Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Вдосконалення технології відновлення свердловин забурюванням додаткових стовбурів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Вдосконалення технології відновлення свердловин забурюванням додаткових стовбурів

Анотації 

Лігоцький М.В. Вдосконалення технології відновлення свердловин забу-рюванням додаткових стовбурів. — Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.10 — Буріння свердловин. — Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, 1999.

   Розроблено математичну модель технологічного процесу забурювання додаткового стовбура через “вікно” в обсадній колоні, в основу якої покладена реалізація проектного початкового кута буріння додаткового стовбура. Розроблені методики розрахунку довжини “вікна” і вибору оптимальних параметрів клинового відхилювача, райберів, КНБК для вирізання “вікна” в обсадній колоні і буріння додаткового стовбура. Запропоновані нові конструкції триплощинного клинового відхилювача, сферичного райбера і розширяючого ексцентричного лопатевого ступінчастого долота ДЕЛС, класифікація профілів додаткових стовбурів, рекомендації з вибору конструкції свердловин з додатковим стовбуром, розраховані значення гранично допустимих початкових кутів забурювання додаткових стовбурів. Реалізована можливість якісного кріплення додаткового стовбура “хвостовиком” ¢ 114,3 мм в експлуатаційній колоні ¢ 146 мм. Всі розробки пройшли промислову апробацію.
   Ключові слова: відновлення свердловини, додатковий стовбур, обсадна колона, клиновий відхилювач, “вікно”, райбер, кут забурювання, долото, конструкція свердловин, профіль стовбура.

Лигоцкий Н.В. Усовершенствование технологии восстановления скважин забуриванием дополнительных стволов. — Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.15.10 — Бурение скважин, Ивано-Франковский государственный технический университет нефти и газа, Ивано-Франковск, 1999.

   Разработана математическая модель технологического процесса забуривания дополнительного ствола через “окно” в обсадной колонне, которая базируется на определении силовых факторов, которые действуют на колонну труб при прохождении через “окно” с учетом геометрических и прочностных параметров труб, длины “окна” и угла поворота колонны труб при выходе из “окна”. получены функциональные зависимости силовых факторов, длины “окна”, длины мзогнутой части колонны труб в “окне” и напряжений изгиба в теле труб от величины угла поворота колонны труб при выходе из “окна” для основных типоразмеров обсадных колонн. Исследованы закономерности этих зависимостей.
   На базе математической модели разработана методика, которая позволяет за заданным начальным проектным углом забуривания дополнительного ствола определять оптимальные параметры "“кна"”в обсадной колонне и КНБК для бурения дополнительного ствола, а также оценивать условия прохождения обсадных труб через "окно" при креплении дополнительного ствола. Определены предельно допустимые начальные углы забуривания дополнительных стволов в зависимости от группы прочности материала труб КНБК для бурения и обсадных труб для крепления дополнительного ствола (от 6о — группа прочности Д, до 10о — группа прочности Р)
   Получены взаимно связанные зависмости для оптимизации технологии вырезания “окна”, конструкция клинового отклонителя, райбера и КНБК с учетом длины “окна” и силовых факторов, которые возникают при взаимодействии райбера с обсадной колонной и клиновым отклонителем.
   Разработана новая (изобретение) трьохплосткостная конструкция клинового отклонителя с верхней и нижней наклонными и средней вертикальной плоскостями, которая обеспечивает достижение оптимальных параметров технологического процесса вырезания “окна”, а также методика проектирования геометрических параметров отклонителя, райбера и КНБК из условий минимальности фрезерования плоскости клинового отклонителя и реализации проектных параметров “окна”. для уменьшения удельных контактных нагрузок на наклонные плоскости отклонителя и повышения єффективности процесса вырезания “окна” разработана новая конструкция райбера со сферическим направляющим участком.
   Разработан новый (изобретение) тип породоразрушающего инструмента для бурения расширенного ствола скважины — эксцентричное лопастное ступенчастое долото ДЭЛС и методику рассчета его геометрических параметров. Конструкция долота монолитная, аварийно безопастная и обеспечивает без дополнительных технологических операций формирование ствола с диаметром, который превышает диаметр самого долота. Промышленные испытания прошли долота ДЭЛС-116/150 и 210/255. Предложен оптимальный ряд конструкций скважин с дополнительным стволом в комплексе с долотами ДЭЛС и безмуфтовыми “хвостовиками”, что значительно расширяет возможные объемы и качество восстановления скважин с эксплуатационными колоннами ¢ 114,3; 127; 139,7; 146 мм. На практике доведена эффективность крепления дополнительных стволов безмуфтовыми “хвостовиками” ¢ 114,3 мм в эксплуатационной колонне ¢ 146 мм.
   Разработана классификация типовых профилей дополнительных стволов и даны рекомендации по их выбору в зависимости от конкретных условий.
   Предложенные теоретические, методические, технические и технологические разработки апробированы на нефтегазовых месторождениях ОАО “Укрнефть”, Казахстана, Таджикистана и Западной Сибири, дали положительные результаты и рекомендуются для повышения эффективности работ по забуриванию дополнительных стволов.
   Ключевые слова: восстановление скважины, дополнительный ствол, обсадная колонна, клиновой отклонитель, “окно”, райбер, угол забуривания, долото, конструкция скважины, профиль ствола.

Ligotskiy N.V. The Improvement of Well Recovery Technique by Cased Hole Sidetracking. — Typescript.

Thesis for a Candidate Degree in speciality 05.15.10. - Well Drilling, Ivano-Frankivsk State Technical University of Oil and Gas, 1999.

   There has been worked out the mathematical model of cased hole sidetracking technology through the casing “window” based on using the planned initial side hole drilling angle. There have been devised the methods of computation of “window” length and selection of optimal parameters of whipstock, reamer mill, BPDS for cutting the “window” in casing and sidetracking. There have been suggested the new designs of three-plane whipstock, spherical reamer mill and eccentric blade stage drill bit for underreaming, classification of side holes”pro-files, criteria and recommendations for selection of well designs with side hole.There have been computed the values of top admissible, initial sidetracking angles. There has been used the possibility of qualitative lining of sidehole by means of liner dia.114,3mm in flow string dia.146mm. All elaborations were commercially approved.
   Key words: well recovery, sidehole, casing (string), whipstock, ”window”, reamer (reaming) mill, sidetracking angle, drill bit, well design, borehole profile.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Вдосконалення технології відновлення свердловин забурюванням додаткових стовбурів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net