Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка технології збагачення солоного вугілля
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка технології збагачення солоного вугілля

Анотації 

Кхелуфі Абделькрім. Розробка технології збагачення солоного вугілля. - Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.08. – “Збагачення корисних копалин”. – Нацiональна гiрнича академiя України, Днiпропетровськ, 1998.

   Дисертація присвячена питанням розробки та апробації технології збагачення солоного вугілля Західного Донбасу. В роботі розглядається перспективний напрямок збагачення солоного вугілля шляхом обезсолення водною промивкою і суміщення її з технологією масляної агломерації, що забезпечує високу ефективність процесу обезводнення та облагороджування низькосортного вугілля. Досліджено вплив обмаслення вугілля на кінетику солевидалення при водній промивці. Встановлені раціональні режимні параметри суміщеного процесу “обезсолення-агломерація” за критарієм залишкового вмісту натрію у вугіллі. Теоретично сформульовані принципи підбору раціонального складу зв’ язуючої речевини у суміщеному процесі “промивка-агломерація”. Запропоновано та обгрунтовано застосування технології механічного зриву водної плівки ежектуванням для підвищення ефективності обезводнення агломерату обезсоленого вугілля. Методом факторного планування одержані математичні моделі процесів обезсолення обмасленого вугілля та обезвожування вуглемасляного агломерату, з допомогою яких визначено характер та ступінь впливу на процеси основних технологічних параметрів. Разроблена рижимна карта суміщеного процесу “обезсолення-агломерація”. В умовах НВО “Гаймек” виконані полігонні випробовування запропонованої технології і розроблені рекомендації по її промисловому використанню.
   Ключові слова: знесолення вугілля, технологія, масляна агломерація, обезводнення, математичні моделі, ежектування.

Кхелуфи Абделькрим. Разработка технологии обогащения соленых углей.- Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.08 – “Обогащение полезных ископаемых”.- Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 1998.

   Диссертация посвящена вопросам разработки и апробации технологии обогащения соленых углей Западного Донбасса. В работе рассматривается перспективное направление обогащения соленых углей путем их обессоливания водной промывкой и совмещение ее с технологией масляной агломерации угля, что обеспечивает высокую эффективность процесса обезвоживания и облагораживания низкосортного угля. Исследовано влияние омасливания угля на кинетику солеудаления при водной промывке. Установлены рациональные режимные параметры совмещенного процесса “обессоливание-агломерация” по критерию остаточного содержания натрия в угле. Теоретически сформулированы принципы подбора рационального состава связующего вещества в совмещенном процессе “промывка - агломерация”. Предложено и обосновано применение технологии механического срыва водной пленки эжектированием для повышения эффективности обезвоживания агломерата обессоленного угля. Методом факторного планирования получены математические модели процессов обессоливания омасленного угля и обезвоживания углемасляного агломерата, с помощью которых определены характер и степень влияния на процессы основных технологических параметров. Разработана режимная карта совмещенного процесса “обессоливание-агломерация”. Даны рекомендации по промышленному использованию и утилизации соленых углей.
   В условиях НПО “Хаймек” выполнены полигонные испытания предложенной технологии и разработаны рекомендации по ее промышленному использованию.
   Ключевые слова: обессоливание угля, технология, масляная агломерация, обезвоживание, математические модели, эжектирование.

Kheloufi Abdelkrim. Elaboration of technology of preparation salty coals.- Manuscript

Thesis for postgraduate’s degree by speciality 05.15.08 – “Мineral processing”.- National mining university, Dnepropetrovsk, 1998.

   The dissertation is devoted to analytical topics, elaboration and approbation of salty coals preparation technology in Western Donbass. In the work is examined the perspective direction of preparation salty coals by water washing and overlapping them with oil agglomeration technology, which provides high efficiency of process dewatering and ennobling law quality coal. Among the factors analyzed is the effect of oiled coal on kinetic of salt removal during water washing. Rational parameters have been established for the combined process "desalting-agglomeration" by criterion of the residual contents sodium in coal. The principles for slecting a rational structure of binding substance in the combined process "washing - agglomeration" theoretically were formulated. The application of the mechanical failure of water film technology by ejection which increase the efficiency of dewatering the agglomerate of desalted coal was proposed and reasonabled. Using the method of factorial planning, mathematical models have been received of processes desalting oiled coal and dewatering coal oil agglomerate, with the help of which have been determined the character and degree of influence on processes of the basic technological parameters. The regime card of the combined process "desalting - agglomeration" was elaborated. Recommendations have been proposed for the industrial use and utilization salty coals.
   In "Hаymеc" S.I.U. conditions the polygone test of the offered technology have been realized and the recommendations for its industrial use have been elaborated.
   Key words: coal desalting, oil agglomeration, dewatering, mathematical models, ejection.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка технології збагачення солоного вугілля

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net