Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Гірнича справа arrow Обгрунтування параметрів і розробка конструкцій багатокамерних щокових дробарок неперервної дії
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Обгрунтування параметрів і розробка конструкцій багатокамерних щокових дробарок неперервної дії

Анотації 

Пологович А.І. Обгрунтування параметрів і розробка конструкцій багатокамерних щокових дробарок неперервної дії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.06–Гірничі машини.–Національна гірнича академія України, Дніпропетровськ, 1999.

   Дисертацію присвячено обгрунтуванню нового напрямку поліпшення багатокамерних щокових дробарок. В роботі наведені науково обгрунтовані розробки, спрямовані на вирішення актуального завдання зниження матеріальних і енергетичних затрат на дрібнення і здрібнення матеріалів шляхом обгрунтування параметрів і розробки ресурсозберігаючих кон-струкцій багатокамерних щокових дробарок неперервної дії. В роботі досліджується створена ресурсозберігаюча богатокамерна щокова дробарка неперервної дії блочно - модульної конструкції, яка відрізняється ярусним розміщенням одна під другою роздільних вібраційних щоково–конусних камер дрібнення із загальними для них вертикальними камерами завантаження і розвантажування,що дозволяє збільшувати продуктивність і ефективність ії роботи без збільшення розмірів здрібнюючих органів і займаної нею виробничій площі.Встановлено, що збільшення в її камері завантаження ступені ущільності початкового роздрібнюваного матеріалу дозволяє збільшити ефективність її роботи в 1,14 разів і продуктивність в 1,17 разів без змінювання розмірів її здрібнюючих органів. Виявлено, що блочно-модульне компонування трьохкамерної щокової дробарки дозволяє отримати економїю конструктивних матеріалів, яка складає 42% від сумарної маси трьох таких же однокамерних дробарок, при одночасному зменшенні займаної ними виробничій площі у три рази, Запропонована інженерна методика визначення її продуктивності і раціональних конструктивних параметрів. Розроблені рекомендації для практичного використання результатів цієї дробарки упроваджені у проектну практику при розробці на основі її схеми технічних пропозицй по створенню технологічного устаткування для перероблення сипких матеріалів.
   Ключові слова: ефективність, продуктивність, компонування, багатокамерна дробарка, здрібнюючі органи, камера дрібнення, ущільність.

Pologovich A. I. The substantiation of parameters and working out of constructions of multi chamber cheek crushers with continuous action. – manuscript.

Thesis for scientific olegree candidate of technical science at the speciality 05.05.06 – mining machines. – national mining Academy of Ukraine, Dnepropetrovsk, 1999

   The thesis is devoted to the substantiation of a new direction in improving multy chamber cheek crushers. In the given thesis the created recouce-save multy chamber cheek crusher with continuous action of the bloc-module construction is invistigated. This crusher is differ from others by the level placing one under the other of the separate cheek-cone chambers of crushing with the same dimensions with common for them the vertical chambers of loading and unloading. All these allowed to increase productivity and efficiency of its work without increasing the dimensions of crusher organs and occupied by them the production area. It is proved increasing of degree of condensation of initial crushing material in its chamber of loading allows to increase efficiency of its work in 1, 14 times and productivity in 1, 17 times without changing of dimensions of its organs of crushing.
   It is determined the bloc- module awanging of the three-chambers cheek crusher allows to save on construction materials which make up 42 % from the total mass of the same three one-chamber crushers at simultaneous decreasing of production area occupied by them in three times. The eleborated engineer methods of calculation of productiviti of multy chambers cheek crusher with continuous action, allowing on the base of its technical characteristics to determine its rational constructive parameters is suggested. Recommendations for practical use of investigations’results of this crusher during working out on its base technical offers for creation of equipment for processing dry substances and experimental multy chamber cheek crusher with continuous action of bloc-module construction using in teaching process have been worked out.
   Key words: efficiency, productivity awanging, multy chambers crucher, crush organ, chambers of crushing condensation.

Пологович А.И. Обоснование параметров и разработка конструкций многокамерных щековых дробилок непрерывного действия. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.06 - Горные машины - Национальная горная академия Украины, Днепропетровск, 1999.

   Диссертация посвящена обоснованию нового направления совершенствования многокамерных щековых дробилок. В работе приведены научно обоснованные разработки, направленные на решение актуальной задачи снижения материальных и энергетических затрат на дробление и измельчение материалов путем обоснования параметров и разработки ресурсо-сберегающих конструкций многокамерных щековых дробилок непрерывного действия.
   Показано, что в известных дробилках увеличение их производительности сопровождается, как правило, увеличением их дробящих органов и занимаемых ими производственных площадей. При этом массовая производительность щековых дробилок в значительной степени зависит от насыпной плотности дробимого материала, а усилие дробления при рабочем ходе дробящих органов не является постоянной величиной и колеблется в значительных пределах в зависимости от степени заполнения хрупким кусковым дробимым материалом дробящей полости камеры дробления. Это влечет при разрушении дробимого материала в слое потери мощности, которые могут быть снижены посредством вибрационного уплотнения его в камере загрузки многокамерной щековой дробилки непрорывного действия непосредственно перед его перегрузкой в дробящие полости ее щеково - конусных камер дробления.
   Получены зависимости для определения производительности многокамерной щековой дробилки непрерывного действия от количества в ней щеково-конусных камер дробления с учетом степени уплотнения исходного дробимого материала, позволившие установить пути увеличения эффективности ее работы в 1,14 раза и производительности в 1,17 раза без изменения размеров ее дробящих органов и занимаемой ею производственной площади.
   Установлена зависимость изменения степени возможного влияния на экономию конструкционных материалов при блочно-модульной компоновке конструкции многокамерной щековой дробилки непрерывного действия от количества в ней щеково-конусных камер дробления, позволившей получить при замене, напрмер, трехкамерной щековой дробилкой непрерывного действия трех однокамерных с одинаковыми по производительности, форме и размерам щеково-конусными камерами дробления экономию конструкционных материалов, составляющую 42% от суммарной массы трех однокмерных таких же щековых дробилок, при одновременном уменьшении занимаемой ими производственной площади в три раза.
   Разработана инженерная методика расчета производительности многокамерной щековой дробилки непрерывного действия, позволяющая на основе технических характеристик ее камер дробления определить ее рациональные конструктивные параметры. Разработаны рекомендации по практическому использованию результатов исследований этой дробилки и внедрены в проектную практику при разработке на ее основе технических предложений на создание оборудования для переработки сыпучих материалов и экспериментальной многокамерной щековой дробилки непрерывного действия блочно-модульной конструкции, используемой в учебном процессе.
   Ключевые слова: эффективность, производительность, компоновка, многокамерная дробилка, дробящие органы, камера дробления, уплотнение.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Обгрунтування параметрів і розробка конструкцій багатокамерних щокових дробарок неперервної дії

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net