Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Держава та право. Юридичні науки arrow Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання вищих навчальних закладів юридичного профілю
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання вищих навчальних закладів юридичного профілю

Анотації 

Василенко О.В. Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання вищих навчальних закладів юридичного профілю. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – „Теорія і методика професійної освіти”. – Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України, Київ, 2008.

   Дисертацію присвячено проблемі організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання вищих навчальних закладів юридичного профілю. Проаналізовано стан дослідження проблеми у педагогічній теорії та практиці, особливості організації самостійної роботи майбутніх юристів заочної форми навчання; розроблено та обґрунтовано модель організації самостійної роботи студентів-юристів заочної форми навчання у три етапи, що спрямована на підвищення рівня готовності студентів до самостійного навчання, оволодіння юридичними знаннями, уміннями і навичками, формування професійно значущих якостей студентів. Визначено й обґрунтовано педагогічні умови, що сприяють підвищенню ефективності самостійного навчання студентів-юристів заочної форми навчання: урахування індивідуальних особливостей студентів, підготовчий етап організації самостійної роботи, якісне навчально-методичне забезпечення з урахуванням специфіки навчання на відстані; забезпечення ефективного контролю самостійної роботи студентів.
   Ключові слова: самостійна робота, організація, педагогічні умови, модель, готовність, навчально-методичне забезпечення.

Василенко О.В. Организация самостоятельной работы студентов заочной формы обучения высших учебных заведений юридического профиля. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.04 – „Теория и методика профессионального образования”. – Институт педагогического образования и образования взрослых АПН Украини, Киев, 2008.

   Диссертация посвящена проблеме организации самостоятельной работы студентов заочной формы обучения высших учебных заведений юридического профиля. Проанализировано состояние исследования проблемы в педагогической теории и практике, особенности организации самостоятельной работы будущих юристов заочной формы обучения; разработана и обоснована модель организации самостоятельной работы студентов-юристов заочной формы обучения на трёх этапах ее реализации, направленной на повышение уровня готовности студентов к самостоятельному обучению, овладение юридическими знаниями, умениями и навыками, формирование профессионально значимых качеств личности студентов. Определены и обоснованы педагогические условия, которые способствуют повышению эффективности самостоятельного обучения студентов-юристов заочной формы обучения: учет индивидуальных особенностей студентов, подготовительный этап организации самостоятельной работы, качественное учебно-методическое обеспечение с учетом специфики обучения на расстоянии; обеспечение эффективного контроля самостоятельной работы студентов.
   Ключевые слова: самостоятельная работа, организация, педагогические условия, модель, готовность, учебно-методическое обеспечение.

Vasylenko O. Organization of Correspondent Students’ Independent Work in Law Profile Higher Educational Establishments. – Manuscript.

Thesіs for a scientific degree of the candidate of pedagogical sciences, specialty 13.00.04 – “Theory and methods of professional education”. – Institute of Pedagogical Education and Adults’ Education of Academy of Pedagogical Sciences (APS) of Ukraine, Kyiv, 2008.

   This thesis is dedicated to the problem of organization of correspondent students’ independent work in law profile higher educational establishments. The conditions of research of the problem in the pedagogical theory and practice, factors and peculiarities of organization of correspondent law students’ independent work are analyzed. Historical and pedagogical analysis of formation and development of higher correspondent law education in Ukraine is stated. The theoretical content of definitions of correspondent education, students’ independent work and organization of correspondent law students’ independent work are determined. It is elaborated and substantiated the model of organization of correspondent law students’ independent work in three steps directed to improve the readiness level for independent learning, to master law knowledge, skills and abilities, to form important for future profession personal qualities.
   Pedagogical conditions and principles increasing efficiency of correspondent students’ independent learning are defined and substantiated. It is proved that consideration must be given to individual particular qualities of students, effective preparational stage of independent work organization, creation of informational and methodical provision taking into account distance studies specificity. Reasonable forms and methods of preparational stage of independent work organization are revealed: carrying out of special seminar on organization of correspondent students’ independent work as well as entrance control, studying level of students’ readiness for independent work, teaching students of methods and ways of independent learning and self-organizational learning skills.
   Effectiveness of correspondent law students’ independent work organization is defined by levels of individual readiness components for independent learning: students’ learning motivation, attitude to learning and independent work, independent learning skills (intellectual work abilities, skills of work with informational sources, self-organizational learning skills).
   There has been worked out and implemented the training and methodical complex for law students that includes textbook, test tasks for control and self-control, methodical recommendations on organizing independent work, individual plan-scheme of students’ independent work; methodical recommendations for teachers on organizing correspondent law students’ independent work. The conclusion has been made about importance of using new information technologies during all independent work periods, expediency of implementation of different control methods during final period of correspondent law students’ independent work organization.
   The research results can be used by the law higher educational establishment teachers for increasing effectiveness of organization of correspondent students’ independent work in professional training of future lawyers.
   Key words: independent work, organization, pedagogical conditions, model, readiness, training and methodical provision.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Організація самостійної роботи студентів заочної форми навчання вищих навчальних закладів юридичного профілю

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net