при проходці вертикальних стволів шахт”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.04 – “Шахтне та підземне будівництво”. – Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2008.

   Дисертація присвячена питанням удосконалення буровибухової технології проходки вертикальних стволів шляхом управління динамічною дією вибуху на оббурений гірський масив за рахунок використання розосереджених шпурових зарядів, які формують пульсуючий режим детонації пасивної частини заряду.
   У роботі вперше отримана аналітична залежність для визначення посування вибою вертикального ствола за рахунок першої і другої фаз прибирання породи, а також глибини “стаканів” шпурів.
   Експериментально встановлені та теоретично обґрунтовані умови перерасподілу імпульсу вибуху вздовж шпура. Вперше виявлений пульсуючий характер розповсюдження детонації в пасивній частині набою, розкритий механізм цього явища.
   Обґрунтовані раціональні параметри розосереджених шпурових зарядів для вертикальних стволів. Основні результати роботи застосовані при прохідці вертикальних стволів на шахті “Красноармійська-Західна №1” та руднику “Вдалий”.
   Ключові слова: фази прибирання породи, інертний проміжок, пульсуюча детонація, управління руйнуванням, вертикальний ствол.

Рублева О.И. “Обоснование эффективных конструкций и параметров шпуровых зарядов при проходке вертикальных стволов шахт”. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.04 – “Шахтное и подземное строительство”. – Национальный горный университет, Днепропетровск, 2008.

   Диссертация посвящена вопросам совершенствования буровзрывной технологии проходки вертикальных стволов путем управления динамическим воздействием взрыва на обуренный горный массив за счет использования рассредоточенных шпуровых зарядов, формирующих пульсирующий режим детонации пассивной их части.
   На базе современных научных представлений, многолетнего опыта проходки вертикальных стволов, а также проведенных теоретических исследований процесса разрушения горного массива взрывом представилось возможным аналитически определена ордината участка шпура, в пределах которого производится наиболее трудоемкая 2-я фаза уборки разрушенной взрывом породы.
   Решение данной задачи позволило на основе теоретических исследований и лабораторных опытов по взрыванию зарядов в породной оболочке с инертным промежутком между патронами ВВ разработать научные основы и рациональные конструкции рассредоточенных зарядов, способных формировать управляемое динамическое воздействие на обуренный массив.
   На основании проведенных исследований получены следующие научные результаты: аналитически описаны вертикальные зоны деформирования массива; получена аналитическая зависимость для определения подвигания забоя вертикального ствола за счет 1 фазы уборки пород, численно равного глубине воронки рыхления; получена аналитическая зависимость для определения глубины “стаканов” шпуров; экспериментально установлено и теоретически обосновано неоднозначное влияние на величину импульса взрыва и параметры детонации заряда при размещении инертного промежутка между патронами ВВ, не препятствующего передаче детонации; установлены условия перераспределения осевого импульса в радиальный при взрыве рассредоточенных зарядов; обнаружен пульсирующий характер распространения детонации в пассивной части заряда (размещенной за инертным промежутком), раскрыт механизм этого явления.
   Практические результаты работы заключаются в следующем: обоснованы параметры, разработаны и внедрены конструкции, рассредоточенных двухъярусных зарядов специальной конструкции и рассредоточенных зарядов с инертным промежутком между патронами ВВ для управления разрушением обуренного горного массива взрывом; обоснованы условия эффективного воздействия на горный массив зарядов с торцевым осевым углублением; получена формула для расчета числа отбойных и оконтуривающих шпуров в забое ствола с учетом радиуса разрушения горных пород; разработана методика расчета радиуса разрушения “сухих” и обводненных горных пород взрывом шпуровых зарядов.
   Испытания, проведенные на руднике “Удачный” и шахте “Красноармейская-Западная № 1”, позволили получить практическое подтверждение полученных закономерностей и зависимостей.
   Ключевые слова: фазы уборки породы, инертный промежуток, пульсирующая детонация, управление разрушением, вертикальный ствол.

Rubleva O.I. “Substantiation of effective constructions and parameters of hole charges at driving of the vertical shafts of mines”. - Manuscript.

Thesis on competitions of a scientific degree of the candidate of engineering science at the speciality 05.15.04 - “Mine and underground buildings”. National Mining University, Dnepropetrovsk, 2008.

   The thesis is devoted to the questions of improvement of borebalasting technology of driving of the vertical shafts by a management the dynamic action of explosion on the revolted mountain range due to the use of the dispersed hole charges which form the pulsating mode of the detonation of passive part of charge.
   In work analytical dependence is first got for determination of the advance face of the vertical shaft due to the first and second phases of cleaning up of breed and also depth of the “glasses” of holes.
   It is experimentally set and in theory substantiation terms of the redistribution impulse of explosion along hole. First discovered pulsating character of distribution of detonation in passive part of the charge, the mechanism of this phenomenon is exposed.
   Substantiation rational parameters of the dispersed hole charges for vertical shafts. The basic job performances found industrial application at driving of the vertical shafts on the mine and ore mine.
   Keywords: time cleaning-up of rock, inert interval, pulsating detonation, management destruction, vertical shafts.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування ефективних конструкцій і параметрів шпурових зарядів при проходці вертикальних стволів шахт

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net