Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Охорона виїмкових штреків у виробленому просторі за суцільної системи розробки в умовах Червоноармійського району Донбасу
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Охорона виїмкових штреків у виробленому просторі за суцільної системи розробки в умовах Червоноармійського району Донбасу

Анотації 

Морозов І.Т. Охорона виїмкових штреків у виробленому просторі за суцільної системи розробки в умовах Червоноармійського району Донбасу.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.02 - "Підземна розробка родовищ корисних копалин". Національна гірнича академія України. Дніпропетровськ, 1998.

   За допомогою методу граничних елементів розкриті закономірності розподілу напружень і зміщень навколо виїмкових штреків в розвантаженій зоні і на їх основі визначені раціональні параметри закладної смуги та штрекового кріплення. Отримана нова залежність, що пов’язує максимальні напруження в покрівлі виробки з співвідношенням модулей пружності закладної смуги і породи покрівлі.
   Розроблена економіко-математична модель оптимізації за вартісним критерієм (собівартості 1т вугілля) основних параметрів суцільної системи розробки (довжини лави, швидкості посування очисного вибою, довжини виїмкового поля, потужності пласта) з урахуванням витрат на заробітну плату, монтаж і демонтаж комплекту, транспортування вугілля конвейєром, проведення і підтримки підготовчих виробок, провітрювання виїмкової ділянки.
   Розроблений та випробуваний в промислових умовах механізований спосіб заповнення закладних смуг і закріпного простору подрібненою породою.
   Описані результати впровадження рекомендацій за параметрами закладних смуг, штрекового кріплення і за параметрами суцільної системи розробки на шахті №1/3 "Новогродовська" ДХК "Селідоввугілля".
   Матеріали досліджень опубліковані в 1 монографії та 10 статтях.
   Ключові слова: напружено-деформований стан, виїмкові штреки, суцільна система розробки, закладка подрібненою породою, бутові смуги.

Морозов И.Т. Охрана выемочных штреков в выработанном пространстве при сплошной системе разработки в условиях Красноармейского района Донбасса. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.02 - подземная разработка месторождений. - Национальная горная академия Украины. Днепропетровск, 1998.

   С помощью метода граничных элементов раскрыты закономерности распределения напряжений и смещений вокруг выемочных штреков в разгруженной зоне и на их основе определены рациональные параметры закладочной полосы и штрековой крепи. Получена новая зависимость, связывающая максимальные напряжения в кровле выработки с соотношением модулей упругости закладочной полосы и породы кровли.
   Разработана экономико-математическая модель оптимизации по стоимостному критерию (себестоимости 1 т угля) основных параметров сплошной системы разработки (длины лавы, скорости подвигания очистного забоя, длины выемочного поля, мощности пласта) с учетом затрат на заработную плату, монтаж и демонтаж комплекса, транспортирование угля конвейером, проведение и поддержание подготовительных выработок, проветривание выемочного участка.
   Разработан и опробован в промышленных условиях механизированный способ заполнения закладочных полос и закрепного пространства измельченной породой.
   Описаны результаты внедрения рекомендаций по параметрам закладочных полос, штрековой крепи и по параметрам сплошной системы разработки на шахте № 1/3 “Новогродовская” ГХК “Селидовоуголь”.
   Материалы исследований опубликованы в одной монографии и десяти статьях.
   Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, выемочные штреки, закладка измельченной породой, бутовые полосы, сплошная система разработки.

I.T. Morozov. “Butt entry protection in the mined – out space using longwall mining systemm conditions of Krasnoarmeisk region in Donbass”. Manuskript.

Thesis for scientific degree of candidate of technical sciences on speciality 05.05.02 – underground mining operations. National Mining University of Ukraine, Dnepropetrovsk 1998.

   Due to the boundary element method the regularities of tension distribution and the shiftings around butt entries in unloaded zone have been discovered and rational parameters stowing band and entry support have been determined on their base. The new dependence connecting maximum tensions in the roof of working with the ratio of elasticity modules of stowing band and rock of the roof is obtained.
   Economic – mathematical model, optimization based on cost criterion (production costs of 1 t of coal) of the main parameters of longwall mining system (the length of lava, the sinking advance of working face, the layer thickness) with allowance for wages costs, mounting and dismantling of package, conveyor coal transportation, conducting and maintening development workings, ventilation of excavated site are developed.
   Mechanized method of filling stowing bands and supported space by crushed rock is developed and tested in industrial conditions.
   The results of introducing recommendations on parameters of stowing bands, entry support and on parameters of long wall mining system in the mine No 1/3 “Novogrodovskaya” State holding Company “Selidovugol” are described.
   The materials of researches are published in the monography and scientific articles.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Охорона виїмкових штреків у виробленому просторі за суцільної системи розробки в умовах Червоноармійського району Донбасу

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net