Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Зниження шкідливого впливу відпрацьованих газів автотранспортних потоків на склад атмосфери кар'єрів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Зниження шкідливого впливу відпрацьованих газів автотранспортних потоків на склад атмосфери кар'єрів

Анотації 

Веснин А.В. Зниження шкідливого впливу відпрацьованих газів автотранспортних потоків на склад атмосфери кар'єрів. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.26.01 - охорона праці. - Криворізький технічний університет. - Кривий Ріг, 2008.

   Метою роботи є зменшення впливу викидів автотранспортного комплексу кар'єру на склад атмосфери за рахунок оптимізації режимів його експлуатації при використанні засобів зниження концентрацій шкідливих компонентів у відпрацьованих газах.
   На підставі теоретичних досліджень і експериментальних вимірів визначені коефіцієнти нестаціонарності роботи автотранспортного обладнання кар'єрів та вдосконалено метод розрахунку витрат палива автотранспортним потоком. Встановлено закономірності розподілу й зміни концентрацій шкідливих домішок відпрацьованих газів у газовому шлейфі транспортних засобів, залежно від типу автомобіля, складу атмосфери й зміни інтенсивності потоку в умовах кар'єрів. На підставі лабораторних досліджень створена й випробувана установка для очищення відпрацьованих газів під час перевезення сипких матеріалів допоміжним автотранспортом, а також розроблені практичні рекомендації зі скорочення шкідливих газовиділень автотранспортним комплексом кар'єру, який знаходиться у безпосередній експлуатації, шляхом оптимізації параметрів і режимів руху потоку із застосуванням пристроїв, зниження концентрацій відпрацьованих газів. Розрахунковий річний економічний ефект, за рахунок збільшення продуктивності праці водіїв і обслуговуючого персоналу, у результаті поліпшення санітарно-гігієнічних умов для умов Першотравневого кар'єру ПівнГЗК складе 411,08 тис. грн.
   Ключові слова: кар'єр, умови праці, автотранспортний комплекс, відпрацьовані гази, коефіцієнт нестаціонарності роботи, безпечні відстані, установки для зниження концентрацій газових компонентів.

Веснин А.В. Снижение вредного влияния отработавших газов автотранспортных потоков на состав атмосферы карьеров. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 – охрана труда. – Криворожский технический университет. – Кривой Рог, 2008.

   Диссертация просвещена вопросам сокращения пылегазовыделений при эксплуатации автотранспортного комплекса карьера с учетом нестационарности его работы.
   Целью работы является уменьшение влияния выбросов автотранспортного комплекса карьера на состав атмосферы, за счет оптимизации режимов его эксплуатации при использовании средств снижения концентраций вредных компонентов в отработавших газах.
   Проведенный анализ способов и средств снижения концентраций вредных примесей в отработавших газах карьерной автотехники и нормализации состава атмосферы карьеров, указывают на то, что в настоящее время рассмотренные способы не нашли повсеместного применения на оборудовании находящимся в непосредственной эксплуатации в силу ряда технико-экономических причин. На основании проведенных исследований, по нахождению эффективных способов и средств способствующих снижению влияния выбросов автотранспортного комплекса карьера на состав атмосферы, установлено что определенного результата можно достичь благодаря использованию комплекса мероприятий направленных на оптимизацию движения автомобилей в автотранспортном потоке карьера, с повсеместным использованием средств снижения вредных компонентов в отработавших газах.
   Определено количество и стабильность работы автотранспорта в заданных временных промежутках для условий Первомайского карьера СевГОКа, и установлен коэффициент нестационарности работы транспортного оборудования, что позволило определять пылегазовые выбросы с большей точностью по отношению к используемому методу.
   На основании теоретических исследований усовершенствован метод определения значений расхода топлива как единичным автомобилем, так и транспортным потоком с учетом специфики работы карьера. Также, теоретически обоснованы безопасные расстояния между автомобилями в автотранспортном потоке с учетом особенностей рельефа обочин карьерных автодорог, из условия минимизации воздействия отработавших газов на водителей и исключения накопления облаков с высокими газовыми концентрациями при выполнении транспортных работ.
   Разработана и испытана конструкция лабораторного стенда, позволяющая определить способности сыпучего материала адсорбировать отработавшие газы дизельного двигателя. Раскрыта природа механизма поглощения вредных компонентов отработавших газов при их пропускании через перевозимые сыпучие грузы карьеров.
   Создано и испытано устройство для очистки отработавших газах при перевозке сыпучих грузов вспомогательным автотранспортом. Приведены результаты промышленных исследований эффективности разработанных мероприятий по сокращению влияния выбросов автотранспортного комплекса карьеров на водителей и обслуживающий персонал.
   Разработаны рекомендации по оптимизации режимов движения и формированию автотранспортных потоков с учетом отсутствия наложения газовых облаков и скопления отработавших газов в прибортовой зоне карьера.
   С учетом нестационарности работы автотранспортного парка, в соответствии с долевым участием каждого режима работы машин, расчетный годовой экономический эффект, за счет увеличения производительности труда водителей и обслуживающего персонала, в результате улучшения санитарно-гигиенических условий для условий Первомайского карьера СевГОКа составит 411,08 тыс. грн.
   Ключевые слова: карьер, условия труда, автотранспортный комплекс, отработавшие газы, коэффициент нестационарности работы, безопасные расстояния, установки для снижения концентраций газовых компонентов.

Vesnin A.V. The reduction of the harmful influence of the fulfilled gases of the motor transportation streams on the structure of an atmosphere of the quarries. - The manuscript.

The dissertation on the competition of the scientific degree of the Cand. of Tech. Sci. on a speciality 05.26.01 - a labour safety. - Krivoy Rog technical university. - Krivoy Rog, 2008.

   The purpose of work is reduction of influence of emissions of a motor transportation complex career on the structure over an atmosphere, due to optimization of the modes of its operation by the making use of the means of reduction of the concentration of the harmful components in the fulfilled gases.
   The coefficients of unpermanent work of the motor transportation equipment of the quarries are determined on the basis of theoretical researches and experimental measurements and the method of calculation of consumption of fuel is advanced by a motor transportation stream. Laws of the distribution and the change of the concentration of the harmful impurities of fulfilled gases in a gas loop of vehicles are established, depending on type of the automobile, structure of an atmosphere and the change of intensity of a stream in the conditions of the quarries. The installation for clearing fulfilled gases by transportation of the loose materials is created on the basis of laboratory researches and tested by the auxiliary motor transport, and also practical recommendations for the reduction of the harmful gas evolutions by a motor transportation complex quarry taking place in direct operation are developed, by optimization of parameters and the modes of movement of a stream with the application of the devices, reductions of concentration of the fulfilled gases. The settlement annual economic benefit will make 411,08 thousand grn., due to increase of labour productivity of drivers and the attendants, as a result of improvement of sanitary-and-hygienic conditions for conditions of the PivnGZK’s May Day quarry.
   Key words: the quarry, working conditions, the motor transportation complex, fulfilled gases, a factor of unpermanent work, safe distances, the installations for the reduction of the concentration of the gas components.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Зниження шкідливого впливу відпрацьованих газів автотранспортних потоків на склад атмосфери кар'єрів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net