Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Удосконалення способів управління станом гірничого масиву, які базуються на зволоженні вугільного пласта
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Удосконалення способів управління станом гірничого масиву, які базуються на зволоженні вугільного пласта

Анотації 

Маєвський О.В. “Удосконалення способів управління станом гірничого масиву, які базуються на зволоженні вугільного пласта” – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.15.11 – “Фізичні процеси гірничого виробництва”. - Відділення фізико-технічних гірничих проблем ДонФТІ НАНУ ім. О.О.Галкіна. Донецьк, 1999.

   Дисертаційна робота містить нове рішення актуальної наукової та технічної задачі - встановлення механізму взаємодії водяних розчинів ПАР з вугільною речовиною та розробка нового способу гідрообробки вугільних пластів з метою управління їх напружено-деформованим станом.
   Експеріментальними дослідженнями встановлено, що дія на газонасичене вугілля водяного розчину ПАР під тиском більше 10 МПа приводе до проникнення газу, який міститься у внутрішньо-поровому об’ємі, в структуру вугільної речовини та збільшує сорбційну ємність вугілля у 1,4-1,6 рази. Молекули ПАР активно взаємодіють з сорбційними центрами вугільної речовини та створюють своєрідну “мозаїчну структуру”, що приводе до інтенсивного падіння концентрації розчину. Виконані експеріменти та наступний аналіз отриманих результатів дозволили розробити новий метод постадійної обробки вугільних пластів розчинами ПАР, експеріментальна перевірка якого в шахтних умовах підтвердила обгрунтованість параметрів.
   Ключові слова: водяні розчини ПАР, поруватість вугілля, гідрозволоження, вугільні пласти, управління станом.

Маевский О.В. “Совершенствование способов управления состоянием горного массива, основанного на увлажнении угольного пласта” - Рукопись.

Диссертация на соискание степени кандидата технических наук по специальности 05.15.11 – “Физические процессы горного производства”. - Отделение физико-технических горных проблем ДонФТИ НАНУ им. А.А.Галкина. Донецк, 1999.

   Диссертационная работа содержит новое решение актуальной научной и технической задачи, заключающейся в установлении механизма взаимодействия водных растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ) с угольным веществом и разработке нового способа гидрообработки угольных пластов с целью управления их напряженно-деформированным состоянием.
   На образцах углей, отобранных на шахтах Донбасса выполнены исследования особенностей строения угольного вещества и их изменения при воздействии на них водными растворами ПАВ, а также исследован механизм их распространения в угле. В задачи исследований входило: исследование сорбционных и газокинетических параметров угля для оценки его склонности к увлажнению; исследование механизма высоконапорного увлажнения системы “уголь-газ” растворами ПАВ; исследование изменений концентрации ПАВ в процессе высоконапорного увлажнения системы “уголь-газ”; разработка способа гидрообработки угольного пласта растворами ПАВ в режиме изменяющейся их концентрации.
   В процессе увлажнения угля растворами ПАВ, происходит взаимодействие молекул ПАВ с молекулами газа, содержащихся в угле и сорбирование их на активных центрах.
   Поскольку молекулы ПАВ имеют асимметричное строение, при малой концентрации молекулы ПАВ располагаются горизонтально в адсорбционном слое, образуя своеобразную “мозаичную структуру”. В результате сорбирования молекул ПАВ происходит интенсивное падение их концентрации в растворе, что в первую очередь оказывает влияние на скорость распространения растворов ПАВ в угольном пласте. Экспериментально установлена зависимость скорости распространения жидкости от времени взаимодействия растворов ПАВ с угольным веществом.
   В результате анализа полученных экспериментальных данных разработана технология гидроувлажнения, в основе которой лежит оценка склонности угольного пласта к увлажнению и постадийная подача растворов ПАВ.
   Для оценки склонности угольных пластов к увлажнению предложена методика, основанная на определении количества естественной сорбированной влаги по спектрам ЯМР.
   Предложен способ поэтапной обработки угольных пластов, при котором подача раствора осуществляется в два этапа: вначале подается до 30% от общего количества раствора с концентрацией ПАВ 0,5%, а остальное количество раствора - с концентрацией 0,1%.
   Экспериментальная проверка способа в шахтных условиях при проведении штрека по выбросоопасному пласту позволила отработать его параметры и подтвердила правильность принятых решений. По данной методике выполняется гидрообработка угольных пластов растворами ПАВ на шахтах ПО “Дзержинскуголь” и “Артемуголь” для охраны подготовительных пластовых выработок.
   Ключевые слова: водные растворы ПАВ, пористость угля, гидроувлажнение, угольные пласты, управление состоянием.

Moyevsky O.V. “Advanced methods of rock mass control based on moistening of the coal seam”. - Manuscript.

The thesis submitted for a candidate of technical science degree in the field 05.15.11 – “Physical processes in mining” - The Department of Physico-Technical mining problems DonPTI, Ukrainian National Academy of sciences. Donetsk, 1999.

   The dissertation contains a new solution of urgent scientific and technical problem consisting in determination of the mechanism of surfactants water solution interaction with coal matter as well as development a new method of the coal seam hydrotreatment in order to control their stress-strain condition.
   Experimental investigations have established that exposure of gas-bearing coal to surfactant water solution under pressure above 19 MPa results in introduction of the gas from intraporous volume into the coal matter structure and increases a sorption capacity op the coal by 1,4-1,6 times. Surfactant molecules attack the coal matter sorption centers with formation of distinctive mosaic pattern that causes a strong reduction in the solution concentration.
   The experiments performed as well as subsequent analysis of the results obtained have allowed to develop a new method of the coal seam by-stage treatment with surfactants solutions. Experimental check of the method in mine conditions has confirmed validity of parameters.
   Key words: surfactants water solutions, coal porosity, hydromoistening, coal seams, condition control.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Удосконалення способів управління станом гірничого масиву, які базуються на зволоженні вугільного пласта

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net