Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальні роботи по техніці arrow Інформаційно-вимірювальна система контролю параметрів тахометричних перетворювачів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Інформаційно-вимірювальна система контролю параметрів тахометричних перетворювачів

Анотації 

Севастьянов В.М. Інформаційно-вимірювальна система контролю параметрів тахометричних перетворювачів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.16 – інформаційно-вимірювальні системи. – Вінницький національний технічний університет, Вінниця – 2007.

   Дисертація присвячена розробці та дослідженню ІВС контролю параметрів тахометричних перетворювачів, яка дозволяє перевіряти параметри тахометричних перетворювачів з підвищеною методичною та інструментальною складовими достовірності. На відміну від існуючих систем контролю параметрів ТП, запропоновано перевірку ТП здійснювати не тільки в статичному, а й в динамічному режимах. Це дозволить контролювати такі важливі параметри ТП як момент опору, момент інерції, кутове прискорення, стабільність зміни цих параметрів у часі. Проаналізована стабільність роботи ІВС контролю параметрів ТП з різними типами електродвигунів: асинхронним, синхронним, постійного струму. За результатами моделювання за основу було вибрано двигун постійного струму, який має найменшу похибку відтворення кутової швидкості в динамічному режимі.
   Запропоновано структурно-алгоритмічний підхід щодо побудови ІВС контролю параметрів ТП. Запропоновано рекомендації щодо інженерного проектування вимірювального каналу кутової швидкості, з нормованою похибкою вимірювання та широким діапазоном вимірювання кутової швидкості. При цьому похибка вимірювання залишається стабільною майже на всьому діапазоні вимірювання. На основі запропонованих методів розроблено апаратні, алгоритмічні та програмні засоби, які використано в розробленій ІВС контролю параметрів ТП.
   Проведено експериментальні дослідження, які підтверджують отримані теоретичні результати.
   Ключові слова: інформаційно-вимірювальна система, перевірка, тахометричний перетворювач, достовірність, вимірювальний канал, кутова швидкість, метрологічні характеристики.

Севастьянов В.Н. Информационно-измерительная система контроля параметров тахометрических преобразователей. - Рукопись.

Диссертация на получение ученой степени кандидата технических наук за специальностью 05.11.16 - информационно-измерительные системы. - Винницкий национальный технический университет, Винница – 2007.

   Диссертация посвящена разработке и исследованию ИИС контроля параметров тахометрических преобразователей, которая разрешает проверять параметры тахометрических преобразователей с повышенной методической и инструментальной составными достоверности. В отличие от существующих систем конроля параметров ТП, предложено проверку ТП осуществлять не только в статическом, а и в динамическом режимах, поскольку номинальным режимом работы ТП являеться динамический режим. Это позволит контролировать такие важные параметры ТП как момент сопротивления, момент инерции, мгновенную угловую скорость, угловое ускорение, стабильность изменения этих параметров во времени. Проанализирована стабильность работы ИИС контроля параметров ТП с разными типами электродвигателей: асинхронным, синхронным, постоянного тока. По результатам моделирования за основу был выбран двигатель постоянного тока, который имеет наименьшую погрешность воспроизведения угловой скорости в динамическом режиме. Предложен метод определения момента инерции и момента сопротивления ТП с учётом влияния муфти сопряжения. Метод способствует повышению методической складовой достоверности. Проведен анализ методов фильтрации измеряемой угловой скорости, который показал пути повышения методической составляющей достоверности контроля за счёт уменьшения погрешности определения углового ускорения.
   Предложен структурно-алгоритмический подход относительно построения ИИС контроля параметров ТП. Предложены рекомендации относительно инженерного проектирования измерительного канала угловой скорости, с нормированной погрешностью измерения и широким диапазоном измерения угловой скорости. При этом погрешность измерения остается стабильной на всем диапазоне измерения. Получено уравнение преобразования и определены способы уменьшения погрешности квантования. На основе предложенных методов разработаны аппаратные, алгоритмические и программные средства, которые использованы в разработанной ИИС контроля параметров ТП.
   Предложена методика оценивания и выражения неопределенности измерений при поверке тахометрических преобразователей как в статическом, так и динамическом режимах, которая в отличие от существующих методик поверок ТП отличается тем, что учитывает не только суммарные стандартные неопределенности неисключенных остатков погрешностей результатов измерений, а и разрешает определять эффективное число степеней свободы и коэффициенты охвата для расчета расширенной неопределенности измерений при разных количествах результатов наблюдений.
   Проведены экспериментальные исследования, которые подтверждают полученные теоретические результаты.
   Ключевые слова: информационно-измерительная система, проверка, тахометричний преобразователь, достоверность, измерительный канал, угловая скорость, метрологические характеристики.

Sevastyanov V.N. Information-Measuring System for control parameters of tachometric converters. – A manuscript.

Thesis for a candidate’s scientific degree in technical sciences by 05.11.16 – Information-Measuring Systems. – Vinnytsia National Technical University, Vinnytsia – 2007.

   The dissertation is devoted to development and research information-measuring system (IMS) of the control of parameters of tachometric converters (TC) which allows to check parameters of tachometric converters with increased methodical and tool compound reliability. As against existing systems for control parameters ТC, it is offered to carry out check TC not only in static, and in dynamic modes. It will allow to supervise such important parameters TC as the moment of resistance, the moment of inertia, angular acceleration, stability of change of these parameters in time. Stability of work IMS for the control of parameters TC with different types of electric motors is analysed: asynchronous, synchronous, a direct current. By results of modelling for a basis the engine of a direct current which has the least error of reproduction of angular speed in a dynamic mode has been chosen.
   The structural - algorithmic approach concerning construction IMS of the control of parameters TC is offered. Recommendations concerning engineering designing the measuring channel of angular speed, with the normalized error of measurement and a wide range of measurement of angular speed are offered. Thus the error of measurement remains stable on all a range of measurement. On the basis of the offered methods equipment rooms, algorithmic and software which are used in developed IMS the control of parameters TC are developed.
   Experimental researches which confirm the received theoretical results are lead.
   Key words: information-measuring system, check, tachometric converter, reliability, the measuring channel, angular speed, metrological characteristics.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Інформаційно-вимірювальна система контролю параметрів тахометричних перетворювачів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net