Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Підвищення міцності та надійності різьбових з’єднань гірничих машин
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Підвищення міцності та надійності різьбових з’єднань гірничих машин

Анотації 

Ашраф Ель-Гергаві. Підвищення міцності та надійності різьбових з’єднань гірничих машин. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.06. - “Гірничі машини”. - Криворізький технічний університет, Кривий Ріг, 1999.

   Дисертація присвячена питанням підвищення міцності та надійності за рахунок удосконалення лімітуючих конструктивних елементів гірничих машин. Ідея роботи - підвищення рівномірності розподілу навантаження між витками за рахунок зміни піддатливості різьби у відповідності із характером зміни навантаження на витки. При цьому забезпечується підвищення втомної міцності різьбових з’єднань при найменших конструкційних змінах та витратах праці. Виконані теоретичні дослідження навантаження та напруги у різьбових з’єднаннях. Досліджений вплив конструктивних та технологічних факторів на розподіл навантаження між витками, на статичну та втомну міцність. Розроблений спосіб оцінки піддатливості різьбових деталей, у якому ураховується піддатливість різьби болта на ділянці, яка відповідає деформованній частині гайки. Запропонований метод розрахунку різьбових з’єднань з покращеним розподілом навантаження між витками, який забезпечує одержання конструктивних параметрів з’єднання та імовірні оцінки запасу міцності, а також імовірність безвідказної роботи за критеріями запасу міцності. Розроблено 12 нових конструкцій різьбових з’єднань з підвищеною піддатливістю нижньої частини гайки, в яких забезпечена підвищена рівномірність розподілу навантаження між витками. Їх роботоздатність перевірена поляризаційно-оптичними методами. Основні результати роботи знайшли промислове використання при конструюванні нових різьбових з’єднань.
   Ключові слова: різьбові з’єднання, надійність, міцність, напруга, розподіл навантаження, піддатливість, довірчий інтервал.

Ашраф Эль-Гергави. Повышение прочности и надёжности резьбовых соединений горных машин.. - Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06. - “Горные машины”. - Криворожский технический университет, Кривой Рог, 1999.

   Диссертация посвящена вопросам повышения прочности и надёжности горных машин за счёт совершенствования лимитирующих конструктивных элементов - резьбовых соединений.
   Идея работы - повышение равномерности распределения нагрузки между витками за счёт изменения податливости резьбы в соответствии с характером изменения нагрузки на витки. При этом обеспечивается повышение усталостной прочности резьбовых соединений при наименьших конструктивных изменениях и трудозатратах.
   Выполнены теоретические исследования нагрузок и напряжений в резьбовых соединениях. Исследовано влияние конструктивных и технологических факторов на распределение нагрузки между витками, и на статическую и усталостную прочность.
   Разработано 12 новых конструкций резьбовых соединений с повышенной податливостью нижней части гайки, в которых обеспечивается повышенная равномерность распределения нагрузки между витками. Поляризационно-оптическими методами (методами фотоупругости) исследовано распределение нагрузки между витками и концентрация напряжений во впадинах резьбы моделей 8-и типов гаек новых конструкций, изготовленных из оптически-прозрачных материалов (эпоксидные смолы ЕД-5 и ЕД-6) в соответствии с необходимыми критериями подобия.
   Использовался метод “замораживания” объёмных моделей резьбовых соединений с последующим вырезанием тонкой (» 2 мм) пластинки. Максимальное главное напряжение в зоне концентраций определялось с помощью полярископа-поляриметра ПКС-56.
   В результате экспериментальных исследований установлено, что в новых конструкциях резьбовых соединений нагрузка на первый рабочий виток уменьшается по сравнению со стандартными резьбовыми соединениями до 1,9...2,2 раза, коэффициент равномерности распределения нагрузки между витками увеличивается до 1,6...2,4 раза.
   Разработан способ оценки податливости резьбовых деталей, в котором учитывается податливость резьбы болта на участке, соответсвующим деформируемой части гайки. Расчёты показывают, что податливость болтов в резьбовых соединениях новых конструкций на 8...10% выше податливости стандартных болтов. Предложен метод расчёта резьбовых соединений с улучшенным распределением нагрузки между витками, который обеспечивает получение конструктивных параметров соединения и вероятностные оценки запаса прочности, а также вероятности безотказной работы по критериям запаса прочности. Данный метод расчёта применён для расчёта резьбовых соединений вращателя комбайна для восстающих выработок 1КВ1, крепления подъёмника комбайна для восстающих выработок 2КВ-А, рядного дизеля карьерного автосамосвала БелАЗ-548, стяжных болтов телескопического перфоратора ПТ48А. Выполнена оценка вероятности безотказной работы резьбовых соединений новых конструкций вышеназванных узлов горных машин по обобщённому критерию надёжности.
   Использование новых резьбовых соединений с повышеной равномерностью распределения нагрузки между витками позволяет вычислить их запас прочности по переменным напряжениям на 23% для вращателя 1КВ1, на 16% для подъёмника комбайна для восстающих выработок 2КВ-А, на 12% для рядного дизеля карьерного автосамосвала БелАЗ-548, на 6% для телескопического перфоратора ПТ48А.
   Ключевые слова: резьбовые соединения, надёжность, прочность, распределение нагрузки, податливость, доверительный интервал.

Ashraf EL Gergawy. The increase of strength and reliability of threaded connechions for mining machines. The manuscript.

The thesis for a candidate of science degree, speciality 05.05.06. - “Mining machines”. Krivoy Rog technical University, Krivoy Rog, 1999.

   The thesis is dedicated to the problems of increasing strength and reliability of threaded connections by perfecting their limiting design elements.
   The concept of the work consists in increasing the uniformity of load distribution among the threads at the expence of modifying thread flexibility in accordance with load variations at the threads. Alongside with it fatigue strength of threaded connections is increased while the design modifications and labour input are minimum.
   The theoretical investigations have been carried out concerning loads and stresses in threaded connections. The influence of design and engineering factors, on load distribution has been studied on static and fatigue strength.
   A way to evaluate the flexibility of threaded parts has been developed where the flexibility of the bolt thread at the section corresponding to the deformed part of the nut is taken into account. A metod has been proposed to calculate threaded connections with improved load distribution among the threads which could provide obtaining the design parameters of a connection and the probabilistic estimations of its strength and fault-free service by the ultimate strength criteria. 12 new thread connection designs have been developed featuring an improved flexibility of the nut’s lower part which results in an increased uniformity of load distribution among the threads. Their operating abilities have been verifyed using optical methods. The principal results of the work have found industrial application when designing new threaded connections.
   The key words: threaded connections, reliability, strength, load distribution. flexibility, confidential interval.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Підвищення міцності та надійності різьбових з’єднань гірничих машин

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net