Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Геомеханічні основи збереження стійкості виробок глибоких шахт на різних етапах їх експлуатації
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геомеханічні основи збереження стійкості виробок глибоких шахт на різних етапах їх експлуатації

Анотації

Петренко Ю.А. “Геомеханічні основи збереження стійкості виробок глибоких шахт на різних етапах їх експлуатації” – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.02 – “Підземна розробка родовищ корисних копалини” ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”, Донецьк, 2008.

   Дисертація присвячена проблемі збереження стійкості виробок глибоких шахт на різних етапах їх експлуатації.
   Забезпечення стійкості гірничих виробок шляхом використання несучої здатності вміщуючих порід є одним з найбільш економічних і технологічно простих методів.
   Автором обґрунтована нова концепція забезпечення стійкості гірничих виробок, заснована на обліку особливостей протікання геомеханічних процесів у масиві порід, що вміщує виробки, на різних етапах їх підтримки. Розроблений аналітико-експериментальний метод прогнозу розмірів зони непружних деформацій за часом.
   Встановлені особливості і закономірності поведінки системи “кріплення-масив” при зміні геомеханічного стану вміщуючого виробки масиву на різних етапах їх експлуатації Запропонована нова концепція застосування анкерного кріплення, в якій анкера розглядаються не як несуча конструкція кріплення, а як елемент, що змінює структурно-механічні параметри масиву, що вміщує виробку, і перешкоджає його руйнуванню. Розроблені новий спосіб підтримки виробок “кріплення-охорона” і технологія перекріплювання гірничих виробок.
   Приведені результати впровадження розроблених способів і рекомендацій.
   Ключові слова: геомеханічні процеси, зона непружних деформацій, система “кріплення-масив”, стійкість виробок.

Петренко Ю.А. “Геомеханические основы сохранения устойчивости выработок глубоких шахт на различных этапах их эксплуатации” – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.02 – “Подземная разработка месторождений полезных ископаемых” ГВУЗ “Донецкий национальный технический университет”, Донецк, 2008.

   Диссертация посвящена проблеме сохранения устойчивости выработок глубоких шахт на различных этапах их эксплуатации.
   Обеспечение устойчивости горных выработок путем использования несущей способности вмещающих пород является одним из наиболее экономичных и технологически простых методов.
   Автором обоснована новая концепция обеспечения устойчивости горных выработок, основанная на учете особенностей протекания геомеханических процессов во вмещающем выработку массиве пород на различных этапах их поддержания. Разработан аналитико-экспериментальный метод прогноза размеров зоны неупругих деформаций во времени.
   Установлен механизм формирования нагрузки на систему “крепь-межрамное ограждение” в процессе образования вокруг выработки зоны разрушенных пород (ЗРП), заключающийся в следующем. В начальный период формирования вокруг выработки ЗРП (размер ЗРП не превышает шага установки крепи) и отсутствии деформации затяжки, последняя только перераспределяет нагрузку от смещений контура выработки на рамы крепи, не оказывая существенного влияния на ее величину. При дальнейшем росте ЗРП вглубь массива и прогиба затяжки вследствие смещений пород в полость выработки, т.к. жесткость и несущая способность меньше чем у рамы крепи, между рамами, вдоль продольной оси выработки, начинают образовываться своды естественного равновесия. Затяжка, прогибаясь, воспринимает часть смещений контура выработки и тем самым снижает нагрузку на рамы. После завершения образования в межрамном пространстве сводов естественного равновесия, затяжка воспринимает нагрузку только от веса породы внутри этого свода. А так как эти своды опираются на рамы крепи, то при дальнейшем росте зоны разрушенных пород вокруг выработки, нагрузка ими перераспределяется только на рамы крепи и не передается на затяжку.
   Уточнен и впервые экспериментально подтвержден механизм формирования нагрузки на крепь во времени, заключающийся в том, что в первом периоде, продолжительностью до одного года, нагрузка на крепь формируется за счет смещений контура выработки в процессе образования вокруг нее зоны разрушенных пород. После образования вокруг выработки ЗРП (II период), в результате реализации геомеханических процессов внутри нее, нагрузку на крепь оказывает вес части пород, в пределах ЗРП, отделившихся от приконтурного массива. Для оценки параметров обрушений, в пределах ЗРП, впервые предложено использовать графики изменения ускорений смещений глубинных реперов. Точка на графике, где ускорение изменяет знак “плюс” на “минус”, характеризует глубину обрушения и время его реализации. Глубина обрушения пород, с некоторым запасом прочности, может быть принята равной расчетному размеру ЗРП (отклонение не превышает 25%).
   Установлены особенности деформирования системы “крепь-массив” при нарушении ее равновесного состояния в результате перекрепления выработки, заключающийся в следующем. Если к моменту расширения выработки зона разрушенных пород в пределах зоны неупругих деформаций сформировалась на 50-75%, то основная часть смещений контура выработки после перекрепления происходит за счет ее дальнейшего роста, при этом размер зоны неупругих деформаций увеличивается в 1,2-1,4 раза. В случае, когда зона разрушенных пород сформировалась полностью – основная часть смещений происходит за счет увеличения размеров зоны неупругих деформаций в 1,05-1,1 раза.
   Предложена новая концепция применения анкерной крепи, заключающаяся в том, что анкера рассматриваются не как несущая конструкция крепи, а как элемент, изменяющий структурно-механические параметры вмещающего выработку массива и препятствующий его разрушению. С учетом установленных особенностей и закономерностей поведения системы “крепь-массив” при изменении геомеханического состояния вмещающего выработки массива на различных этапах их эксплуатации разработаны новый способ поддержания выработок “крепь-охрана” и технология перекрепления горных выработок.
   Приведены результаты внедрения разработанных способов и рекомендаций.
   Ключевые слова: геомеханические процессы, зона неупругих деформаций, система “крепь-массив”, устойчивость выработок.

Petrenko J.A. “Geomechanics bases of saving of stability of making of deep mines on the different stages of their exploitation” are Manuscript.

Dissertation on the search of graduate degree of doctor of engineerings sciences on speciality 05.15.02 is “Underground development of deposits of minerals” the National technical university, Donetsk, 2008.

   Dissertation is devoted the problem of saving of stability of mining of deep mines on the different stages of their exploitation (in the conditions of destroy containing rock massif).
   Providing of stability of the mining making by the use of bearing strength of containing rock is one of most economical and technologically simple methods.
   An author is ground new conception of providing of stability of the mining, based on the account of habit of leak of geomechanics processes in the containing mining massif of rock on the different stages of their support. The analytics-experimental method of prognosis of sizes of zone of not elastic deformations is developed in time.
   Features and conformities to the law of conduct of the system are set “lining-rock massif ” at the change of the geomechanics state of array containing mining on the different stages of their exploitation. New conception of application of the bolting, consisting in that bolting a not as bearing not construction fasten, but as element changing the structurally-mechanical parameters of rock massif containing mining and impedimental to his destruction is offered. Developed new method of support of mining “lining-rock massif ” and technology of repaire of mining making.
   The results of introduction of the developed methods and recommendations are resulted.
   Keywords: geomechanics processes, zone of not elastic deformations, the system “ lining-rock massif ”, stability of mining.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Геомеханічні основи збереження стійкості виробок глибоких шахт на різних етапах їх експлуатації

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net