Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Моделі і методи підвищення ефективності використання електроенергії у виробничих системах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Моделі і методи підвищення ефективності використання електроенергії у виробничих системах

Анотації 

Трифонов Д.В. Моделі і методи підвищення ефективності використання електроенергії у виробничих системах. – Рукопис.

Диссертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук по спеціальності 05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси. – Інститут загальної енергетики НАН України, Київ, 1998.

   Дисертація присвячена питанням підвищення енергоефективності гірничодобувних підприємств. У роботі розвивається новий підхід в енергозбереженні гірничодобувних підприємств на основі енергетичного аудиту, ураховуючи взаємозв¢ язок поміж технологією вугледобування та електроспоживанням.
   Сформований факторний простір ефективності електровикористання. Виконані типологічна і політетична класифікація, в результаті яких одержані дві групи однотипових за умовами виробництва і однорідних по електровикористанню вугільних шахт.
   Побудовані багатокритеріальні оптимізаційні моделі енергоефективності (питомого електроспоживання, продуктивності і собівартості) та установлені оптимальні значення управляючих технологічних параметрів, що сприяє обгрунтованому прийманню проектних та менеджерських рішень по енергоефективності вугільних шахт. Запропоновано новий комплексний таксономічний показник оцінки енергоефективності, побудована його аналітична модель і обгрунтована методика прогнозування, дозволяюча виділити фактори, за рахунок яких виникає неефективне споживання електроенергії, розробити управляючі дії на його підвищення.
   Розроблена методика енергетичного аудиту (електрична частина), забезпечуюча якість роботи групи енергоаудиторів при дослідженні та оцінці енергоефективності ШВС. Основні результати роботи використані при розробці державних стандартів по енергозбереженню України та СНД, доведені до методичних вказівок і фрагментів програмного забезпечення АРМ енергоаудитора і впроваджені на вугільних шахтах Західного Донбасу.
   Ключові слова: електроспоживання, аналіз, фактор, класифікація, кластер, показник, модель, кореляція, аудит, оптимізація, прогноз, енергоефективність, енергозбереження.

Трифонов Д.В. Модели и методы повышения эффективности использования электроэнергии в производственных системах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.014.01 – Энергетические системы и комплексы. – Институт общей энергетики НАН Украины, Киев, 1998.

   Диссертация посвящена вопросам повышения энергоэффективности горнодобывающих предприятий. В работе развивается новый подход в энергосбережении горнодобывающих предприятий на основе энергетического аудита, учитывающего взаимосвязи между технологией угледобычи и электропотреблением.
   Сформировано факторное пространство эффективности электроиспользования. Выполнены типологическая и политетическая классификация, в результате которых получены две группы однотипных по условиям производства и однородных по электроиспользованию угольных шахт.
   Построены многокритериальные оптимизационные модели энергоэффективности (удельного электропотребления, производительности и себестоимости) и установлены оптимальные значения управляемых технологических параметров, что способствует обоснованному принятию проектных и менеджерских решений по энергоэффективности угольных шахт. Предложен новый комплексный таксономический показатель оценки энергоэффективности, построена его аналитическая модель и обоснована методика прогнозирования, позволяющая выделять факторы, за счет которых происходит неэффективное потребление электроэнергии, разработать управляющие воздействия на его повышение.
   Разработана методика энергетического аудита (электрическая часть), обеспечивающая качество работы группы энергоаудиторов при обследовании и оценке энергоэффективности ШПС. Основные результаты работы использованы при разработке государственных стандартов по энергосбережению Украины и СНГ, доведены до методических указаний и фрагментов программного обеспечения АРМ энергоаудитора и внедрены на угольных шахтах Западного Донбасса.
   Ключевые слова: электропотребление, анализ, фактор, классификация, кластер, показатель, модель, корреляция, аудит, оптимизация, прогноз, энергоэффективность, энергосбережение.

Trifonov D.V. Моdels and methods of raising the energy supply efficiency in manufacturing systems. – A manuscript.

Thesis of candidate of technical sciences by speciality 05.14.01 – Energy systems and complexes. – Energy Institute, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 1998.

   The thesis is devoted to the raising of energy supply efficiency in coal-getting enterprises. New approach energy supply of coal-getting enterprises on the basis of energy audit taking into consederation mutual connections between coal-getting technology and energy supply is developed. Factor space of energy supply efficiency was formed. Typological and polythetical classifications were fulfiled.
   Multicriterian optimizational models of energy efficiency (specific electric supply, productivity and cost) were built, optimal values of controlled technological parametres were set up. All this promotes to take project and managerial decisions concerning energy efficiency of coal mines. A new complicated taxonomical index of energy efficiency estimation was offered, its analytical model was developed and the methodics of prognostication was grounded letting the auditors to emphasise factors which lead to ineffective energy supply, develop controlled influence on its raising, ensure energy service with expected summary of operations and carry out preliminary controle for effective energy supply of coal mines.
   While investigating and estimating energy efficiency in mine production systems, methodics of energy audit ensuring quality of auditor¢ s work has been developed. The main results of the work were used to develop state standards of energy saving, methodical instructions and software fragments of auditor and were applied in Western Donbass coal mines.
   Key words: energy supply, analysis, factor, classification, claster, value, model, correlation, audit, optimization, prognose, energy efficiency, energy saving.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Моделі і методи підвищення ефективності використання електроенергії у виробничих системах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net