Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальні роботи по техніці arrow Оптимізація багаторівневої системи стандартизації національного рівня в галузі метрології (теорія та практика)
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Оптимізація багаторівневої системи стандартизації національного рівня в галузі метрології (теорія та практика)

Анотації 

Величко О. М. Оптимізація багаторівневої системи стандартизації національного рівня в галузі метрології (теорія та практика). – Рукопис.

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2007 р.

   Дисертаційна робота присвячена питанням оптимізації основних складових підсистем багаторівневої національної системи стандартизації в галузі метрології. Розроблені принципи концептуального моделювання і методологія дослідження багаторівневої системи стандартизації національного рівня в галузі метрології як складної ієрархічної системи та її підсистем. Вперше побудовані взаємозв’язки національної системи стандартизації в галузі метрології з її глобальним зовнішнім середовищем. Встановлено основні складові національних систем стандартизації в галузі метрології та взаємозв’язки її обов’язкової та добровільної підсистем. Розроблені основні критерії гармонізації національної системи стандартизації України в галузі метрології та її основних підсистем. Розроблено новий критерій оптимізації підсистем національної системи стандартизації в галузі метрології, який базується на теоретико-множинному уявленні та певних граничних умовах і обмеженнях. Обґрунтовані основні принципи побудови оптимізованих на національному рівні систем одиниць фізичних величин і класифікації одиниць фізичних величин, на основі чого розроблено національні стандарти щодо одиниць фізичних величин і державний класифікатор одиниць фізичних величин. Проведено класифікацію та удосконалено термінологічні підсистеми щодо еталонів фізичних величин і електронних засобів вимірювальної техніки. Розроблено методологію досліджень і встановлено особливості відображення підсистем національної системи стандартизації в галузі метрології одну на інші та на інші підсистеми стандартизації. Результаті роботи використані при розробленні 8 національних стандартів України, одного державного класифікатору, двох національних рекомендацій з метрології.
   Ключові слова: система стандартизації, підсистема стандартизації, глобальне середовище, метрологія, оптимізація, класифікація, відображення.

Velychko О. М. Optimization of the multilevel standardization system of national level in field of metrology (theory and practice). – Manuscript.

Thesis for granting of a doctor degree of technical sciences by specialty 05.01.02 – standardization and certification. Lviv Polytechnic National University, Lviv, 2007

   Dissertation work to questions of optimization of main subsystems constituent of the multilevel standardization system of national level in the field of metrology is devoted. The principles of conceptual modelling and the methodology of the investigations of the multilevel standardization system of national level in the field of metrology as of complex hierarchical system and its subsystems are developed. For the first time are constructed the relationships of the national standardization system in the field of metrology with its global external environment. The main constituents of the national standardization system in the field of metrology and relationships its compulsory mandatory and voluntary subsystems are ascertained. The main criteria of harmonization the national standardization system of the Ukraine in the field of metrology and its main subsystems are developed. The new criterion of the optimization of the subsystems of the national standardization system in the field of metrology which is base on theoretic-multiple representation and ascertained of definite boundary condition and limitations, are developed. The basic principles of building optimized on the national level of the systems of the units of physical values and the classifications of the units of physical values, on what is developed national standards concerning the units of physical values and the state classifier of the units of physical values, are substantiated. The methodology of investigations is developed and the peculiarities of the displaying of the subsystems of the national standardization system in the field of metrology one on other and on another standardization subsystems are ascertained. The results of work are used at the developing of 8 national standards of Ukraine, one state classifier, two national recommendations in field of metrology.
   Key words: standardization system, standardization subsystem, global environment, metrology, optimization, classification, displaying.

Величко О. Н. Оптимизация многоуровневой системы стандартизации национального уровня в области метрологии (теория и практика). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.01.02 – стандартизация, сертификация и метрологическое обеспечение. Национальный университет “Львивська политэхника”, Львов, 2007 г.

   Диссертационная работа посвящена вопросам оптимизации основных составляющих подсистем многоуровневой национальной системы стандартизации в области метрологии. Разработаны принципы концептуального моделирования и методология исследований многоуровневой системы стандартизации национального уровня в области метрологии как сложной иерархической системы и ее подсистем. Впервые построены взаимосвязи национальной системы стандартизации в области метрологии с ёё глобальной внешней средой. Установлено основные составляющие национальной системы стандартизации в области метрологии и взаимосвязи ёё обязательной и добровольной подсистем. Разработаны основные критерии гармонизации национальной системы стандартизации Украины в области метрологии и ёё основных подсистем.
   Разработан новый критерий оптимизации подсистем национальной системы стандартизации в области метрологии, который базируется на теоретико-множественном представлении и которым устанавливаются определенные граничные условия и ограничения относительно выделенных конкретных объектов стандартизации, отображенных соответствующими целевыми функциями. Предложенный критерий оптимизации подсистем соответствующей национальной системы стандартизации позволил определить области адекватности для исследованных подсистем с граничными условиями их оптимизации (гармонизации) при значениях от 0,5 до 0,9. В соответствии с этим критерием определен достигнутый уровень гармонизации исследованных подсистем – от 0,1 до 0,9.
   Обоснованы основные принципы построения оптимизированных на национальном уровне систем единиц физических величин и классификации единиц физических величин, на основе чего разработано национальные стандарты относительно единиц физических величин и государственный классификатор единиц физических величин. Проведено классификацию и усовершенствование терминологических подсистем относительно эталонов физических величин и электронных средств измерительной техники. разработана методология исследований и установлены особенности отображения: подсистемы единиц физических величин на общетехническую подсистему прослеживаемости измерений и подсистемы прослеживаемости измерений на другие общетехнические подсистемы; обязательной подсистемы стандартизации на общетехническую подсистему аттестации программного обеспечения метрологического назначения и организационно-методическую подсистему представления результатов измерений та другие подсистемы.
   Результаты работы использованы при разработке восьми национальных стандартов Украины, одного государственного классификатора, двух национальных рекомендаций по метрологии, а также позволили автору в соавторстве с другими специалистами разработать специальные программы, методические рекомендации, учебные и справочные пособия по вопросам стандартизации и метрологии, которые взяты за основу соответствующих дисциплин в ряде вузов Украины и используются государственными научными метрологическими центрами и территориальными органами системы Госпотребстандарта Украины.
   Ключевые слова: система стандартизации, подсистема стандартизации, глобальная среда, метрология, оптимизация, классификация, отображение.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Оптимізація багаторівневої системи стандартизації національного рівня в галузі метрології (теорія та практика)

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net