Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обґрунтування раціональних параметрів системи гідротранспорту твердих матеріалів на гірничих підприємствах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обґрунтування раціональних параметрів системи гідротранспорту твердих матеріалів на гірничих підприємствах

Анотації 

Шворак В.Г. Обґрунтування раціональних параметрів системи гідротранспорту твердих матеріалів на гірничих підприємствах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.06 – гірничі машини. Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2008.

   Виконано аналіз впливу коливань витратних параметрів на режими роботи гідротранспортної установки. Показано, що існуючі неминучі стрибкоподібні коливання густини суміші й об’ємної продуктивності установки спричиняють різний вплив для різних видів сумішей на режими транспортування. Розроблена математична модель течії суміші твердих частинок і несучої рідини, яка базується на законах збереження мас і кількості руху рідкої і твердої фаз і відрізняється від існуючих урахуванням градієнтної сили опору твердих частинок при визначенні міжфазних сил, а також сили взаємодії пульпи зі стінками трубопроводу. Розроблена економіко-математична модель гідротранспортної установки, яка використовує в якості функції мети повні витрати на транспортування, приведені до терміну служби трубопроводу.Встановлені характери зміни величини раціонального діаметра нагнітального трубопроводу для розсипів частинок різних класів при зміні густини суміші та продуктивності гідротранспортної установки за твердим у встановлених діапазонах.
   Ключові слова: гідротранспортна установка, гідросуміш, густина суміші, продуктивність, нагнітальний трубопровід, насос, критична швидкість.

Шворак В.Г. Обоснование рациональных параметров системы гидротранспорта твердых материалов на горных предприятиях. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 – горные машины. Национальный горный университет, Днепропетровск, 2008.

   Выполнен анализ влияния колебаний расходных параметров на режимы работы гидротранспортной установки. Показано, что существующие неизбежные скачкообразные колебания плотности смеси и объемной производительности установки оказывают различное по степени важности влияние для различных видов смесей на режимы транспортирования.
   Разработана математическая модель течения смеси твердых частиц и несущей жидкости, базирующаяся на законах сохранения масс и количества движения жидкой и твердой фаз и отличающаяся от существующих учетом градиентной силы сопротивления твердых частиц при определении межфазных сил, а также силы взаимодействия пульпы со стенками трубопровода. При сравнении результатов расчетов с экспериментальными данными, максимальное расхождение экспериментальных и теоретических значений не превышает 26%.
   Разработана экономико-математическая модель гидротранспортной установки, использующая в качестве функции цели полные затраты на транспортирование, приведенные к сроку службы трубопровода, и отличающаяся от известных учетом физико-механических свойств транспортируемого материала, параметров насосно-перекачного оборудования, износа трубопровода и срока службы насосного оборудования.
   Установлен характер изменения значения рационального диаметра нагнетательного трубопровода для россыпей частиц различных классов при изменении плотности смеси в диапазоне 1100…1400 кг/м3 и производительности гидротранспортной установки по твердому в диапазоне 165…415 кг/с.
   На базе разработанной экономико-математической модели получена зависимость рационального диаметра нагнетательного трубопровода от расходных параметров проектируемой ГТУ.
   В исследуемом диапазоне изменения расходных параметров прослеживается тенденция транспортирования россыпей твердых частиц различных классов с повышенными скоростями, что предоставит возможность минимизировать негативное влияние колебаний плотности гидросмеси на эффективность процесса транспортировки.
   Разработаны методики расчета проектных и эксплуатационных параметров на базе экономико-математического моделирования, позволяющие определить рациональные геометрические и расходные параметры гидротранспортных установок, как на стадии проектирования, так и в условиях эксплуатации, которые внедрены и используются в ИГМ им. М.М. Федорова (г. Донецк), на Вольногорском ГМК (г. Вольногорск), используются в учебном процессе НГУ при изложении дисциплин “Гидромеханика”, “Гидравлика и гидропривод” и “Гидротранспорт на горных предприятиях”.
   Ожидаемый экономический эффект от применения на Вольногорском ГМК разработанных методик составляет 1029 тыс. грн. за 1 год службы трубопровода и 2,60 грн. на тонну транспортируемого материала.
   Ключевые слова: гидротранспортная установка, гидросмесь, плотность смеси, производительность, нагнетательный трубопровод, насос, критическая скорость.

Shvorak V.G. Grounded choice of hard materials the hydraulic transporting system rational parameters on mining enterprises. – Manuscript.

Thesis for the application of Candidate of Technical Sciences degree in the specialty 05.05.06 – Mining Machines. The National Mining University, Dniepropetrovsk, 2008.

   The analysis of influencing of expense parameters changing on the hydro transporting device operations modes is executed. It is shown, that the existent changes of hydraulic slurry density and device productivity have different influence on the transporting modes for different slurry types. The mathematical model of hydraulic slurry moving in the main pipeline of the hydro transporting device, which takes into account gradient force of hard particles resistance, and also force of slurry co-operation with the walls of pipeline, is developed. The economy-mathematical model of the hydro transporting device, which takes into account physical-mechanical properties of the transported material, parameters of pump equipment, wear of pipeline and term of pumps work, is developed. The dependence of forcing pipelines rational diameter from the productivity parameters of the designed device on the base of the developed economy-mathematical model is certain.
   The methods of calculation of project and operating parameters on the base of economy-mathematical model are developed.
   Keywords: the hydro transporting device, hydraulic slurry, slurry density, productivity, main pipeline, pump, stalling speed.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обґрунтування раціональних параметрів системи гідротранспорту твердих матеріалів на гірничих підприємствах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net