Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Геомеханічні основи розробки і вибору комбінованих способів кріплення вертикальних стовбурів у структурно неоднорідних породах
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Геомеханічні основи розробки і вибору комбінованих способів кріплення вертикальних стовбурів у структурно неоднорідних породах

Анотації 

Левіт В.В. Геомеханічні основи розробки і вибору комбінованих способів кріплення вертикальних стовбурів у структурно неоднорідних породах. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.04 – “Шахтне і підземне будівництво” - Національна гірнича академія України, Дніпропетровск, 1999.

   Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності і технологічності кріплення вертикальних стовбурів вугільних шахт, які проходяться у неоднорідних масивах порід. В роботі розвивається комплексний підхід отримання загальносистемного ефекту від диференційованого вибору кріплення стовбурів та послідовної чи сумісної реалізації регулятивних засобів в системі “кріплення стовбура – неоднорідній породний масив”, які сукупно забезпечують демпфірування зміщень, зростання несучої здатності приконтурних порід та кріплення, в результаті чого забезпечується зниження величини і асиметрії навантажень на стовбур та підвищення його стійкості. З врахуванням структурної і міцнісної неоднорідності породного масиву та результатів дослідження закономірностей і особливостей взаємодії системи “кріплення стовбура – масив порід” розроблені науково-технічні принципи вибору і нові конструкції охоронних вантажонесучих систем, які забезпечують довготривалу стійкість шахтних стовбурів в складних гірничо-геологічних умовах. Основні результати роботи знайшли промислове застосування на вугільних шахтах, реалізовані в нормативно-технічних документах.
   Ключові слова: ефективність, ресурсозбереження, вугільна шахта, вертикальний стовбур, кріплення, комбіновані способи.

Левит В.В. Геомеханические основы разработки и выбора комбинированных способов крепления вертикальных стволов в структурно неоднородных породах. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.15.04 – “Шахтное и подземное строительство” - Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 1999.

   Диссертация посвящена вопросам повышения эффективности и технологичности крепления вертикальных стволов угольных шахт, проходимых в сложноструктурных массивах пород. В работе развивается комплексный подход получения общесистемного эффекта от дифференцированного выбора крепления стволов и последовательной или совместной реализации регулятивных способов в системе “крепь ствола – неоднородный породный массив”, которые совокупно обеспечивают демпфирование перемещений, повышение несущей способности приконтурных пород и крепления, в результате чего обеспечивается снижение величины и асимметрии нагрузок на ствол и повышение его устойчивости.
   На базе учета систематизации и обобщения информации по структурной и прочностной неоднородности продуктивных толщ Донбасса, учета показателей устойчивости пород в обнажениях разработан литолого-геомеханический тренд условий проходки и крепления стволов, который имеет табличное представление и аналитическое выражение, позволяющее определить количественно-потенциальный показатель устойчивости породного массива, по которому выделено пять групп условий. По результатам шахтных экспериментов установлены: влияние неоднородности пород на взаимодействие системы “крепь ствола 2 породный массив”; выраженную асимметрию нагрузок на крепь с коэффициентом, равным 1,2-1,4, при которой максимумы механических напряжений в системе сориентированы в направлении “падение 2 восстание” пластов, а усиление степени асимметрии прослеживается на участках с более слабыми породами; формирование в приконтурном породном массиве на незакрепленных участках двух зон трещинообразования (0-0,8; 1,2-1,6 м) и при долговременном взаимодействии крепи с массивом формирование в его глубине активных трибогеомеханических зон (І 2 1,4-1,6 м; ІІ 2 1,8-2,2 м; ІІІ 2 более 2,2 м); квазиволновое изменение напряженного состояния в породах вокруг примыкающей к стволу горизонтальной выработки при наличии минимума напряжений на расстоянии, равном диаметру ствола, и зоны влияния на удалении двух его диаметров. Разработаны научно-технические принципы создания и выбора комбинированных способов крепления стволов в неоднородных породах, прогрессивность и эффективность которых достигнута за счет дифференцированного выбора основного крепления и упреждающей, последовательной или совместной реализации комплементарных системе регулятивных элементов. Физическую основу принципов составляет применение отдельно или в сочетании податливых, жестких, гибких регулятивных элементов, обеспечивающих управляемое использование несущей способности массива, снижение напряженности крепи, равнопрочность охранной конструкции, чем достигается снижение величины и асимметрии нагрузок на нее и повышение устойчивости ствола. Разработаны новые комбинированные способы крепления стволов, обеспечивающие ресурсосбережение. Основные результаты работы нашли промышленное применение на угольных шахтах, реализованы в нормативно-технических документах.
   Ключевые слова: эффективность, ресурсосбережение, угольная шахта, вертикальний ствол, крепь, комбинированные способы.

V.V. Levit. “Geomechanical basis of development and selection of supporting of vertical shafts in structurally heterogenous rocks”. Manuskript.

Thesis for scientific degree of doctor of technical sciences on speciality 05.15.04 – “Mining and underground construction” – National Mining Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk, 1999.

   The thesis is devoted to the questions of support technology and efficiency increases in vertical shaft construction for coalmines in structurally heterogenous strata. In the thesis, a complex approach of developing a systematic effect from a differentiating selection of shaft supports and a successive and mutual realization of regulating means in the system “support-heterogenous rock mass” which, in their combination, supply a rock movements smoothing, a load capacity increase of supported rocks, and as a result of it, the reduction of the value and asymetry of loads on the shaft and the increase of its stafility has been used. Taking into consideration the structural and strength heterogeneity of the rock mass, the research results of the nature and features of interaction in the system “shaft supports – rock mass”, scientific and technical principles of support selection and new designs of combined supporting systems supplying a longterm stability of mine shafts in complex geological conditions have been obtained. The main results of the work have been applied in the practical environments of coalmines and realized in technical documents.
   Key words: materials saving, efficiency, coalmine, vertical shaft, support, combined methods.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Геомеханічні основи розробки і вибору комбінованих способів кріплення вертикальних стовбурів у структурно неоднорідних породах

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net