Автореферат
Автореферати дисертацій arrow Загальні роботи по техніці arrow Логіко-когнітивні моделі інтелектуального тренування і тестування операторів в системі забезпечення ліквідації загроз
Меню
Головна сторінка
Автореферати дисертацій
Бібліотечна справа
Біологічні науки
Будівництво
Воєнна наука. Військова справа
Гірнича справа
Держава та право. Юридичні науки
Економіка. Економічні науки
Електроніка. Обчислювальна техніка
Енергетика
Загальні роботи по техніці
Загальнонаукове знання
Історія. Історичні науки
Культура. Наука. Освіта
Легка промисловість
Математика. Механіка
Медицина. Медичні науки
Мистецтво. Мистецтвознавство
Науки про землю
Політика. Політичні науки
Природничі науки в цілому
Релігія
Сільське та лісове господарство
Соціологія. Демографія
Технологія металів. Машинобудування
Транспорт
Фізика. Астрономія
Філологічні науки
Філософські науки. Психологія
Хімічна технологія. Харчове виробництво
Хімічні науки
Художня література


Логіко-когнітивні моделі інтелектуального тренування і тестування операторів в системі забезпечення ліквідації загроз

Анотації 

Ткачук Р.Л. Логіко-когнітивні моделі інтелектуального тренування і тестування операторів в системі забезпечення ліквідації загроз. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. Українська академія друкарства, Львів, 2008.

   Дисертаційна робота присвячена питанням розв’язання методів підвищення ефективності управлінських рішень та інтелектуально-психологічної стійкості оперативно-командного персоналу й операторів у виробничо-технологічних структурах в умовах надзвичайних ситуацій з використанням інформаційних технологій, синтезу стратегій управління, тактики і планів дій та когнітивної психології для побудови моделей інтелектуальної діяльності людини в умовах загроз та технологічних аварій.
   У результаті теоретичних та експериментальних досліджень встановлено, що мінімізація ризику прийняття неправильних рішень і забезпечення антистресової поведінки оператора управління технологічним процесом залежить від кількох значних факторів: рівня його психологічної і фізіологічної підготовки, інтелектуальної стійкості, від організації нейропроцесора, сенсорної системи та її здатності сприймати потоки образних, аналітичних даних, формувати сценарії подій та їх інформаційний образ, а також виявляти ознаки та появу загрози, формувати їх інформаційний портрет, відслідковувати траєкторії та сценарії змін, прогнозувати напрямки динамічного руху, формувати на їх основі логіко-когнітивні моделі управлінських рішень та реалізовувати їх у вигляді оперативних планів дій.
   У дисертації розроблено інформаційно-інтелектуальні моделі формування рішень з урахуванням розмитості і неповноти даних, які надходять від первинної сигнальної інформації.
   Розроблено концепцію інтеґрованих тестів та на основі інформаційних технологій побудовано процедури інтелектуального тренування операторів для правильного прийняття рішень в екстремальних умовах на основі розширення системи знань про проблемно-орієнтовані об’єкти виробничих структур і розвитку логічного мислення оператора, виходячи з методів когнітивної психології, формальної логіки та теорії прийняття рішень.
   На основі інформаційної технології опрацювання ситуативних даних і логіко-когнітивних моделей нейропроцесора розроблено систему та її апаратно-програмне забезпечення оперативного тестування і тренування операторів з метою підвищення їх інтелектуального й професійного рівня, яка має переваги перед існуючими методами.
   Ключові слова: оператор, інтелектуальний агент, система, загроза, надзвичайна ситуація, план дій, логіка, когнітивні моделі, синтез, інтелектуальна стійкість, тест, психологія поведінки.

Ткачук Р.Л. Логико-когнитивные модели интеллектуальной тренировки и тестирования операторов в системе обеспечения ликвидации угроз. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.06 – информационные технологии. Украинская академия друкарства, Львов, 2008.

