Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальні роботи по техніці arrow Моделі та методи автоматизації управління обслуговуванням розосереджених парків засобів вимірювань складних технічних комплексів
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Моделі та методи автоматизації управління обслуговуванням розосереджених парків засобів вимірювань складних технічних комплексів

Анотації 

Чернов А.Б. Моделі та методи автоматизації управління обслуговуванням розосереджених парків засобів вимірювань складних технічних комплексів. Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 - інформаційні технології. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківській авіаційний інститут", Харків, 2008.

   В дисертаційній роботі розроблено комплекс моделей, методів та інформаційної технології автоматизації управління обслуговуванням розосереджених парків засобів вимірювань складних технічних комплексів, що забезпечує досягнення заданого рівня їх готовності.
   Науковими результатами дисертації є: вперше одержано модель управління обслуговуванням розосереджених парків засобів вимірювань, що ґрунтується на системному представленні управління операційними елементами декомпозиції складових завдань управління; удосконалені метод обгрунтування вимог до складу операційних елементів для планового обслуговування, метод формування оперативного плану обслуговування розосереджених парків засобів вимірювання, дістав подальшого розвитку метод визначення складу технологічного обладнання каналів обслуговування операційних елементів.
   Запропоновані моделі та методи автоматизованого управління обслуговуванням розосереджених парків засобів вимірювання СТК в місцях їх експлуатації можуть використовуватися при реалізації планування та підтримки управлінських рішень по використанню ОЕ для обслуговування розосереджених парків засобів вимірювань.
   Ключові слова: управління обслуговуванням, операційні елементи, розсерджені парки засобів вимірювання, центри обслуговування.

Чернов А. Б. Модели и методы автоматизации управления обслуживанием рассредоточенных парков средств измерений сложных технических комплексов. Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук за специальностью 05.13.06 - информационные технологии. Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт", Харьков, 2008.

   В диссертационной работе разработаны и доработаны модели и методы автоматизации управления обслуживанием рассредоточенных парков средств измерений и контроля сложных технических систем в местах их эксплуатации в виде информационной технологии комплексного обоснования требований к составу и стратегии использования операционных элементов.
   Научные результаты диссертации. Впервые разработана модель управления обслуживанием рассредоточенных парков средств измерений операционными элементами, основывающаяся на системном представлении управления операционными элементами и отличающаяся декомпозицией общей и агрегированием частных задач, что позволяет согласовать задачи обслуживания с возможностями операционных элементов для принятия обоснованных решений. Показана взаимосвязь между частными задачами управления обслуживанием рассредоточенных парков СИ. Определены частные задачи и их методы решения которых подлежат доработке в рамках предложенной модели управления. Выделены два режима обслуживания средств измерений: плановый и оперативный. Рассмотрены особенности управления обслуживанием СИ для каждого из режимов.
   Усовершенствован метод обоснования требований к составу операционных элементов для планового обслуживания рассредоточенных парков средств измерения в части учета влияния их структуры на порядок обслуживания, что обеспечивает поддержание заданного уровня готовности сложных технических комплексов. Он базируется на комплексном применении последовательного перебора и метода ветвей и границ, что позволяет получать рациональный состав операционых элементов и маршруты их движения для обслуживания рассредоточенных парков средств измерений.
   Усовершенствован метод формирования оперативного плана обслуживания рассредоточенных парков средств измерений в части совместного учета приоритетности и порядка обслуживания средств измерений, что обеспечивает формирование рационального плана использования операционных элементов. Он использует комплексное применение метода случайного поиска с локальным улучшением маршрута ОЭ и оптимизации времени обслуживания средств измерений в каждом ЦО.
   Получил дальнейшее развитие метод определения состава технологического оборудования каналов обслуживания операционных элементов в части, связанной с интеграцией и оптимизацией операций обслуживания средств измерений, что обеспечивает обоснование состава оборудования с учетом заданной номенклатуры обслуживаемых средств измерений. Он основан на бинарном поиске с использованием блочной оптимизации.
   В совокупности разработанные модели и методы являются основой для автоматизации функций управления обслуживанием рассредоточенных парков средств измерения сложных технических комплексов, разработки инженерных методик, программных и технических средств автоматизации управления на основе информационных технологий. Используя предложенные методы и модели разработано АРМ “Управления обслуживанием рассредоточенных парков средств измерений”, которое реализовано в среде быстрой разработки “Delphi ”.
   Ключевые слова: управление обслуживанием, операционные элементы, рассредоточенные парки средств измерения, центры обслуживания.

Chernov A.B Models and methods of automation by service of the scatter parks of equipment measurements of complex technical system.- Manuscript.

Thesis for scientific degree of candidate of technical sciences by specialty 05.13.06 – information technology . National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, Kharkiv , 2008.

   In his thesis are developed models and methods of automation by service of the scatter parks of equipment measurements of complex technical complexes in places of their maintenance by the way of information technology of the complex substantiation of the requirements to structure and strategy of usage of operational units are modified.
   The scientific achievements of this thesis are: model of service of the scatter parks of equipment measurements; method of the substantiation of the requirements to structure of operational units for scheduled service of the scatter parks of equipment measurements; method of creation of the operating schedule of service of the scatter parks of equipment measurements; method of definition of structure of the process equipment of channels of service of operational units.
   Key words: manage of service, operational units; scatter parks of equipment measurements, centre of servsce.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Моделі та методи автоматизації управління обслуговуванням розосереджених парків засобів вимірювань складних технічних комплексів

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net