Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обгрунтування параметрів металевого кріплення з прямолінійними елементами для підвищення стійкості виробок в слабометаморфізованих породах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування параметрів металевого кріплення з прямолінійними елементами для підвищення стійкості виробок в слабометаморфізованих породах

Анотації 

Чемакін В.О. Обгрунтування параметрів металевого кріплення з прямолінійними елементами для підвищення стійкості виробок в слабометаморфізованих породах. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.04 - “Шахтне та підземне будівництво”. Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 1998.

   Захищаються закономірності зміни поведінки породного масиву навколо виробки з різноманітними видами кріплення, серед якого і шатрове багатоланкове, раціональні параметри металевого кріплення з прямолінійними ланками та залежності для їх визначення, які забезпечують підвищення стійкості виробок за рахунок збільшення кінематичної рухливості кріплення та рівномірного перерозподілу навантажень на нього при зміні напрямку піддатливості по перерізу в вузлах з¢ єднання елементів. Розроблені технічні умови на кріплення АППК. Кріплення пройшло промислові випробування на шахті “Західно - Донбаська”, отриманий дозвіл Держнаглядохоронпраці на його виготовлення та застосування на шахтах України.
   Ключові слова: гірнича виробка, кріплення, зміщення контура, елементи кріплення, вузли з¢ єднання, напрямок піддатливості, стійкість, ефективність.

Чемакин В.А. Обоснование параметров металлической крепи с прямолинейными элементами для повышения устойчивости выработок в слабометаморфизованных породах. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.04 “Шахтное и подземное строительство”. - Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 1998.

   Защищаются закономерности изменения поведения породного массива вокруг выработки при различных видах ее крепления, в т. ч. шатровой многозвеньевой крепью, рациональные параметры металлической крепи с прямолинейными элементами и зависимости для их определения, обеспечивающие повышение устойчивости выработок за счет увеличения кинематической подвижности крепи и равномерного перераспределения нагрузок на нее при изменении направления податливости по сечению в узлах соединения элементов. Разработаны технические условия на крепь АППК. Крепь прошла промышленную проверку на шахте “Западно - Донбасская”, получено разрешение Госнадзорохрантруда на ее изготовление и применение на шахтах Украины.
   Ключевые слова: горная выработка, крепление, смещения контура, элементы крепи, узлы соединения, направление податливости, устойчивость, эффективность.

Chemakin V.A. Basis of the steel support parameters with rectilinear elements to raise the working stability in the weakmetamorphic rocks – Manuscript.

Bachelor degree dissertation of technical science on the speciality 05.15.04 - Mininq and underqround construction. - The National Mininq Academy of Ukraine, Dniepropetrovsk, 1998.

   The alteration regularities of the rock mass behaviour round the working with various kinds of support setting, including Shatrovay multilink support are being defended. Rational parameters of the steel support with rectilineal elements and dependences for their determination that ensure raising of the working stability are being maintained. It’s going on at the expense of the increasing working kinetic mobility and even redistribution of the support pressure load with alteration of pliability direction along the cross-section of a roadway in the knots of the elements connection. Technical conditions of the working APPK employing are elaborated. The working has taken testing in Zapadno-Donbasskay mine. The permit of Gosnadzorohrantruda for its manufacturing and its employing in the mines of Ukraine was received.
   Key words: mine working, support setting, outline removal, elements of mine working, connection knots, yield direction, stability, efficiency.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування параметрів металевого кріплення з прямолінійними елементами для підвищення стійкості виробок в слабометаморфізованих породах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net