Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальні роботи по техніці arrow Методи і моделі штучного інтелекту в АСУТП керамічного виробництва
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Методи і моделі штучного інтелекту в АСУТП керамічного виробництва

Анотації 

Бабенко Т. Методи і моделі штучного інтелекту в АСУТП керамічного виробництва. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування. – Національний гірничий університет, Дніпропетровськ, 2008.

   У дисертаційній роботі вирішено актуальну наукову проблему аналізу та синтезу сукупності ефективних прямих і інверсних моделей штучного інтелекту фізико-хімічних процесів керамічного виробництва.
   Сутність її розвязання полягає у встановленні прямих і зворотних залежностей між вхідними та вихідними параметрами процесів утворення керамічної дисперсної системи та керамічних напівфабрикатів, що визначаються структурою моделей сукупності штучних нейронних мереж, множинами вагових коефіцієнтів синаптичних зв’язків, вибраним типом активаційних функцій нейронів.
   Запропоновано підхід до розробки систем підтримки прийняття рішень керамічного виробництва оснований на інтеграції технологій штучного інтелекту з методами імітаційного моделювання фізико-хімічних процесів керамічної галузі з різними стратегіями управління. Розроблена система забезпечує прискорений аналіз стану технологічного процесу і процесу прийняття управлінських рішень, характеризується високою якістю і гнучкістю.
   Ключові слова: автоматизовані системи управління, керамічні матеріали, моделі, дисперсні системи, фізико-хімічні процеси, нейронні мережі, системи підтримки прийняття рішень.

Бабенко Т. Методы и модели искусственного интеллекта в АСУТП керамического производства. – Рукопись.

Диссертация на соискания учетной степени доктора технически наук по специальности 05.13.07 – Автоматизация процессов управления. – Национальный горный университет, Днепропетровск, 2008.

   В диссертации решена актуальная научная проблема анализа и синтеза совокупности эффективных прямых и инверсных моделей искусственного интеллекта физико-химических процессов керамического производства, которые позволяют установить зависимости между параметрами технологического процесса. Разработана система поддержки принятия управленческих решений в составе АСУТП керамической промышленности.
   Сущность ее решения состоит в установлении новых прямых и обратных зависимостей между входными и выходными параметрами процесов получения керамической дисперсной системы и керамических полуфабрикатов, которые определяються структурой моделей совокупности искуственных нейронных сетей, множествами весовых коэфициентов синаптических связей, типом функций активации нейронов. Разработанные модели описывают различные классы физико-химических процессов керамической отрасли и являются основой для разработки систем поддержки принятия решений в составе АСУТП керамической промышленности.
   На основании анализа специфических особенностей химических производств выделен отдельный класс процессов керамического производства, а именно, процессы структурообразования керамических дисперсных систем и полуфабрикатов. Данный класс процессов характеризуется наличием “Не - факторов”, а именно, таких как: неполнота, нечеткость, неопределенность информации о технологическом процессе. Предложен подход к анализу и синтезу моделей физико-химических процессов основанный на технологиях искусственного интеллекта, а именно теории нейронных сетей и позволяет создавать СППР, обеспечивающие решение сложных, слабо структурированных задач управления, обучающихся на накопленном опыте и адаптирующиеся к изменениям условий функционирования технологической системы.
   Создана совокупность прямых и инверсных моделей на нейросетевом базисе физико-химических процессов производства керамических материалов. Созданные модели исследованы теоретически и экспериментально с целью оценки их адекватности и эффективности применения для решения управленческих задач.
   Предложен подход к разработке систем поддержки принятия решений для обектов керамической промышленности, который основан на интеграции технологий искуственного интелекта и методов имитационного моделирования физико-химических процессов керамической промышленности з разными стратегиями управления. Обосновано целесообразность использования в СППР метода моделирования управленческих решений путем последовательного моделирования отдельных физико-химичесих процесов с разными стратегиями управления.
   Разработанная система поддержки принятия решений в составе АСУТП керамического производства характеризуется высоким качеством и гибкостью и предназначена для повишения эффективности принимаемых управленческих решений.
   Теоретические и експерементальные исследования, изложенные в диссертационной работе представляют собой дальнейшее развитие методов управления технологическими процессами.
   Полученные результаты имеют большое практическое значение и внедрены в разной степени, в проектах модернизации автоматизированных систем управления технологическими процессами производств керамических материалов на предприятиях “Дніпрокераміка”, “Бутфарфор”, “Заводе огнеупорных материалов”.
   Ключевые слова: автоматизированная система управления, керамические материалы, модели, дисперсные системы, физико-химические процессы, нейронные сети, системы поддержки принятия решений.

Babenko T. Methods and models for artificial intelligence in the AСSTP of ceramic industry. – Manuscript.

Dissertation for acquiring of a scientific degree Doctor of Technical Sciences on the specialty 05.13.07 – Automatization of Control Systems. – National Mining University, Dnipropetrovsk, 2008.

   In the dissertation an actual scientific problem related to analysis and synthesis for an package of effective direct and inverse models of artificial intelligence of physicochemical processes in ceramic industry.
   The main idea concerning its resolving lies in establishing direct and inverse relationships between incoming and outcoming parameters of formation processes in the ceramic disperse system and half-finished goods that determined by the structure of model’s package of artificial neural networks, multitude of weighting coefficients for synaptic connections, and selected type of activation function of neurons.
   The approach to development of support system for a decision-making process in the ceramic industry based on integration technologies of artificial intelligence with the techniques of imitation modelling for physicochemical processes in ceramic industry with various controlling strategies is proposed. The developed system ensures accelerated analysis of technological process condition as well as decision-making and has high quality and flexibility.
   Key words: ceramics, disperse systems, physicochemical processes, neural networks, support system for a decision-making process, automated control systems for technological processes.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Методи і моделі штучного інтелекту в АСУТП керамічного виробництва

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net