Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Розробка забивного пробовідбірника для буріння інженерно-геологічних свердловин на континентальному шельфі
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Розробка забивного пробовідбірника для буріння інженерно-геологічних свердловин на континентальному шельфі

Анотації 

Рязанов А.М. Розробка забивного пробовідбірника для буріння інженерно-геологічних свердловин на континентальному шельфі. — Рукопис.

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук по спеціальності 05.15. 10. — “Буріння свердловин” — Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 1998.

   Дисертація присвячена питанням розробки забивних пробовідбірників для відбору представницьких проб ґрунтів в нескельних породах в умовах вертикальних переміщень плавзасобу при бурінні глибоких морських інженерно-геологічних свердловин. На підставі аналітичного огляду запропонована принципова схема знімного забивного пробовідбірника з автономним гідравлічним приводом і вільно падаючим на робітничому ході бойком. Виконаний математичний опис процесу ударної взаємодії елементів системи “бойок — керноприймальна труба — нескельний ґрунт”. З метою погодження в часу руху поршневої групи гідродвигуна з рухом бойка проведені теоретичні дослідження робочого циклу пробовідбірника. Результати теоретичних досліджень знайшли підтвердження в ході лабораторних іспитів і з'явилися базою для створення практичної конструкції пробовідбірника, успішно апробованої в виробничих умовах.
   Ключові слова: морське буріння, свердловина, забивний пробовідбірник, ударна система, гідродвигун, погодження.

Рязанов А.Н. Разработка забивного пробоотборника для бурения инженерно-геологических скважин на континентальном шельфе. — Рукопись.

Диссертационная работа на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.10. — “Бурение скважин” — Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 1998.

   Диссертация посвящена вопросам разработки забивных пробоотборников для отбора представительных проб грунтов в нескальных породах в условиях вертикальных перемещений плавоснования при бурении глубоких морских инженерно-геологических скважин. На основании аналитического обзора предложена принципиальная схема съемного забивного пробоотборника с автономным гидравлическим приводом и свободно падающим на рабочем ходе бойком. Выполнено математическое описание процесса ударного взаимодействия элементов системы “боек — керноприемная труба — нескальный грунт”. С целью согласования во времени движения поршневой группы гидродвигателя с движением бойка произведены теоретические исследования рабочего цикла пробоотборника. Результаты теоретических исследований нашли подтверждение в ходе лабораторных испытаний и явились базой для создания практической конструкции пробоотборника, успешно апробированной в производственных условиях.
   Ключевые слова: морское бурение, скважина, забивной пробоотборник, ударная система, гидродвигатель, согласование.

Ryazanov A.N. The development of a hammer sampler for drilling of engineering-geological holes on the continental shelf. — Manuscript.

Thesis for the application of the Candidate of Technical Sciences degree on speciality 05.15.10 — “Drilling of holes” — National mining academy of Ukraine, Dnepropetrovsk, 1998.

   The thesis is devoted to the problems of the development of hammer samplers used for taking soil samples of soft rocks under condition of mother ship’s vertical moving during the drilling of deep sea holes. On the basis of the analytical review the principle scheme of the removal hammer sampler was suggested. The self-contained hammer sampler is hydraulically operated and has a falling bullet when working motion. The mathematical description of stroke interaction’s process of elements of system “a pin—a core sampler—soft rock” is made. For the purpose of time accordance of hydromotor piston’s motion with the motion of a pin, theoretical researches of sampler’s working cycle were provided. The results of theoretical researches were confirmed during the laboratory tests and became the base of creation of sampler’s practical design, successfully tested in industrial conditions.
   Key words: sea drilling, hole, hammer sampler, impacting design, hydromotor, accordance.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Розробка забивного пробовідбірника для буріння інженерно-геологічних свердловин на континентальному шельфі

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net