   Диссертационная работа посвящена вопросам поиска методов повышения эффективности управленческих решений, интеллектуально-психологической стойкости оперативно-командного персонала и операторов в производственно-технологических структурах в условиях чрезвычайных ситуаций с использованием информационных технологий, синтеза стратегий управления, тактики, планов действий и когнитивной психологии для построения моделей интеллектуальной деятельности человека в условиях угроз и технологических аварий.
   В результате теоретических и экспериментальных исследований установлено, что минимизация риска принятия неправильных решений, обеспечения антистрессового поведения оператора управления технологическим процессом зависит от нескольких важных факторов: уровня его психологической и физиологической подготовки, интеллектуальной стойкости, от организации нейропроцесора, сенсорной системы и ёе способности воспринимать потоки образных, аналитических данных, формировать сценарии событий и их информационный образ, а также выявлять признаки и проявления угрозы, формировать её информационный портрет, отслеживать траектории и сценарии изменений, прогнозировать направления динамичного движения, формировать ни их основе логико-когниитвные модели управленческих решений и реализовывать их в виде оперативных планов действий.
   В диссертации разработаны информационно-интеллектуальные модели формирования решений с учётом размытости и неполноты данных, которые поступают от первичной сигнальной информации.
   Разработано концепцию интегрированных тестов и на основе информационных технологий построено процедуры интеллектуальной тренировки операторов для правильного принятия решений в экстремальных условиях на основании расширения системы знаний о проблемно-ориентированных объектах производственных структур, развития логического мышления оператора, исходя из методов когнитивной психологии, формальной логики и теории принятия решений. Это дало возможность повысить уровень интеллектуальной и психологической стойкости операторов.
   На основании информационной технологии обработки ситуативных данных и логико-когнитивных моделей нейропроцесора разработано систему и её аппаратно-програмное обеспечение оперативного тестирования и тренировки операторов с целью повышения их интеллектуального и профессионального уровня, которая имеет преимущества перед существующими методами.
   Ключевые слова: оператор, интеллектуальный агент, система, угроза, чрезвычайная ситуация, план действий, логика, когнитивные модели, синтез, интеллектуальная стойкость, тест, психология поведения.

Tkachuk R.L. Logical-cognitive intellectual models for training and testing operators in emergencies. Manuscript.

Dissertation to fulfill requirements for a degree of a candidate of technological sciences (specialty 05.13.06 – Information technology). Ukrainian Academy of Printing, Lviv, 2008.

   The thesis focuses on the issues of improving methods of awareness-raising managerial decisions, intellectual, and psychological resistance of operational staff in the industrial and technological structures in cases of emergencies. It also deals with the use of information technologies, synthesis of approaches to action, and tactics and plans for a cognitive psychology to construct of intellectual models for human activity in emergencies and technological accidents.
   Resulting from theoretical and practical research, it was determined that the risk of taking the wrong solution and ensuring antistress behaviour of the operator of the technological process, depends not only on the level of psychological and physiological training, but to a great extent on his intellectual resistance. That is, from the organization of its neuroprocessor, sensory system, and its ability to receive visual and analytical data and predict possible outcomes, track the trajectory of competing scenarios, depends its ability to predict the dynamics of direction of motion, its ability to shape them on the basis of logical cognitive models management decisions to use them according to the operational plan of action.
   In this thesis, a model of intellectual decision making in cases of incompleteness of information that comes from initial warning system is developed.
   Developed on the basis of informational technology and data processing situational logic neuroprocessor cognitive models of the system and its hardware and software, training and operational testing with operators to enhance their intellectual herself a professional level, which has the advantage over existing methods.
   Key words: operator, intellectual agent, system, emergency situations, plan of actions, logic, cognitive models, synthesis, intelligent resistance, test, psychology of conduct.

Скачати автореферат дисертації безкоштовно (повна версія)
Логіко-когнітивні моделі інтелектуального тренування і тестування операторів в системі забезпечення ліквідації загроз

 
< Попередня   Наступна >

Всі права на опубліковані матеріали належать їх авторам. Матеріали розміщено виключно для ознайомлення.

Автореферати українських дисертацій. Скачай безкоштовно!


© avtoreferat.net