Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальні роботи по техніці arrow Моделі та алгоритми адаптивного управління координатно-вимірювальними машинами
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Моделі та алгоритми адаптивного управління координатно-вимірювальними машинами

Анотації 

Кочеткова О.В. Моделі та алгоритми адаптивного управління координатно-вимірювальними машинами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. –Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2008.

   Дисертація присвячена підвищенню точності управління координатно-вимірювальними машинами. В дисертації розроблено модель адаптивної системи управління, метод адаптивного управління КВМ, які базуються на використанні нейронних мереж та дають можливість при спрощеному математичному описі, розв’язати задачу адаптації в умовах дії дестабілізуючих факторів для серійного виробництва при контролі високоточних і дорогих деталей. Удосконалено метод дослідження теплового стану КВМ на базі нейронних мереж, в основі якого покладено визначення теплового стану при використанні мінімального числа датчиків температури в системі теплового діагностування, оскільки тепловий стан КВМ є вирішальним для забезпечення точності виготовлення деталей.
   Запропоновано алгоритми адаптивного управління координатно-вимірювальними машинами на базі нейронних мереж, управління рухами вимірювальної головки КВМ, що забезпечують підвищення точності при вимірюванні деталей в реальному часі.
   Використання нейронних мереж в якості адаптивного елементу дає можливість використовувати їх для розв’язання задач, пов’язаних із створенням високоточних систем управління, що забезпечує необхідну стійкість вимірювальної головки та дозволяє відслідковувати траєкторію руху сенсорної підсистеми.
   Ключові слова: адаптивна система управління, нейронна мережа, вимірювальна головка, адаптивний алгоритм.

Кочеткова О.В. Модели и алгоритмы адаптивного управления координатно-измерительными машинами. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 – информационные технологии. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Киев, 2008.

   Диссертация посвящена решению важной научной задачи: повышению точности управления координатно-измерительными машинами. Разработка системы управления на базе нейронных сетей позволяет упростить математическое описание, тогда как использование традиционных методов оптимального управления нуждается в большом объеме априорной информации и выводе сложных нелинейных зависимостей.
   Разработана модель адаптивной системы управления координатно-измерительной машины, которая базируется на использовании нейронных сетей, что позволяет выбирать оптимальный маршрут сенсорной подсистемы при упрощенном математическом описании и проводить измерение геометрических параметров пространственных деталей в реальном времени.
   Разработан метод адаптивного управления координатно-измерительной машиной, который позволяет решать задачу адаптации в условиях неопределенности и действия дестабилизирующих факторов для серийного производства высокоточных и дорогих деталей.
   Усовершенствован метод исследования теплового состояния координатно-измерительной машины на базе нейронных сетей, что позволяет использовать минимальное число датчиков температуры в системе теплового диагностирования, поскольку тепловое состояние координатно-измерительной машины является решающим для обеспечения точности изготовления детали.
   Предложенный в составе координатно-измерительной машины блок диагностики позволяет определять состояние работы отдельных блоков и состояние готовности к процессу измерения.
   Разработанный алгоритм адаптивного управления координатно-измерительными машинами на базе нейронных сетей, алгоритм управления движениями измерительной головки КИМ обеспечивают повышение точности позиционирования при измерении высокоточных деталей.
   Использование нейронных сетей в качестве адаптивного элемента позволяет решать задачи связанные с созданием высокоточной системы управления КИМ, что обеспечивает необходимую стойкость измерительной головки и позволяет отслеживать траекторию движения сенсорной подсистемы.
   Основные положения и алгоритмы могут быть использованы в автоматизированных системах управления роботизированными цехами, в гибких производственных системах и автоматизированных измерительных средствах.
   Процесс формирования знаний не завершается на этапе разработки системы и формирования базы данных и базы знаний. В процессе эксплуатации системы проводится “работа над ошибками”, таким способом система накапливает опыт обхода препятствий.
   Разработан метод на основе регистрации инфракрасного излучения измеряемой детали, который позволяет существенно сократить время и повысить достоверность контроля распределения температуры с компенсацией температурной погрешности путем дистанционного определения температуры детали и без соприкосновения с объектом за одно измерение получить интегральное распределение температуры, динамику ее изменения при обеспечении высоких метрологических характеристик.
   На основе проведенных исследований адаптивной координатно-измерительной машины при измерении геометрических размеров объектов установлено, что адаптивная КИМ способна на основе сигналов от датчиков и внешней информации определить целевое положение измерительной головки‚ скорректировать старые или синтезировать новые программы движения исполнительных механизмов.
   Показано, что отличной особенностью адаптивных систем управления КИМ на базе нейронных сетей является их способность к обучению на опыте и адаптации в процессе измерения геометрических параметров объектов, автоматическое программирование‚ диагностика состояния системы.
   Разработанная адаптивная система управления способна компенсировать недостаток априорной информации надлежащей обработкой сенсорной информации, а также пополнять свои знания. Для обработки этой информации служат адаптивные алгоритмы, что осуществляют коррекцию погрешности измерения.
   Ключевые слова: адаптивная система управления, нейронная сеть измерительная головка, адаптивний алгоритм.

Kochetkova O.V. Models and algorithms of adaptive control by the coordinate-measuring machines. – Manuscript.

Dissertation on the competition of graduate degree of candidate of engineering sciences on specialist 05.13.06 – information technologies. – Kiev’s national university of Taras Shevchenko, Kiev, 2008.

   Dissertation is devoted to the decision of important scientific task: to the rise of exactness of management by the co-ordinate-measuring machines. The development of the system of management on the base of neuron networks allows to simplify the mathematical description, while the use of traditional methods of optimum management needs a large volume of a priori information and output of difficult nonlinear dependences.
   The model of the adaptive system of management of co-ordinate-measuring machine which is based on the use of neuron networks is developed, that allows to choose an optimum route of sensory subsystem at the simplified mathematical description and conduct measuring of geometrical parameters of spatial details in real time.
   The method of adaptive control by the co-ordinate-measuring machine is developed, which allows to decide a task of adaptation in the conditions of vagueness and action of destabilizing factors for the mass production of high-fidelity and dear details.
   The method of research of thermal state of co-ordinate-measuring machine on the base of neuron networks is improved, that allows to use a minimum number of sensors of temperature in the system of the thermal diagnosing, forasmuch as a thermal state of co-ordinate-measuring machine is by deciding for providing of exactness of making of detail.
   Key words: adaptive system of management, neuron network, measuring head, adaptive algorithm.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Моделі та алгоритми адаптивного управління координатно-вимірювальними машинами

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net